Pokuta - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1183
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pokuta - omówienie - strona 1 Pokuta - omówienie - strona 2 Pokuta - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

POKUTA
ŹRÓDŁA:
KPK, kan. 959-997.
KKKW, kan. 718-736.
Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Cittàŕ del
Vaticano 1969-:
Ordo paenitentiae, 1974 (Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
Katowice 1981) (skrót: RRP)
Ioannes Paulus II, Adhortatio apostolica post Synodum Episcoporum Reconciliatio et Paenitentia
de reconciliatione et paenitentia in hodierno Ecclesiae munere, 2.12.1984, AAS 77
(1985) s. 185-275 (skrót: RP).
Ioannes Paulus II, Litterae apostolicae motu proprio datae Misericordia Dei, quibus de sacramenti
paenitentiae celebratione quaedam rationes explicantur, 7.04.2002, AAS 94 (2002) s.
452-459 (skrót: MD).
Congregatio pro Doctrina Fidei, Declaratio de associationibus massonicis, 26.11.1983, AAS 76
(1984), s. 300.
Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula Annus Internationalis Familiae ad Catholicae Ecclesiae
episcopos de receptione Communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium
novas inierunt nuptias, 14.09.1994, AAS 86 (1994) s. 974-979. (skrót: Deklaracja).
Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de gravioribus delictis, 21.05.2010 (skrót: GD).
Paenitentiaria Apostolica, Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, 16.07.1999, Città
del Vaticano 1999.
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa comunione
dei divorziati risposati, 24.06.2000, L’Osservatore Romano, 7.07.2000, s. 1.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznao 1995, n. 1422-1498.
II Polski Synod Plenarny, Liturgia Kościoła po Soborze Watykaoskim II, Poznao 2001 (skrót: PSP,
Liturgia)
I Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 116-118.
II Synod Diecezji Lubelskiej, stat. 211-217.
I Synod Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, stat. 46-48.
Arcybiskup Lubelski, Dekret sprawie upoważnienia do uwalniania z ekskomuniki latae sententiae
z kan. 1398 KPK, N. 1080/Gł/99, 24.12.1999, WDL 73 (1999) s. 24-25.
Arcybiskup Lubelski, Dekret promulgujący „Statut Księży Dziekanów Archidiecezji Lubelskiej”, N.
1083/Gł/2000, 2.12.2000, WDL 74 (2000) s. 711-726.
Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Dekret N. 19/Gł/92, 2.04.1992, ZID 2 (1993) s. 72-73.
1. Określenie i cele sakramentu pokuty
KPK
Kan. 959 – W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy, wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy,
przez rozgrzeszenie udzielone przez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechów
po chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują
pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali
ranę.
KKKW
Kan. 718 – W sakramencie pokuty chrześcijanie,
którzy, popełniwszy po chrzcie grzechy, prowadzeni przez Ducha Świętego zwracają do Boga
serca i poruszeni żalem za grzechy zaczynają nowe życie, przez posługę kapłana, wyznając przed
nim grzechy i przyjąwszy odpowiednią pokutę,
otrzymują przebaczenie od Boga i jednocześnie
dostępują pojednania z Kościołem, któremu grze-
sząc zadali ranę. W ten sposób sakrament pokuty
ukierunkowuje jak najbardziej ku pogłębieniu
życia chrześcijaoskiego i przygotowuje do przyjęcia Boskiej Eucharystii.
Przebaczenie grzechów popełnionych po chrzcie dokonuje się przez sakrament zwany
sakramentem nawrócenia, spowiedzi, pokuty lub pojednania (KKK 1485). Ten, kto grzeszy okazuje
brak szacunku dla Boga i swej godności dziecka Bożego, rani miłośd Boga i wyrządza duchową
krzywdę Kościołowi, którego każdy chrześcijanin powinien byd żywym kamieniem (KKK 1487). W
świetle wiary nie ma więks

(…)

… technicznymi i jej
rozpowszechniania (Dekret Kongregacji Nauki Wiary z 1983 r.). Tenże zakaz zawiera się w kan.
1456 § 2 KKKW.
Z wiadomości uzyskanych ze spowiedzi nie wolno korzystad na forum zewnętrznym, zarówno na forum administracyjnym (kan. 984 § 1-2, kan. 985 i kan. 630 § 4 KPK; kan. 734 § 1-2,
kan. 734 § 3 KKKW), jak też na forum sądowym (kan. 1550 § 2, n. 2 KPK; kan. 1231 § 2, n. 2
KKKW). Tego, co ktokolwiek ze spowiedzi usłyszał nie można w sądzie potraktowad jako śladu
prawdy. Tajemnicę spowiedzi szanuje również prawodawca świecki, dając możliwośd kapłanom
nieskładania zeznao zarówno w postępowaniu cywilnym (art. 261 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego), jak też w postępowaniu karnym (art. 178 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego) oraz
postępowaniu administracyjnym (art. 82 pkt 3 Kodeksu postępowania…
… się od aktów, które przysługują jedynie małżonkom”.
Zagadnienie to znalazło swoje dalsze wyjaśnienia w kolejnych dokumentach Stolicy Apostolskiej.
Kongregacja Nauki Wiary 14.09.1994 r. opublikowała specjalny list w tej sprawie (Congregatio pro
Doctrina Fidei, Epistula Annus Internationalis Familiae ad Catholicae Ecclesiae episcopos de
receptione communionis eucharisticae a fidelibus qui post divortium novas…
…; GD, art. 3, § 1, n. 2°);
3) usiłowanie udzielenia rozgrzeszenia sakramentalnego lub słuchania spowiedzi przez tego, kto
nie może ważnie rozgrzeszyd (kan. 1378 § 2 n. 2 KPK; GD, art. 4, § 1, n. 2°);
4) fałszywe doniesienie do przełożonego kościelnego na spowiednika o solicytację (kan. 1390 § 1
KPK); sama solicytacja jest przestępstwem, którego rozpatrywanie zostało zarezerwowane Kongregacji nauki…
… tylko jego terytorium (kan. 974 § 2 KPK; kan. 726 § 2 KKKW);
3) ordynariusz miejsca, który odwołuje upoważnienie obcemu kapłanowi musi powiadomid o tym
jego własnego ordynariusza (kan. 974 § 3 KPK);
4) podobne zasady dotyczą kapłanów zakonnych (kan. 974 § 4 KPK; kan. 726 § 2 KKKW).
Ponadto Kodeksy przewidują zakaz sprawowania sakramentu pokuty przez kapłana
ukaranego ekskomuniką, suspensą lub interdyktem (kan. 1331…
… niebezpieczeostwa wielkiego zła do czasu uzyskania dyspensy od kompetentnego przełożonego (kan. 1080 § 1 KPK; kan. 797 § 1 KKKW). Oczywiście chodzi wyłącznie o
przeszkody pochodzące z prawa kościelnego. W niebezpieczeostwie śmierci wyłączona jest
jednak możliwośd udzielenia dyspensy od przeszkody wynikającej ze świeceo prezbiteratu, a w
przypadku naglącym wyłączone są przeszkody: święceo (wszystkich stopni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

sceptyk napisał(a):

2015-05-29 10:41:27

Ciekawe, dziękuję. materiał szczegółowy i konkretny.