Polityka fiskalna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna - wykład - strona 1 Polityka fiskalna - wykład - strona 2 Polityka fiskalna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

POLITYKA FISKALNA (9)
Wydatki rządowe i przychody podatkowe jako % PKB w 2006 r.
60
50
40
wydatki rządowe
30
przychody
podatkowe
20
10
0
USA Japonia Kanada Francja Szwecja
* Szwecja posiada szczególnie duży sektor publiczny, który stanowi prawie 60 % PKB.
Amerykański sektor publiczny, choć duży, jest mniejszy niż w Kanadzie i większości krajów
europejskich.
Źródła przychodów
Wydatki budżetowe
Podatki od dochodów osobistych
Edukacja
Podatki majątkowe
Ubezpieczenia społeczne
Podatki pośrednie
Obrona narodowa
Inne podatki
Medicare i Medicaid – programy socjalne i
opieki zdrowotnej dla najuboższych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Pozostałe transfery rządowe
Podatki od zysków przedsiębiorstw
Pozostałe dobra i usługi
Budżet państwa i całkowite wydatki
Plan finansowy działalności państwa uwzględniający dochody i wydatki państwa sporządzany
na okres 1 roku i uchwalany w drodze ustawy.
Skąd wpływ państwa na gospodarkę za pomocą budżetu i zmian w nim?
PKB  C  I  G  ( X  IM )
PKB  Ca  MPC  Yd  I a  Ga  ( X  IM )
PKB  Ca  MPC (Y  T )  I a  Ga  ( X  IM )
* Rząd bezpośrednio kontroluje wysokość G
* Rząd wpływa na wysokość konsumpcji kształtując stawki podatkowe i wielkość T
* Wzrost podatków i spadek transferów rządowych zmniejsza dochód do dyspozycji,
natomiast spadek dochodu do dyspozycji, ceteris paribus prowadzi do spadku konsumpcji.
* Spadek podatków i wzrost transferów rządowych zwiększa dochód do dyspozycji,
natomiast wzrost dochodu do dyspozycji, ceteris paribus prowadzi do wzrostu konsumpcji.
Rodzaje polityki fiskalnej
* Ekspansywna polityka fiskalna powoduje przesunięcie krzywej zagregowanego popytu w
prawo (wzrost popytu).
* Restrykcyjna polityka fiskalna powoduje przesunięcie krzywej zagregowanego popytu w
lewo (spadek popytu).
Ekspansywna polityka fiskalna
* W punkcie E1 gospodarka znajduje się w krótkookresowej równowadze
makroekonomicznej, w której krzywa zagregowanego popytu AD 1 przecina się z krzywą
SRAS.
* W punkcie E1 istnieje luka recesyjna wielkości Yp-Y1.
* Ekspansywna polityka fiskalna – wzrost wydatków rządowych G na dobra i usługi,
zmniejszenie podatków lub zwiększenie transferów rządowych – powoduje przesunięcie
krzywej zagregowanego popytu w prawo.
* Umożliwia to zlikwidowanie luki recesyjnej przez przesunięcie AD 1 do AD2, co przesuwa
gospodarkę do nowej krótkookresowej równowagi makroekonomicznej w punkcie E2.
Restrykcyjna polityka fiskalna
* W punkcie E1 gospodarka znajduje się w krótkookresowej równowadze
makroekonomicznej, w której krzywa zagregowanego popytu (AD 1) przecina się z krzywą
SRAS. W punkcie E1 istnieje luka inflacyjna w wielkości Y1-Yp.
* Restrykcyjna polityka fiskalna – spadek wydatków rządowych na dobra i usługi (G)
zwiększenie podatków lub zmniejszenie transferów rządowych – powoduje przesunięcie
krzywej zagregowanego popytu w lewo.
* Umożliwia to zlikwidowanie luki inflacyjnej przez przesunięcie AD 1 do AD2, co przesuwa
gospodarkę do nowej równowagi krótkookresowej

(…)

…, ponieważ wydatki rządu rozpoczną reakcję łańcuchową w
całej Przedsiębiorstwa produkujące dobra i usługi kupowane przez rząd uzyskują dochód,
który przepłynie do gospodarstw domowych w formie płac, zysków, odsetek i rent.
* Ten wzrost dochodu do dyspozycji doprowadzi do wzrostu wydatków konsumpcyjnych, a
ten skłoni firmy do zwiększenia produkcji, co doprowadzi do dalszych wzrostów dochodu do
dyspozycji itd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz