Polityka gospodarcza - notatki na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 945
Wyświetleń: 8253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - notatki na egzamin - strona 1 Polityka gospodarcza - notatki na egzamin - strona 2 Polityka gospodarcza - notatki na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Barbara Kutkowska. Notatka składa się 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: gospodarka narodowa, system funkcjonowania gospodarki, funkcje polityki gospodarczej, polityka makroekonomiczna, polityka mikroekonomiczna, uwarunkowania polityki ekonomicznej, główne dziedziny polityki gospodarczej, cele polityki gospodarczej, polityka fiskalno-budżetowa. Notatka porusza zagadnienia takie jak: narzędzia regulacji popytu, aktywna polityka pieniężna, polityka dochodowa, teoria klasyczna, polityka pieniężna, polityka fiskalna, rezerwa obowiązkowa, charakterystyka transakcji depozytowych, rodzaje kredytów. W notatce znajdują się informacje takie jak: polityka kursowa, modle IS-LM, typy strategii rozwoju, podatki, zasady budżetowe, bezrobocie, funkcje pieniądza, funkcje banku centralnego, podatek dochodowy.

1. GOSPODARKA NARODOWA JAKO PRZEDMIOT ODDZIAŁYWANIA POLITYKI GOSPODARCZEJ
Gospodarka narodowa ( krajowa) jest regionem gospodarczym oddzielonym od innych regionów granicą państwową, na której suwerenny rząd może kontrolować niektórych ludzi i rzeczy.
Gospodarkę narodowa można badać i opisywać stosując rożne ujęcia:
Zasoby czynników produkcji społecznej i jej wzrost - określenie potencjalnych i możliwości gospodarki narodowej (P)
N - zasoby naturalne (P') = f(N, M, L) M - zasoby majątkowe
L - Potencjalne zasoby pracy
2) Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie całego kraju
Bogactwo narodowe - stanowią je zasoby naturalne oraz majątkowe; a są to: ziemia, woda, zasoby kopalin oraz obiekty materialne Zasoby naturalne - ziemia, lasy, wody powierzchniowe i podziemne, złoża surowcowe, powietrze atmosferyczne
Zasoby majątkowe - kapitał trwały do wielokrotnego użycia:
wartość brutto środków trwałych
wartość netto środków trwałych
wartość użycia
stopień zużycia 2. SYSTEM FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI
System funkcjonowania gospodarki określa:
1) w jaki sposób wytwarzanie uzupełniających się produktów ma być bilansowane i koordynowane pod względem zaspokojenia różnorodnych potrzeb społecznych
2) w jaki sposób ma być dokonywany podział globalnego produktu gospodarczej społecznego
Rodzaj decyzji podejmowanych w systemie gospodarczym zależy od funkcji reakcji, decyzje standardowe- powtarzają się okresowo, wymagają niewielu informacji, w zakresie procesów realnych
decyzje podstawowe- dużo informacji, dłuższy okres przygotowań , są skutki w postaci nowych technologii, przedsiębiorstw i produktów
Jeżeli w dłuższym czasie przeważają w systemie decyzje standardowe, to system ten funkcjonuje w sposób wegetatywny. Przeważają w nim informacje niecenowe i występuj zjawisko przetwarzania procesów z przeszłości. Jeżeli występuje przewaga decyzji podstawowych to system funkcjonuje dynamicznie
Dwa rodzaje systemów gospodarczych:
system gospodarczy, w którym próbuje się pokonać brak zasobów w ujęciu realnym
system, w którym próbuje się zmniejszyć bariery popytu
W obu przypadkach występuje nierówność makroekonomiczna: popyt nie równa się podaży.
3. FUNKCJE POLITYKI GOSPODARCZEJ
problemy oddziaływania sektora publicznego na tworzenie takiego ładu rynkowego, który będzie gwarantował stabilny rozwój gospodarczy
udział sektora publicznego w podziale tych dochodów , które są wspólne i przeznaczone na finansowanie powinności tego sektora : ochrona zdrowia, oświata, obrona narodowa itp.


(…)


W jej skład wchodzą:
polityka monetarna- regulowanie stopy wzrostu podaży pieniądza
polityka kursu walutowego
polityka fiskalna- wysokość i rodzaj obciążeń nakładanych na dochody obywateli, przedsiębiorstwa i konsumentów
polityka budżetowa
5. POLITYKA MIKROEKONOMICZNA
Przejawia się w :
państwowej lub komunalnej własności przedsiębiorstw
regulacji struktury gospodarki
ingerencji władz państwowych w ceny…
…, mieszkaniowa, demograficzna
sterowanie rozwojem infrastruktury
Wg kryterium instrumentacji można wyodrębnić:
polityka pieniężna (monetarna) - obejmuje m.in. politykę emisyjna i kredytową
polityka budżetowa (fiskalna) -obejmuje m.in. politykę podatkowa i celna
politykę inwestycyjną- związaną z polityka lokalizacyjną
politykę zatrudnienia
politykę cenowo-dochodową
politykę ubezpieczeń
politykę naukową…
… do całkowitego wzrostu dochodu; przy niskich dochodach krańcowa skłonność do konsumpcji jest wysoka ; keynesiści proponują zwiększenie progresji opodatkowania wysokich dochodów przy jednoczesnym wzroście świadczeń społecznych na rzecz grup najniżej uposażonych
Preferencje dla działalności inwestycyjnej - polega na obniżce stopy podatkowej od zysków przeznaczonych na inwestycje ; stwarza to bezpośrednie zachęty…
… oddziaływać na zwiększenie rozmiarów inwestycji
Prowadzenie ekspansywnej polityki budżetowej bez równoczesnego dostosowania kierunku polityki pieniężnej prowadzi w rezultacie do recesji
Zmiana podaży pieniądza wpływa na poziom cen, ale również na wielkości realne, takie jak poziom produkcji i zatrudnienia
Dlatego polityka pieniężna nie może być podporządkowana wyłącznie stabilizacji pieniądza…
… Polityka gospodarcza państwa
Polityka finansowa państwa
14. DEFINICJA, ISTOTA I RODZAJ POLITYKI PIENIĘŻNEJ
Polityka pieniężna - działalność banku centralnego prowadzona w imieniu państwa, a polegająca na wyborze pieniężnych celów i ich realizacji przez regulowanie podaży pieniądza i popytu na pieniądz za pomocą wykorzystania wybranych instrumentów ekonomicznych i administracyjnych.
Istota polityka…
… z celami pośrednimi tej polityki
Cele pośrednie
- kontrola stop procentowych
- kontrola agregatów pieniężnych
- kontrola kursu walutowego
Cel finalny
- niższa inflacja i stabilizacja cen
16. SYSTEM BANKOWY I INSTYTUCJE POLITYKI PIENIEZNEJ
Wyróżnia się 2 modele systemów bankowych;
anglo-amerykański - kluczowa rola rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych, wysoki stopień specjalizacji banków, duże…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz