Pojęcie konstytucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie konstytucji - strona 1 Pojęcie konstytucji - strona 2 Pojęcie konstytucji - strona 3

Fragment notatki:

1. POJECIE KONSTYTUCJI. Termin „constiluere" ustanawiać, urządzać. Konstytucja w tym ujęciu oznaczałaby sposób urządzania państwa. Pojecie materialne - konstytucja może być objaśniana Jako całokształt norm prawnych regulujących ustrój państwa. Konstytucja- ustawa zasadnicza, a więc akt normatywny, którego cechy pozwalają wyróżnić go spośród innych ustaw ( różnica gatunkowa ),.bo posiada szczególną moc prawną szczególną treść, szczególny tryb uchwalania i zmiany.
Istnieje podział na konstytucje sztywne i elastyczne : zmiana jej wymaga kwalifikowanej większości i elastyczne większość wymaganej do zmiany ustawy zwykłej.
Czyli konstytucja określa ogólne zasady ustroju polit. i społeczno- gosp. państwa, struktury i kompetencje naczelnych organów władzy, podstawowe prawa i obowiązki, określa faktyczny układ sił politycznych w państwie.
Szczególna ranga konstytucji wyraża się prymatem w systemie źródeł prawa i jest rex superior. Istnieje zakaz wydawania ustaw sprzecznych z konstytucją . Pojęcie formalne- akt normatywny o szczególnej mocy prawnej regulujący całokształt zagadnień
ustrojowych.
F. Lassale: jego koncepcja tzw. : konstytucji rzeczywistej pojmowanej jako faktyczny układ sił społecznych istniejących
2. GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ: Fizyczny: rozwój produkcji, potrzeba walki o prawa polityczne, zniesienie poddaństwa chłopów. Także postulat konstytucji pisanej, który utwierdzał postulat zapisania podziału władzy.
Monteskiusz ( 1689 -1755 ) najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej „Państwo powstało na skutek umowy społecznej zawartej przez ludzi w celu ochrony interesów bezpieczeństwa i wolności. Wolność zapewnia państwo praworządne, w którym są oddzielone od siebie: władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Teoria trójpodziału władzy odegrała podstawową rolę i legła u podstaw amerykańskiej ( 1787 ) i francuskiej konstytucji. Konstytucja 3 Maja 1791 II- ga na świecie.
3. KONSTYTUCJA PISANA A KONSTYTUCJA- RZECZYWISTA : Prekursor: F. LASSALE. Konstytucja rzeczywista odzwierciedla faktyczny układ sił politycznych, społecznych w państwie. Konstytucja fikcyjna nie odzwierciedla układu sił politycznych, szansę jej realizacji są mniejsze. W razie kolizji między dwoma konstytucjami, konstytucja pisana ( tzn.: zwykła kartka papieru ) musi ulec bezwarunkowo konstytucji rzeczywistej.
( W Wlk. Brytanii- brak konstytucji pisanej, są tylko normy zwyczajowe, zarządzanie oparte jest na wieloletniej praktyce postępowania i lider partii tworzy rząd ).
4. TREŚĆ KONSTYTUCJI: Normy:
a) konkretyzujące, b) organizacyjne, c) proceduralne,

(…)

… się władz, -dwuizbowości parlamentu -pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego, -pluralizmu politycznego, -samorządności terytorialnej, -społecznej gospodarki rynkowej -ochrony własności, -niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów i trybunałów, -wolności i praw człowieka i obywatela.
Zasady wyraźnie ustanowione mogą być rozproszone nie tylko w l rozdziale ale np. prawa wyborczego są w dalszym…
… musi zawierać wszystkie materie konstytucyjne.
5. SPOSÓB UCHWALANIA l ZMIANY KONSTYTUCJI: Konstytucja- może być:
- nadana, narzucona ( oktrojowana ) przez suwerena np.: przez monarchę ( 1814-Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII) - może być uchwalona ( przez organ kolegialny uchwalający ). Parlament lub konstytuantę ( zatwierdzony przez referendum ludowe, zwykle ok. 500 000). ludzi ma prawo inicjatywy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz