Pojęcie uprawnionego pracownika oraz uprawnienie pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie uprawnionego pracownika oraz uprawnienie pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji - strona 1 Pojęcie uprawnionego pracownika oraz uprawnienie pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji - strona 2 Pojęcie uprawnionego pracownika oraz uprawnienie pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie uprawnionego pracownika oraz uprawnienie pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji uprawnieni pracownicy a)  osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa w dniu - wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego - zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki, b)  osoby fizyczne, które były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów ustawy o przedsiębiorstwach państwowych w dniu - wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców - zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki c)  osoby, które przepracowały co najmniej 10 lat w - komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku - w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek : - przejścia na emeryturę - rentę - z przyczyn niedotyczących pracowników, d)   osoby, które po przepracowaniu 10 lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie Kodeksu pracy. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru jednak : - Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników nie może przekroczyć iloczynu liczby uprawnionych pracowników oraz kwoty 18 średnich wynagrodzeń miesięcznych w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, obliczonych z okresu sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym Skarb Państwa zbył pierwsze akcje na zasadach ogólnych. - W przypadku spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, które miało na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych, w iloczynie, o którym mowa wyżej , kwotę 18 średnich wynagrodzeń zastępuje się kwotą 24 średnich wynagrodzeń. Akcje zbywa się nieodpłatnie w grupach wyodrębnionych ze względu na okresy zatrudnienia uprawnionych pracowników w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku i w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa państwowego. Nieodpłatne zbycie udziałów na rzecz uprawnionych pracowników następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego spółki przed dniem zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji należących do Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego. Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. Liczba akcji przypadająca na jednego rolnika lub rybaka nie może przekroczyć najwyższej liczby akcji przypadającej na jednego uprawnionego pracownika. Każdemu rolnikowi i rybakowi przysługuje prawo nabycia akcji w równej liczbie. Rolnicy i rybacy mają prawo do nabycia akcji nie więcej niż w 2 spółkach.

(…)

… tylko z jednego tytułu; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji z innego tytułu.
W przypadku wniesienia 100 % akcji należących do Skarbu Państwa w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji do innej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje ekwiwalent prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w postaci wynagrodzenia należnego z tytułu umorzenia akcji wypłaconego przez spółkę. Wypłata tego wynagrodzenia może być dokonana przez spółkę w ratach, oprocentowanych w wysokości nie niższej niż wskaźnik, wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, ogłaszany co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Dziedziczenie…
… przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w tych samych terminach - Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie, zawarta przed upływem wskazanych wyżej terminów, jest nieważna.
- Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał…
… nie jest wymagane przedstawienie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
c)  Spadkobierca uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka może nieodpłatnie nabyć akcje spółki pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz