Polityka kursowo-walutowa. Istota i rodzaje kursu walutowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka kursowo-walutowa. Istota i rodzaje kursu walutowego- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Polityka kursowo-walutowa. Istota i rodzaje kursu walutowego.
Polityka kursowo - walutowa to działalność państwa związana z kształtowaniem kursu walutowego i warunków działania rynku walutowego. Nie jest częścią polityki pieniężnej państwa!, choć jest z nią powiązana. Polityka ta realizowana jest w środowisku międzynarodowego systemu walutowego, jako że kurs walutowy odnosi się do walut zagranicznych.
Kurs waluty to cena jednej waluty wyrażona w drugiej walucie. Kurs waluty ma funkcję informacyjną(informuje o cenie walut obcych w danym kraju) oraz cenotwórczą(wpływa bezpośrednio na ceny towarów w handlu zagranicznym oraz pośrednio na ceny towarów przeznaczonych na rynek wewnętrzny). Rodzaje kursu walutowego:
1). Kryterium amplitudy wahań:
- kurs sztywny(kurs ustalony przez oficjalny organ państwa, nie podlega żadnym wahaniom, stale utrzymuje się na takim samym poziomie)
- kurs stały(ulega zmianom wskutek wahań po stronie podaży i popytu, jednak granice jego wahań są ściśle określone. Zmiany kursów stałych mogą nastąpić poprzez dewaluację(urzędowe zmniejszenie kursu danej waluty względem innych) lub rewaluację(urzędowe zwiększenie kursu))
- kurs płynny(zmienny, floating - kurs kształtuje się jedynie pod wpływem podaży i popytu, wahań jego nie ograniczają przepisy. Kursy płynne można zmienić poprzez aprecjację(zwiększenie wartości waluty względem innych) lub deprecjację(zmniejszenie wartości waluty względem innych))
2). Kryterium liczebności:
- kurs jednolity(całość obrotów z zagranicą odbywa się po jednolitym kursie)
- kurs dualny(podwójny - istnieją dwa odmienne kursy: np. jeden reguluje przepływy towarowe, drugi kapitałowe)
- kurs zróżnicowany(rozwinięta forma kursu dualnego; polega na istnieniu większej liczby różnych kursów walutowych w różnych przekrojach (geograficznym, podmiotowym, przedmiotowym) 3). Kryterium stosunku do kursu długookresowej równowagi rynkowej:
- kurs nadwartości owy(przeszacowany - kurs wyższy od kursu równowagi długookresowej)
- kurs podwartościowy(niedoszacowany - kurs niższy od kursu równowagi długookresowej)
4). Kryterium stosunku do inflacji:
- kurs nominalny(zawiera stopę inflacji)
- kurs realny(nominalny skorygowany o stopę inflacji)
5).Kryterium sposobu ustalania:
- kurs fixing(ustalany raz na jakiś czas, np. raz dziennie)
- kurs ciągły(może się zmieniać z sekundy na sekundę)
6). Kryterium kierunku przeprowadzanych transakcji:
- kurs kupna(po jakim kursie kupujemy)
- kurs sprzedaży(po jakim kursie sprzedajemy)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz