Pojęcie polityki bilansowej- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie polityki bilansowej- wykład - strona 1 Pojęcie polityki bilansowej- wykład - strona 2

Fragment notatki:

wykład I
18.02.2013
Pojęcie polityka jest wieloznaczne i ogólne, wiąże się z dążeniem do wyznaczonego celu przez podmiot. W ogólnym znaczeniu przez określenie polityka rozumie się:
zręczne, konsekwentne postępowanie jednostki zmierzające do określonego celu,
konsekwentne stosowanie przez kierownictwo zorganizowanych grup zasad i metod zmierzających do osiągnięcia określonych celów.
Polityka bilansowa jest częścią składową polityki firmy. Polityka firmy, nazywana również polityką przedsiębiorstwa, to określenie celów i metod ich osiągnięcia w dziedzinie zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, sprzedaży, inwestowania, gospodarki finansowej itp.
Cel działalności przedsiębiorstwa powinien odpowiadać celom właścicieli przedsiębiorstwa. W rzeczywistości cel przedsiębiorstwa jest wypadkową różnych celów cząstkowych, będącym odzwierciedleniem różnych grup interesów. Między tymi wszystkimi celami istnieją indywidualne, często przeciwstawne dążenia. Aby wybrać i realizować najistotniejsze dla przedsiębiorstwa cele działania trzeba opracować plan konsekwentnego postępowania, który będzie oparty na właściwej hierarchii istotności, czyli wyznaczyć politykę przedsiębiorstwa.
W nowoczesnym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem przyjmuje się, że głównym celem działalności firmy jest maksymalizacja bogactwa jej właścicieli, czyli maksymalizacja wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
Jako cele wymienia się także:
maksymalizację zysku,
zapewnienie bezpieczeństwa działania firmy w dłuższym okresie,
redukcję kosztów działania,
zachowanie płynności / wypłacalności finansowej.
Pojęcie polityka rachunkowości zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Są to przyjęte zasady rachunkowości, przez które rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczane ustawą, w tym także MSSF, zapewniające wymaganą jakość sprawozdania finansowego.
Pojęcie polityki rachunkowości zostało rozszerzone o dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:
określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji

(…)

… zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości. Są to przyjęte zasady rachunkowości, przez które rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczane ustawą, w tym także MSSF, zapewniające wymaganą jakość sprawozdania finansowego.
Pojęcie polityki rachunkowości zostało rozszerzone o dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:
określenia…
…, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz