Pojęcie i klasyfikacja dochodów samorządu terytorialnego.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i klasyfikacja dochodów samorządu terytorialnego. - strona 1 Pojęcie i klasyfikacja dochodów samorządu terytorialnego. - strona 2 Pojęcie i klasyfikacja dochodów samorządu terytorialnego. - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE I KLASYFIKACJA DOCHODÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Pojęcie dochodów samorządu terytorialnego:
Są to przekazane przez ustawy źródła dochodów,
Są to wpływy finansowe z poszczególnych źródeł
Konstytucja RP z 1997 roku (art. 167): Dochody własne,
Subwencje ogólne,
Dotacje celowe z budżetu państwa.
Ustawa o finansach publicznych z 2005 roku (art. 5). Środki publiczne:
Dochody publiczne,
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi (inne niż z budżetu UE),
Przychody budżetu państwa i budżetów JST oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
Ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych operacji finansowych,
Z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku samorządu terytorialnego,
Ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych,
Z otrzymanych pożyczek i kredytów.
Przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.
Dochodami publicznymi są:
Daniny publiczne,
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych,
Dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych,
Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych,
Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw.
Środki pochodzące z budżetu UE:
Środki przeznaczane na realizację programów przedakcesyjnych,
Środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych,
Inne środki.
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 2003r. stanowi, że: Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
Dochody własne
Subwencja ogólna
Dotacje celowe z budżetu państwa
W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochodami JST mogą być: Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,,
Środki z budżetu Unii Europejskiej
Inne środki określone w odrębnych przepisach. Klasyfikacja dochodów JST: Dochody własne,
Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
Subwencja z budżetu państwa,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz