Pojęcie rachunkowości - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie rachunkowości - wykład - strona 1 Pojęcie rachunkowości - wykład - strona 2 Pojęcie rachunkowości - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie rachunkowości. Rachunkowość - całościowy i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno-finansowych. W rachunkowości wykorzystuje się określone metody, reguły postępowania, urządzenia ewidencyjne i środki techniczne umożliwiające rejestrację stanu i zmian majątku jednostki, źródeł jego finansowania (pochodzenia), dokonywanych operacji gospodarczych i wyników działalności. Rachunkowość jest najbardziej sformalizowanym systemem, który charakteryzuje się następującymi cechami: a) wyrażanie wszystkich procesów i operacji gospodarczych w mierniku pieniężnym, pozwalającym sprowadzić je do wspólnego mianownika. Miernikami naturalnymi posługuje się rachunkowość tylko do realizacji celów cząstkowych (w kalkulacji uwzględnia się ilość zużycia materiałów podstawowych, liczbę godzin pracy itd.); b) dokonywanie zapisów księgowych wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych, stwierdzających fakt wystąpienia operacji gospodarczych. Niedozwolone są zapisy księgowe nieudokumentowane. Dzięki temu dane i informacje z rachunkowości są wiarygodne i mają moc dowodową; c) stosowanie do zapisów bieżących specyficznych urządzeń księgowych (konta). Sposób dokonywania na nich zapisów i poprawiania popełnionych błędów jest oparty na podstawach naukowych popartych normami prawnymi, które muszą być rygorystycznie przestrzegane. Powiązanie kont i ich korespondencję wyznacza obowiązujący w jednostce zakładowy plan kont; d) realizacja zasady podwójnego zapisu, która umożliwia prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie poszczególnych urządzeń księgowych; e) zachowanie ciągłości ewidencji księgowej dzięki stosowaniu metody „od bilansu do bilansu”; f) wzmocnienie kontroli wewnętrznej rachunkowości poprzez systematycznie prowadzoną inwentaryzację, oznaczającą spis z natury. W razie wystąpienia różnic między wielkościami rzeczywistymi i wynikającymi z ewidencji przeprowadza się postępowanie wyjaśniające i dokonuje korekty zapisów. Terminy i tryb dokonywania inwentaryzacji regulują odpowiednie przepisy. Funkcje rachunkow o ści. a) funkcja informacyjna , polegająca na tworzeniu określonych zbiorów informacji i przekazywaniu kierownictwu jednostki gospodarczej w celu ich wykorzystania w zarządzania jako podstawy do podejmowania decyzji i oceny działalności; b) funkcja kontrolna , realizowana za pomocą określonych środków i reguł postępowania (np. obowiązek dokumentowania każdej operacji gospodarczej nie tylko po jej dokonaniu, ale również w trakcie jej przeprowadzania lub jeszcze przed przeprowadzeniem, porównanie stanów ewidencyjnych składników majątku ze stanami faktycznymi ustalonymi za pomocą inwentaryzacji); c) funkcja sprawozdawczo-analityczna , która polega na sporządzaniu zestawień liczbowych (sprawozdań) przekazywanych urzędom i izbom skarbowym, jednostkom i organom nadrzędnym, urzędom statystyki państwowej, publikowanych przez spółki kapitałowe na potrzeby akcjonariuszy, udziałowców, kontrahentów itp.; informacje pochodzące z rachunkowości są przedmiotem analizy sytuacji i wyników działalności jednostki; d)

(…)

… z rzeczywistością lub przepisami prawa. Przyjmuje się zatem, że jednostka prowadząca w danym roku obrotowym normalną działalność nie ograniczy istotnie swojej aktywności gospodarczej, nie ulegnie likwidacji, nie sprzeda zakładów, działów produkcyjnych, części sieci sklepów detalicznych itp.; b) zasada memoriału (ujęcia memoriałowego); c) zasada współmierności; d) zasada realizacji; e) zasada ostrożnej wyceny; f…
…”; • 580 „Rozliczenie kosztów działalności”; g) zespół 6 - „Produkty”: • 600 „Produkty gotowe”; • 620 „Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów”; • 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”; • 641 „Inne rozliczenia międzyokresowe”; h) zespół 7 - „Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem”: • 700 „Sprzedaż produktów”; • 701 „Koszt własny sprzedanych produktów”; • 730 „Sprzedaż towarów”; • 731 „Wartość…
…, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych na żądanie sądów, organów ścigania przestępstw, urzędów i kontroli skarbowej jako wiarygodnych dowodów w postępowaniu sądowym i podatkowym.
Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości.
Do dokumentacji należą w szczególności: a) zakładowy plan kont, obejmujący wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), przyjęte zasady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz