Pojęcie i istota akcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i istota akcji - wykład - strona 1 Pojęcie i istota akcji - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie i istota akcji
9Pojęcie akcji nie jest jednolite. Akcja rozumiana jest jako ułamek kapitału zakładowego, ogół praw i obowiązków akcjonariusza oraz jako papier wartościowy. W tym ostatnim znaczeniu jest dokumentem inkorporującym ogół praw udziałowych akcjonariusza. Akcja pełni przede wszystkim funkcję inwestycyjną. Akcjonariusz jest udziałowcem w kapitale spółki i uzyskuje dywidendę. Emitent pozyskuje natomiast kapitał na działalność gospodarczą. Akcja ucieleśnia łącznie ogół praw udziałowych zarówno majątkowych (np. prawo do dywidendy, prawo poboru), jak i korporacyjnych (np. prawo głosu, prawo zaskarżania uchwał). Treść dokumentu akcji regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 328). Akcja powinna zawierać następujące dane:
1) firmę, siedzibę i adres spółki,
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
3) datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji,
4) wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji,
5) wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych,
6) ograniczenia co do rozporządzania akcją,
7) postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.
Dokument akcji pod rygorem nieważności powinien być opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu. Podpis może być mechanicznie odtwarzany. Nie ma formalnego wymogu sporządzania go na specjalnym papierze. Akcja, która nie zawiera wskazania firmy, siedziby i adresu spółki, oznaczenia i numeru KRS, wartości nominalnej, serii numeru i rodzaju akcji oraz uprawnień, jest nieważna. Akcja może mieć postać jednego dokumentu lub występować w odcinkach zbiorowych. Pojedynczy dokument akcji składa się z trzech części tzw. płaszcza, arkusza dywidendowego zawierającego kupony dywidendowe oraz talonu. Talon jest podstawą do otrzymania nowego arkusza dywidendowego po wyczerpaniu kuponów. W przypadku akcji występujących w odcinkach zbiorowych płaszcz zawiera większą ilość akcji. Akcje spółek publicznych występują w postaci zdematerializowanej, czyli pozbawione są fizycznej postaci dokumentu na rzecz rejestracji elektronicznej w systemie informatycznym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA oraz na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki domy maklerskie. Dowodem posiadania akcji zdematerializowanej jest imienne świadectwo depozytowe, które nie jest papierem wartościowym, lecz znakiem legitymacyjnym.
Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Przeniesienie akcji imiennej następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji.


(…)

… akcji stała się nieaktualna wskutek zmiany stosunków prawnych, zwłaszcza w wypadku zmiany wartości nominalnej albo połączenia akcji, spółka może wezwać akcjonariusza, w drodze ogłoszenia lub listu poleconego, do złożenia dokumentu akcji w spółce w celu zmiany treści dokumentu lub jego wymiany, z zagrożeniem unieważnienia dokumentu akcji. W miejsce unieważnionego wydaje się nowy dokument akcji. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz