Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - strona 1 Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 Spis treści: 1. Wstęp 2. Rozdział 1 - Priorytety polityki ekologicznej Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016. 3. Rozdział 2 - Kierunki działań systemowych Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska Zarządzanie środowiskowe - stworzenie mechanizmów stymulujących przystępowanie przedsiębiorstw i instytucji do systemów zarządzania środowiskowego ISO Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska Rozwój badań i postęp techniczny Odpowiedzialność za szkody w środowisku Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 4. Rozdział 3 - Ochrona zasobów naturalnych Ochrona przyrody Ochrona i zrównoważony rozwój lasów Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi Ochrona powierzchni ziemi Gospodarowanie zasobami geologicznymi 5. Rozdział 4 - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego Środowisko a zdrowie Jakość powietrza Ochrona wód Gospodarka odpadami Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych Substancje chemiczne w środowisku 6. Rozdział 5 - Nakłady na realizację polityki ekologicznej 7. Załącznik (Informacja o konsultacjach społecznych dotyczący projektu dokumentu) Najważniejszymi zobowiązaniami ( celami długookresowymi ) Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającymi z członkostwa w Unii Europejskiej, ujętymi w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016” są: 1. osiągnięcie do 31 grudnia 2014 r. odzysku na poziomie minimum 60% oraz recyklingu na poziomie minimum 55 %odpadów opakowaniowych, 2. sukcesywne ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, począwszy od 75% w 2010 r., poprzez 50% w 2013, aż do osiągnięcia w roku 2020 poziomu 35 % w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych w 1995 r., 3. zebranie w 2012 r. 25 % zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, a w 2016 r. osiągnięcie poziomu zbierania 45% tych odpadów, 4. zebranie w skali roku 4 kg na mieszkańca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (pochodzącego z gospodarstw domowych), 5. zamknięcie do 1 stycznia 2012 r. wszystkich składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymagań dyrektywy 1999/31/WE (jest to okres przejściowy, uwarunkowany dotrzymaniem przez Polskę celów pośrednich). Cele średniookresowe do 2016 r., wynikające z „Polityki ekologicznej państwa na lata 2009 -2012 z perspektywą do roku 2016” są następujące:

(…)

… niespełniających standardów UE i ich rekultywacja,
4. sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów, które wpływają znacząco na środowisko,
5. eliminacja składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
6. pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
7. takie zorganizowanie systemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz