entralizacja, decentralizacja - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
entralizacja, decentralizacja - omówienie  - strona 1 entralizacja, decentralizacja - omówienie  - strona 2 entralizacja, decentralizacja - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

CENTRALIZACJA, DECENTRALIZACJA, AUTONOMIA E.Ochendowski „Prawo administracyjne”, Toruń 2006r., s. 219-223 - centralizacja - podejmowanie decyzji należy wyłącznie do organów wyższych, organy niższe mają jedynie pozycję organów przygotowujących rozstrzygnięcia; centralizacja zbiega się z koncentracją i mówimy o centralistycznym systemie organizacji administracji; nierozerwalny związek centralizacji z hierarchicznym podporządkowaniem czyli pełnym podporządkowaniem pionowym jednostek organizacyjnych niższych szczebli jednostkom wyższym, przejawia się ono w zależnościach służbowej i osobowej. - decentralizacja- organy niższe nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia, mają one prawnie zagwarantowaną samodzielność; decentralizacja zachodzi przy połączeniu dekoncentracji z wyposażeniem organów niższych we względną niezależność, w praktyce - gdy określone sprawy przekazywane są jako zadania własne podmiotom samorządowym
- autonomia -zjawisko polegające na przyznaniu organom zarządzającym określoną częścią terytorium państwa kompetencji do stanowienia przepisów rangi ustawowej, do stanowienia ustaw Z.Leoński „Zarys prawa administracyjnego”, PWN 1985r., s. 26-28 - centralizacja i decentralizacja=swego rodzaju techniki zarządzania. Centralizacja jest techniką polegającą na ścisłym podporządkowaniu ogniw niższych organom wyższym, w decentralizacji zaś chodzi o samodzielność działania ogniw niższego stopnia (terenowych).
- Nigdy nie można mówić o pełnej samodzielności ogniw lokalnych, jaki i o całkowitej zależności. Tak więc zawsze mówimy o pewnym stopniu samodzielności organów niższych od organów wyższych.
- Technika centralistyczna preferuje interesy ogólnopaństwowe, dlatego też nie uwzględnia w sposób wystarczający interesów lokalnych czy partykularnych. Decentralizacja -administracja jest mniej spójna i jednolita, za to doskonale sprawdza się przy zarządzaniu sprawami lokalnymi. - Z prawnego punktu widzenia centralizacja łączy się z zasadą hierarchicznego podporządkowania zwaną też nadzorem hierarchicznym czy nadzorem dyrektywnym (organ wyższy ma możliwość określenia sposobu działań organów podporządkowanych przez akty prawne, nie pozostawiając im swobody działania)
- pojęcia koncentracji i dekoncentracji- rozmieszczenie zadań między różne ogniwa administracji w układzie pionowym J.Boć „Prawo administracyjne”, Kolonia Limited 2007, s. 229-236 - centralizacja - 2 znaczenia:
1. Taka struktura organizacyjna administracji, która składa się wprawdzie z kilku stopni organizacji, ale w której decyzje podejmowane są przez organ centralny czy organy w układzie wieloresortowym, a jednostki niższe pełnią jedynie pomocniczą funkcję w podejmowaniu decyzji. Łączenie jej z zasada hierarchicznego podporządkowania jest błędem metodologicznym. We współczesnej organizacji państw takie rozumienie centralizacji nie występuje.

(…)

… podporządkowaniem czyli pełnym podporządkowaniem pionowym jednostek organizacyjnych niższych szczebli jednostkom wyższym. Przejawia się ono w zależnościach służbowej i osobowej. Zależność służbowa objawia się tym, że organ niższy może otrzymać od organu wyższego polecenie służbowe w każdej sprawie, nie posiada on bowiem prawnej samodzielności, względnej niezależności. Zależność osobowa polega zaś na tym, że organ…
… ustawowej, do stanowienia ustaw. Zatem jednostka autonomiczna posiada samodzielność w zakresie stanowienia prawa. Decentralizacja natomiast dotyczy wykonywania prawa. Zbigniew Leoński wskazuje na ścisły związek struktur aparatu administracyjnego z zasadą centralizacji i decentralizacji. Traktuje je jako swego rodzaju techniki zarządzania. Centralizacja jest techniką polegającą na ścisłym podporządkowaniu…
… istnienie dość rozbudowanego aparatu administracyjnego w układach pionowych. W ramach tych układów następuje ścisłe podporządkowanie organów niższych bezpośrednio wyższym, aż do organu centralnego. Organ centralny może przy tym ingerować bezpośrednio w działalność każdego organu podporządkowanego, bez zachowania kolejności szczebli. Przedmiotem centralizowania jest władza państwowa, co sprowadza…
… nie ma jakiś większych sporów co do tej kwestii. W polskim systemie prawnym zjawisko to jest regulowane już w konstytucji, która poświęca cały rozdział VII samorządowi terytorialnemu, także liczne ustawy regulują relacje między organami centralnymi a szczeblami niższymi. W swojej książce Eugeniusz Ochendowski zagadnienie zasad powiązań podmiotów administracji publicznej zaczyna od przybliżenia pojęć koncentracji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz