Pojęcie środków publicznych - Dochody publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie środków publicznych - Dochody publiczne - strona 1 Pojęcie środków publicznych - Dochody publiczne - strona 2 Pojęcie środków publicznych - Dochody publiczne - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie środków publicznych. Środkami publicznymi są:
Dochody publiczne.
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.
Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
za sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych;
z prywatyzacji majątki Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
za spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych;
z otrzymanych pożyczek i kredytów;
przychody jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych uzyskiwane w związku z prowadzoną działalnością oraz pochodzące z innych źródeł.
Dochody publiczne. Przez dochody publiczne należy rozumieć:
daniny publiczne, do których zalicza się podatki oraz inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:
opłaty;
dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz dzierżawy i innych umów o podobnych charakterze oraz dywidendy od wniesionego kapitału;
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, nie stanowiące przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych a także przychodów z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
inne dochody uzyskane na podstawie odrębnych przepisów, o ile są pobierane przez organy finansowe z dochodów publicznych lub przez podległe albo nadzorowane przez te organy jednostki, sektora finansów publicznych.
Przychody publiczne. Przychody - to środki pieniężne uzyskiwane przez dany podmiot, tworzące jego zasoby pieniężne. Przychody pieniężne nazywane są też niekiedy wpływami pieniężnymi.
Wydatki publiczne. Związane są z realizacją redystrybucji definitywnej (wydatkiem jest np. zapłata za rzeczy bądź usługi świadczone na rzecz jednostek należących do sektora finansów publicznych, wypłata wynagrodzeń itp.). - mogą być ponoszone na cele i wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: * w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; * w sposób umożliwiający terminową realizacje zadań; * w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


(…)

…, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki;
jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych;
fundusze celowe;
państwowe szkoły wyższe;
jednostki badawczo-rozwojowe;
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
państwowe lub samorządowe instytucje kultury;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze;
Kasy Chorych;
Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
W sektorze finansów…
… ale już tylko w ramach podziału wcześniejszego itd.
Budżet państwa składa się z części od[powiadających zasadniczo organom władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów oraz administracji rządowej. Odrębne części posiadają m.in.:
Kancelaria Sejmu;
Kancelaria Senatu;
Kancelaria Prezydenta;
Sąd Najwyższy;
NSA;
TK;
NIK;
Rzecznik Praw Obywatelskich itp.
Poza tym w odrębnych częściach budżetu państwa ujmuje…
… finansów publicznych.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w wypadku należności o charakterze daninowym (podatki, opłaty) ulgi w zapłacie oraz zwolnienia do obowiązku zapłaty uregulowane są w ustawie - Ordynacja podatkowa. Spłata należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających na podst. odrębnych przepisów szczególnych państwowym jednostkom…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz