Polityka ekonomiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ekonomiczna - strona 1

Fragment notatki:W skład notatki wchodzi omówienie różnych funkcji polityki ekonomicznej.
Główne zagadnienia poruszane w notatce: funkcje polityki ekonomicznej w różnych systemach społeczno-gospodarczych, cele i uwarunkowania polityki ekonomicznej, przedmiot oddziaływania polityki ekonomicznej, ewolucja doktryn w polityce ekonomicznej, polityka strukturalna, procesy transformacji w Polsce, polityka przemysłowa, polityka regionalna, polityka pieniężna, polityka budżetowa, oddziaływanie państwa na gospodarkę za pomocą dochodów i wydatków publicznych a funkcje polityki ekonomicznej, deficyt budżetowy, dług publiczny, regulowanie rynku pracy, polityka cen i dochodów, polityka współpracy z zagranicą, UE - struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania, Polska a Unia Europejska.

FUNKCJE POLITYKI EKONOMICZNEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
polityka ekonomiczna - bezpośrednie kierowanie gospodarką narodową przez państwo lub pośrednie oddziaływanie państwa na funkcjonowanie tej gospodarki
Kierunki oddziaływań polityki gospodarczej państwa w gospodarce mieszanej (rynkowej):
polityka ekonomiczna oddziaływuje na gospodarkę poprzez zapewnienie stałego dopływu środków niezbędnych do wykonywania przez państwo funkcji wewnętrznych i zewnętrznych. Siła państwa zależy od potencjału gospodarki narodowej, dlatego państwo musi nie tylko ustanawiać i pobierać podatki, ale też wspierać rozwój gospodarki narodowej.
polityka ekonomiczna w niektórych krajach wspiera funkcjonowanie i rozwój sektorów gospodarki nie cieszących się dostatecznym zainteresowaniem prywatnych przedsiębiorstw (kolej, poczta, szkoły, upaństwowione przedsiębiorstwa)
polityka ekonomiczna stara się zapewnić ochronę działalności gospodarczej obywateli przed zagraniczną konkurencją
polityka ekonomiczna stara się chronić konkurencję przed organizacjami monopolistycznymi
usuwa zagrożenia rozwoju gospodarczego przez przeciwdziałania czynnikom wywołującym kryzysy oraz pobudzanie koniunktury
podejmuje problemy ochrony środowiska naturalnego i przestrzennego ładu w zagospodarowaniu kraju
utrzymuje w państwie ład społeczny, osłania słabsze warstwy, reguluje warunki pracy i płacy
System realnego socjalizmu:
zapoczątkowany przez rewolucję bolszewicką w 1917r. w Rosji. Jest to koncepcja bezpośredniego kierowania gospodarką przez aparat państwowy i partyjny. W wyniku tego systemu zostały upaństwowione przedsiębiorstwa oraz wszelkie formy działalności gospodarczej. Aparat państwowy przejął czynności regulacyjne. organizowania gospodarki, tworzenia i zmieniania jej struktury organizacyjnej
planowania działań gospodarczych, ustalania rozmiarów i kierunków produkcji oraz inwestycji
zapewnienia realizacji wytyczonych planów, dyscyplina, kontrola wydawanych poleceń
rozdzielanie czynników produkcji i wytworzonych produktów
Okres transformacji ustrojowej
To odbudowa ustroju opartego na zasadach demokracji, własności prywatnej i rynkowej regulacji procesów ekonomicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
Funkcje polityki gospodarczej w okresie transformacji:
demontaż instytucji i struktur systemu nakazowo-rozdzielczego
kreowanie warunków umożliwiających uruchomienie i prawidłowe działanie mechanizmów regulacji rynkowej
przekształcenie własnościowej struktury gospodarki - prywatyzacja
Kuracja szokowa to realizacja podstawowych działań przeobrażających w krótkim czasie.
CELE I UWARUNKOWANIA POLITYKI EKONOMICZNEJ

(…)

… produktów rolnych z krajów 3-cich
udziały we wpływach z podatku VAT krajów członkowskich (najważniejsze źródło)
wpłaty krajów członkowskich zależne od wielkości PKB
Wydatki budżetowe są dokonywane w formie bezpośrednich płatności dla konkretnych podmiotów w krajach członkowskich. Do wydatków zaliczamy też fundusze strukturalne, np. Europejski Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
… eksportu artykułów rolnych na rynek UE
zwiększenie mobilności kapitału i siły roboczej
większe bezpieczeństwo inwestorów krajowych i zagranicznych
bezpieczeństwo zewnętrzne (aspekt polityczny)
Komitet Integracji Europejskiej - został powołany zgodnie z ustawą w 1996r. Jest on naczelnym organem administracji rządowej do spraw koordynowania i programowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski…
… proletariatu
socjalizm reformanistyczny - opowiada się za wprowadzeniem reform społecznych za pomocą metod parlamentarnych
encyklika „Rerum novarum” papieża Leona XIII dała początek chrześcijańskiej doktrynie społecznej głoszącej idee społecznej solidarności, przeciwstawianie się drapieżnemu kapitalizmowi
Pierwsza wojna światowa wprowadziła nowe sposoby oddziaływania państwa na gospodarkę pod kątem…
…, ograniczenia dotacji dla deficytowych przedsiębiorstw, zmniejszenia zakresu inwestycji, zahamowania dynamiki wzrostu płac.
We wrześniu 1989r. rząd przedstawił założenia polityki ekonomicznej - „plan Balcerowicza”, który zawierał:
walkę z inflacją
przywracanie równowagi rynkowej
rozwój importu
Na początku 1990r. rząd sprecyzował program stabilizacyjny, którego celem miały być powyższe założenia i przystąpił…
… do walut wymienialnych, umożliwiając wprowadzenie wewnętrznej wymienialności złotego. Dzięki „planowi Balcerowicza” stopa inflacji obniżyła się z 3-cyfrowej do 2-cyfrowej. Obniżyły się realne dochody ludności co spowodowało obniżenie popytu.
W programie 3-letnim (1991-93) rząd przewidział zmniejszenie przeciętnej stopy inflacji. Postanowiono kontynuować ostrożną politykę fiskalną i monetarną. Wprowadzono…
… podatku wliczanego do cen wybranych produktów. System podatkowy to zespół podatków pobieranych w danym państwie. Podatki pośrednie w polskim systemie podatkowym to:
podatek od towarów i usług
podatek akcyzowy
podatek od gier
Podatki pośrednie to pewne i wydajne źródło dochodów publicznych.
Pasywna polityka budżetowa jest oparta na założeniu, że określone elementy dochodów i wydatków budżetowych cechuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz