Prywatyzacja bezpośrednia - definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prywatyzacja bezpośrednia - definicja - strona 1 Prywatyzacja bezpośrednia - definicja - strona 2

Fragment notatki:

prywatyzacja bezpośrednia Głównym założeniem prywatyzacji bezpośredniej jest stworzenie możliwości dokonywania szybkich zmian własnościowych w przedsiębiorstwach państwowych, określanych jako małe i średnie. Jest to zmiana formy własności przedsiębiorstw państwowych bez uprzedniej komercjalizacji. Prywatyzacja ta ma charakter bezpośredni, to znaczy: realizowana jest bez przyjmowania przez przedsiębiorstwo państwowe formy organizacyjno-prawnej w postaci jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez:
1) sprzedaż przedsiębiorstwa,
2) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
3) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA -może być stosowana do wszystkich przedsiębiorstw, zwykle jednak dotyczy słabszych ekonomicznie, wymagających inwestycji. Sprzedaż następuje w trybie przetargu publicznego lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zapłata należności za przedsiębiorstwo może być dokonana w ratach pod warunkiem zabezpieczenia kwoty pozostałej do zapłaty po uiszczeniu I raty (I rata wynosi co najmniej 20 % tej ceny) a pozostała kwota jest spłacana w oprocentowanych ratach nie dłużej niż 5 lat.
WNIESIENIE PRZEDSIEBIORSTWA DO SPÓŁKI- następuje w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Jest to spółka między Skarbem Państwa, wnoszącym przedsiębiorstwo (jako aport), a osobami trzecimi, w tym także pracownikami prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Do spółki akcjonariusze inni niż Skarb Państwa powinni wnieść wkłady na pokrycie co najmniej 25% kapitału zakładowego. Jeśli akcjonariuszami spółki oprócz Skarbu Państwa są wyłącznie osoby będące w dniu wydania zarządzania o prywatyzacji bezpośredniej pracownikami przedsiębiorstwa państwowego, rolnicy lub rybacy powinni oni wnieść łącznie wkłady na pokrycie co najmniej 10% kapitału zakładowego. Uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do Skarbu Państwa w spółce.
ODDANIE PRZEDSIEBIORSTWA DO ODPŁATNEGO KORZYSTANIA - następuje w drodze umowy zawartej między Skarbem Państwa a przejmującym na okres nieprzekraczający 15 lat- strony w umowie mogą zaznaczyć, że po upływie tego okresu i spełnieniu warunków w umowie na przejmującego zostanie przeniesione prawo własności przedsiębiorstwa Umowa ta może zakończyć się także przed upływem terminu, gdy przejmujący nie wykonuje lub należycie wykonuje wynikające z niej zobowiązania. Oddanie przedsiębiorstwa jest dopuszczalne po spełnieniu ŁĄCZNIE warunków określonych w przepisach prawnych ustawy:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz