Pojęcie kontroli, nadzoru, koordynacji, kierownictwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie kontroli, nadzoru, koordynacji, kierownictwa - strona 1 Pojęcie kontroli, nadzoru, koordynacji, kierownictwa - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie kontroli, nadzoru, koordynacji, kierownictwa
Kontrola (wizytacja, lustracja, inspekcja, rewizja) - to porównanie stanu rzeczywistego, faktycznego z pewnym założonym wzorcem (wzorcem są przepisy prawa). Organ kontrolujący dokonuje oceny działalności i wyciąga wnioski pokontrolne. W ramach kontroli organ kontrolujący nie powinien wpływać na działalność organów kontrolowanych i nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie. Nadzór - szersze pojęcie od kontroli - to kontrola+możliwość użycia środków nadzorczych (wstrzymanie decyzji, stwierdzenie nieważności, uchylenie).
Koordynacja - oddziaływanie w celu zharmonizowania działań jednostek.
Kierownictwo - nadzór+kontrola+koordynacja, organ kierujący może używać wszelkich środków w celu oddziaływania na jednostki, za wyjątkiem tych, których prawo zakazuje.
Centralizacja, decentralizacja - są wynikiem uogólnienia norm prawnych. Na gruncie administracji centralizacja i decentralizacja nie występują w czystej postaci. Centralizacja - hierarchiczne podporządkowanie oznaczające zależność organów niższego stopnia od organów wyższego stopnia. Oznacza to, że organ wyższego stopnia może ingerować w działalność niższych organów - jest to tzw. zależność służbowa . Organ wyższy decyduje też o obsadzie personalnej na szczeblach niższych - jest to tzw. zależność osobowa (dotyczy to stanowisk kierowniczych). Decentralizacja - sposób organizacji aparatu organizacyjnego, w którym nie ma hierarchicznego podporządkowania. Zakłada ona samodzielność organów niższych, a organy wyższe nie decydują o obsadzie personalnej. Nie ma też zależności służbowej. Może wkraczać tylko w przypadkach wyraźnie określonych przepisami prawa. W ramach decentralizacji organ wyższy nie kieruje niższym. Organy niższe posiadają swoje kompetencje i faktyczną samodzielność przede wszystkim finansową (własne źródła dochodów, samodzielne ich wydatkowanie) Istnieje jednak nadzór wojewody, prezesa RM i RIO nad samorządem terytorialnym. Autonomia - polega na przyznaniu organom zarządzającym określoną częścią terytorium państwa kompetencji do ustanowienia przepisów prawnych rangi ustawowej w szerokim zakresie spraw bez ingerencji władz centralnych. Autonomia to przede wszystkim stanowienie prawa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz