Wykład - Polityka fiskalna i monetarna państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Polityka fiskalna i monetarna państwa - strona 1 Wykład - Polityka fiskalna i monetarna państwa - strona 2 Wykład - Polityka fiskalna i monetarna państwa - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia prof. UE dr hab. Ewa Zeman-Miszewska
Wykład 10
Polityka fiskalna i monetarna państwa.
Polityka fiskalna to polityka państwa ograniczająca się do problematyki wydatków oraz podatków. Polityka fiskalna państwa to proces kształtowania:
wielkości podatku w państwie
wielkości wydatków państwa
deficytu budżetowego
Jest ona prowadzona w celu:
złagodzenia dotkliwości wynikających z cykli koniunkturalnych
utrzymania tempa wzrostu gospodarczego przy niskim poziomie bezrobocia zbliżonym do poziomu bezrobocia naturalnego oraz niskiej inflacji
Polityka stabilizacyjna państwa sprowadza się do utrzymania wzrostu gospodarczego na poziomie wynikającym z pełnego wykorzystania czynników produkcji.
W analizie polityki fiskalnej ważny jest deficyt budżetowy ( relacje dochodów i wydatków państwa ). Jeżeli w państwie występuje deficyt to państwo celem jego uzupełnienia może:
pozyskiwać środki finansowe poprzez sprzedaż papierów wartościowych ( obligacje, bony skarbowe )
zadłużanie się państwa we własnym społeczeństwie ( do 60 % PKB )
Zadłużenie wewnętrzne państwa uwidoczniło się zarówno w krajach wysokorozwiniętych i w Europie Środkowo-Wschodniej. Również USA od wielu lat ma wysoki deficyt budżetowy, który wzrósł w latach 1964 - 74 z poziomu 1,1 % PKB do 4,1 % PKB w latach 1984 - 94. Deficyt budżetowy można określić wzorem:
Deficyt budżetowy = G + N + F - T G - wielkość wydatków rządowych;
T - wielkość stopy podatkowej ( wielkość podatków );
F - wielkość płatności wobec społeczeństwa, które są określone jako płatności transferowe do sektora prywatnego;
N - wielkość odsetek od zaciągniętego długu publicznego państwa
Stwierdza się, że wartości te stanowią podstawy realizowania polityki fiskalnej państwa i tak: wzrost wydatków rządowych przyczynia się do wzrostu produkcji i zwiększenia dochodów uzyskiwanych z podatków. Natomiast wzrost podatków przy danym poziomie wydatków rządowych prowadzi do ograniczenia produkcji i spadku dochodów z podatków. Mówiąc o równowadze budżetowej ujmuje się ją jako równowagę pomiędzy oszczędnościami i podatkami netto oraz wydatkami rządowymi i inwestycjami.
S + T = G + I Podatki netto są różnicą pomiędzy wielkością podatków i transferami zmniejszającymi dochody rozporządzalne ludności, tzn. sumy przeznaczone na wydatki lub oszczędności w gospodarstwach domowych i można je ująć jako:
YD = Y - T W analizie tej ważny jest budżet państwa, który należy rozumieć jako zapis planu dochodu oraz wydatków i sposobów ich finansowania w odniesieniu do określonej osoby, państwa, przedsiębiorstwa. Przyjęło się uważać, że budżet państwa opisuje:


(…)

… wskaźników w gospodarce i ich wielkość jest szacowana na podstawie danych z przeszłości
ponieważ efekty polityki fiskalnej mogą ujawnić się dopiero po pewnym czasie, rząd w danym momencie nie jest w stanie ocenić wielkości przewidywanego efektywnego popytu.
Wpływ polityki fiskalnej na realny produkt narodowy brutto w długim okresie czasu.
W długim okresie czasu na tempo wzrostu PKB oddziaływają:
produkt…
… w Europie. Bardzo duże znaczenie miał też ten wskaźnik w małych i średnich krajach, np.: w Wielkiej Brytanii udział eksportu i importu w tworzeniu PKB wzrósł z 20 % w 1950 roku do 40 % w latach 90.
Stwierdza się, że rola handlu zagranicznego w tworzeniu PKB jest większa w Europie. Wielkość eksportu i importu oraz bilansu handlowego można rozpatrywać w 2 sytuacjach: a) Import
Eksport, Import deficyt
Eksport…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz