Politechnika Gdańska - strona 313

Podział organizacji - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Organizacje możemy podzielić wg: 1.funkcji, od roli jaką zaspokajają potrzeb społecznych: organizacje gospodarcze działające na podstawie zasad ekonomiczności; służące zaspokojeniu niematerialnych potrzeb (szkoły, przedszkola); organizacje administracyjne ogólnopaństwowe, lokalne, militarne; org...

Plan strategiczny - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Plan strategiczny, jest to proces długofalowego planowania, dotyczy najczęściej najważniejszych problemów p-stwa, dotyczy przedziałów czasowych, ułatwia koncentracje sił na obszarach najważniejszych, stanowi domenę działania najwyższego szczebla zarządzania , stanowi podstawę planowania taktycznego...

Zasady budowy struktury organizacyjnej , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 574

Podstawowe zasady budowy struktury organizacyjnej: zasada jednoosobowego kierownictwa; zasada służebności struktury org. w stosunku do celów i zadań przedsiębiorstwa; zasada uwzględniania w strukturze charakteru i...

Elementy zarządzania - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Elementy zarządzania: 1. Czytelnik winien zapoznać się funkcjonalnym i strukturalnym zakresem pojęcia koncepcja zarządzania i zmianom jakim ona podlega wraz z rozwojem organizacji. 2. Powinien zrozumieć istotę filozofii zarządzania i jej rolę w kształtowaniu postaw pracowniczych. 3. Zapoznać się z...

Imaginacyjna metoda burzy mózgów - omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Przebieg postępowania w imaginacyjnej metodzie burzy mózgów. Zasadnicza trudność w wykorzystaniu tej metody a zarazem jej słabość wynika z braku reguł pozwalających na określenie problemów imaginacyjnych. Imaginacje nie mogą być podobne do problemów rzeczywistych, bo oczywistym skutkiem będą bezpoś...

Mechanizmy koordynacyjne według H. Mintzberga

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2681

Mechanizmy koordynacyjne wg H.Mintzberga z przykładami z praktyki. wzajemne dostosowanie - polega na bezpośrednich, nieformalnych uzgodnieniach między pracownikami podczas pracy bezpośredni nadzór kierowniczy - kierownik osobiście przekazuje polecenia i kontroluje na bieżąco pracę podwładnego stand...

Organizacja jako system Leavitta

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

Organizacja jako system: model Leavitta. Organizacja to system zachowujący się rozmyślnie, zawierający przynajmniej 2 zachowujące się rozmyślnie składniki, mające wspólne zamierzenia, ze względu na które zachodzi funkcjonalny podział pracy. podsystem społeczny - probabilistyczny podsystem technicz...

Organizowanie - cele i definicja

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 574

Organizowanie: na czym polega i jakie są jego podstawowe etapy (cykl organizacyjny). Organizowanie w znaczeniu czynnościowym oznacza tworzenie organizacji. Cykl organizacyjny Le Chatelier'a: wybór celu, który mamy osiągnąć (jedyny, ścisły, ograniczony, bowiem zawsze ograniczone są środki, użyteczny...

Planowanie - pojęcie, funkcje, znaczenie w procesie zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Planowanie: pojęcie, funkcje, znaczenie w procesie zarządzania. Planowanie - proces tworzenia planu; jedna z funkcji kierowniczych; planować można tylko to, na co ma się wpływ; przyszłe zdarzenia, pozostające poza kontrolą planującego, może on przewidywać lub prognozować; planowanie to ustalanie ce...

Synergia - pojęcie i mechanizmy

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Synergia: pojęcie, mechanizmy/sposoby obniżania i podwyższania. Synergia jest to współdziałanie w celu uzyskania efektów, nowej jakości. Synergia + efekt 2+2=5 = 2+2=4 - 2+2=3 Efekt audytorium: pojawia się, gdy ktoś robi coś mając świadomoś...