Polityka innowacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka innowacyjna - strona 1 Polityka innowacyjna - strona 2 Polityka innowacyjna - strona 3

Fragment notatki:...Cel i instrumenty polityki innowacyjnej
Jednym z najważniejszych celów polityki innowacyjnej, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się państw, jest rozwój krajowego i regionalnych systemów innowacji, tzn. systemu instytucji, umiejętności i zachęt (podatkowych, kredytowych i in.) służących:
1. wprowadzaniu innowacji, zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość życia społeczeństwa...

...Nie należy również zapominać o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzi (PO KL). Jest to
kolejny instrument podejmowany w celu budowy gospodarki opartej na wiedzy, w ramach którego zakłada się wzmocnienie kapitału ludzkiego, stanowiącego najważniejszy podmiot w nowoczesnym modelu gospodarki opartej na wiedzy...

...V. Zastosowanie innowacji w praktyce (Innovation applications):
4.1. pracujący w działach (według NACE/PKD) zaliczanych do tzw. usług high-tech jako % ogółu pracujących w sekcji Przetworstwo przemysłowe i w sektorze usług (patrz Aneks I);
4.2. udział wartości eksportu wyrobow wysokiej techniki (patrz Aneks III) w wartości eksportu ogółem (wskaźnik służy do oceny konkurencyjności gospodarki i zdolności do komercjalizacji wyników działalności B+R i innowacyjnej na arenie międzynarodowej)...

...Proponowana strategia w obszarze zarządzania kadrami wymaga wprowadzenia całego szeregu zmian w zakresie edukacji. Przygotowanie kadr dla nowego zreformowanego systemu wymaga:
-lepszego dopasowania kierunków studiów do potrzeb gospodarki;
-większego wykorzystania pracowników wszystkich sektorów nauki i przedsiębiorstw dla kształcenia na uczelniach, zwłaszcza na poziomie studiów doktoranckich;
-poprawy dopasowania programów studiów, liczb przyjmowanych studentów i tematyki rozpraw doktorskich do potrzeb gospodarki, w której większość absolwentów znajdzie zatrudnienie...


Cel i instrumenty polityki innowacyjnej
Jednym z najważniejszych celów polityki innowacyjnej, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się państw, jest rozwój krajowego i regionalnych systemów innowacji, tzn. systemu instytucji, umiejętności i zachęt (podatkowych, kredytowych i in.) służących:
1. wprowadzaniu innowacji, zwiększających konkurencyjność gospodarki i polepszających jakość ycia społeczeństwa;
2. jednoczesnemu przekształcaniu systemu badawczo-rozwojowego ze skierowanego do wewnątrz, na zorientowany na potrzeby kraju oraz gospodarki z opartej na pracy, kapitale i surowcach w gospodarkę opartą na wiedzy;
3. zwiększaniu wzajemnych powiązań między nauką, techniką, rynkiem, administracją państwową terytorialną, organizacjami pozarządowymi, edukacją. Tak postawiony cel polityki innowacyjnej wymaga wykorzystywania odpowiednich środków i instrumentów z różnych obszarów. Tak postawiony cel polityki innowacyjnej wymaga wykorzystywania odpowiednich środków i instrumentów z różnych obszarów takich jak:
• edukacja - kształcenie na różnych poziomach,
• rozwój nauki poprzez granty, krajowe programy badawcze, itp.,
• rozbudowa infrastruktury wspomagającej działalność innowacyjną - parki technologiczne, sieć pomocy
technicznej i technologicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, centra innowacji i transferu technologii,
• informacja - ośrodki i sieci informacyjne, biblioteki,
• specjalistyczne usługi doradcze dla MSP,
• finanse - po yczki, ulgi podatkowe, gwarancje kredytowe,
• prawo i regulacje-kontrola monopoli, ochrona własności intelektualnej (w tym przemysłowej), i innych.
Innowacyjność oceniano w trzech kategoriach: sił sprawczych (potencjał

(…)

… uczestniczących w kształceniu ustawicznym (life-long learning) na 100 osób w wieku 25-64 lat;
1.5. udział osob z wykształceniem przynajmniej średnim (upper secondary education - ISCED 3-4 minimum) wśród ogółu osób w wieku 20-24 lat.
II. Tworzenie wiedzy (Knowledge creation):
2.1. nakłady na działalność B+R w sektorach rządowym (GOVERD), szkolnictwa wyższego (HERD) i w tzw. sektorze prywatnych instytucji…
… (wsparcie) publiczne (public funding: granty, subsydia, pożyczki i gwarancje kredytowe) wśród ogółu przedsiębiorstw (innowacyjnych i nieinnowacyjnych) (wskaźnik liczony w oparciu o wyniki badania Community Innovation Survey);
2.5. nakłady na działalność B+R w sektorze szkolnictwa wyższego (HERD) finansowane przez podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa) (wskaźnik służący do oceny współpracy publiczno…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz