Pojęcie przedsiębiorcy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie przedsiębiorcy - strona 1 Pojęcie przedsiębiorcy - strona 2 Pojęcie przedsiębiorcy - strona 3

Fragment notatki:


Pojęcie przedsiębiorcy - a rt. 4 u .s.d.g. Treść Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Osoba fizyczna - Przedsiębiorcą może być tylko osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 k.c. (zob. C. Kosikowski „Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz.”, Warszawa 2009, s. 38 - 39). Osoba małoletnia albo ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie nie mogą bowiem samodzielnie zaciągać zobowiązań i rozporządzać swoimi prawami. - Odmienny pogląd: „Także osoba fizyczna niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych (małoletnia, osoba pełnoletnia częściowo ubezwłasnowolniona) może być przedsiębiorcą, jednakże nie będzie mogła w ramach tej działalności samodzielnie podejmować czynności prawnych zobowiązujących bądź rozporządzających, w więc bez zgody przedstawiciela ustawowego lub kuratora.” (tak K. Strzyczkowski, Prawo Gospodarcze Publiczne, Warszawa 2009, s. 222). - Osoba fizyczna chcąca prowadzić działalność gospodarczą podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Osoba prawna - Art. 33 k.c. - Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Nie może więc dojść do powstania osoby prawnej, która nie została przewidziana w przepisach. - Istnieją osoby prawne, których z założenia nie tworzy się w celu wykonywania działalności gospodarczej, ale które mogą ją prowadzić jako działalność uboczną w stosunku do działalności głównej, np. stowarzyszenia, związki zawodowe, fundacje, związku wyznaniowe, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego. Tymczasem takie rozróżnienie nie jest dostrzegane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Uznaje ona bowiem, że przedsiębiorcą jest każda osoba prawna, która podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy („[…] szeroka definicja przedsiębiorcy zawarta w art. 4 tej ustawy obejmuje również, poza prywatnymi, różnorodne podmioty publiczne, a także "dorabiające" organizacje społeczne, zawodowe i in., które (gdy chodzi o te ostatnie) ustrojowo nie mają celu gospodarczego.”; tak Pawłowicz Krystyna, Konstytucyjne a ustawowe pojęcie przedsiębiorcy. Prz.Leg.2007.2.44). Stąd w literaturze wyróżnia się też podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako aktywność akcesoryjną, nie są one jednak uznawane przez niektórych za przedsiębiorc

(…)

…). Zakład ubezpieczeń, który ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, jest towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych. Do umów ubezpieczenia zawieranych z towarzystwem przez podmioty będące członkami tego towarzystwa nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Towarzystwo podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskuje ono osobowość prawną z chwilą wpisania do Rejestru (szerzej art…
… - Daszkiewicz, R. M. Pal, Prawo publiczne gospodarcze. Repetytoria. Warszawa 2008, tablica s. 113). - Art. 49 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym: „Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej…
… na zasadach ogólnych oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwa państwowe tworzą: 1) naczelne oraz centralne organy administracji państwowej, 2) Narodowy Bank Polski i banki państwowe, zwane organami założycielskimi. Przedsiębiorstwo takie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i z chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.
banki państwowe niebędące spółkami akcyjnymi (art…
… w statutach tych jednostek. Działalność gospodarcza jednostek wydzielona jest pod względem finansowym i rachunkowym z działalności głównej (art. 2 ust. 4 i 5 w/w ustawy). Jeśli prowadzą one działalność gospodarczą są wpisywane do rejestru przedsiębiorców zgodnie z art. 36 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. do wykonywania działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego…
… ich do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 11 §1 Prawa spółdzielczego). przedsiębiorstwa mieszane - Przedsiębiorstwo mieszane może być utworzone w drodze łączenia mienia różnych rodzajów własności społecznej, w celu rozwijania wspólnej działalności gospodarczej oraz efektywnego wykorzystania mienia społecznego i myśli naukowo-technicznej i technicznej. Skarb Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe…
… "działalnością gospodarczą"” Wg punktu 1 w/w przepisu przez osobę rozumie się tylko osobę fizyczną i prawną. Stąd poza zakresem definicji pozostały jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym inna ustawa przyznaje zdolność prawną. Art. 6 pkt 6 Prawa geologicznego i górniczego: „(…) przedsiębiorcą jest podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą”.
Przedsiębiorstwo…
… członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
1a. Przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy regulujące swobodę…
… gospodarczą mogą też prowadzić jednostki samorządu terytorialnego, np. poprzez zakłady budżetowe (art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej: „Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego”). Działalność gospodarcza wykonywana w tych ramach, poprzez zakłady budżetowe, jest działalnością gospodarczą gminy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz