Pojęcie i cel analizy finansowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3136
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i cel analizy finansowej  - strona 1

Fragment notatki:

Prezentacja składa się z 21 slajdów i porusza zagadnienia takie jak: przedmiot analizy finansowej, rodzaje analizy finansowej, metody analizy finansowej.

Dokument składa się z 7 stron i porusza zagadnienia takie jak: analiza wskaźnikowa, analiza rentowności, analiza płynności finansowej, analiza sprawności działania.

Analiza finansowa
Analiza wskaźnikowa stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych. Jest ona szybką i efektywną metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze i funkcjonowanie firmy poprzez pryzmat kształtowania się określonych relacji finansowych. Relacje te stwarzają możliwość poznania i oceny faktów, zjawisk gospodarczych, opracowania sposobów usprawnienia działalności przedsiębiorstwa oraz poznania skutków ekonomiczno-finansowych proponowanych decyzji.
Analiza wskaźnikowa działalności podmiotów gospodarczych polega na obliczeniu odpowiednich wskaźników finansowych i ich porównywaniu z wielkościami normatywnymi charakteryzującymi określoną branżę, w której występuje dana jednostka gospodarcza.
Wachlarz wskaźników wykorzystywanych w analizie finansowej jest bardzo szeroki. Do najczęściej stosowanych możemy zaliczyć wskaźniki:
rentowności,
płynności finansowej,
sprawności działania,
zadłużenia.
Wskaźniki rentowności, określane mianem wskaźników zyskowności lub stopy zysku, mierzą zdolność jednostki oraz jej poszczególnych składników do generowania zysku.
Wskaźniki płynności charakteryzują zasoby majątku obrotowego (kapitału pracującego), stanowiącego podstawę bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz stopień jego wypłacalności.
Wskaźniki sprawności działania dają obraz szybkości krążenia zasobów majątkowych, a zwłaszcza ich produktywności.
Wskaźniki zadłużenia przedsiębiorstwa wyjaśniają źródła finansowania majątku, a zwłaszcza stopień udziału pomocy zewnętrznej (zobowiązań długo i krótkoterminowych).
Wszystkie wskaźniki wykorzystywane w analizie finansowej mogą być obliczane:
na podstawie danych wyrażających stan zjawiska na początku i końcu okresu sprawozdawczego; różnice między tak obliczonymi wskaźnikami pokazują zmiany w badanym zjawisku, będące wynikiem decyzji gospodarczych podejmowanych w ciągu okresu sprawozdawczego,
na podstawie wielkości średnich - ustala się je, dzieląc sumę stanu na początku i końcu okresu sprawozdawczego przez 2.
W praktyce gospodarczej częściej wykorzystywane jest to pierwsze rozwiązanie, chociaż wybrane relacje ekonomiczne mogą i wtedy być liczone jako średnioroczne. Na przykład stan gotówki w kasie na początku i na końcu roku może być bardzo różny, stąd zaleca się zastosowanie wartości średniorocznej, by w ten sposób uzyskać wynik jak najbardziej realny.
Analiza wskaźnikowa nie jest wolna od pewnych ograniczeń. Najważniejszym z nich jest fakt, że bazuje ona wyłącznie na danych historycznych firmy. Jednak wraz z analizą otoczenia może ona służyć do przewidywania warunków działania przedsiębiorstwa w przyszłości.
Analiza wskaźnikowa jest użyteczna, jeżeli obliczone wskaźniki można porównywać z wielkościami normatywnymi z danej branży. Chodzi o to, aby móc określić nie tylko to, czy rentowność, płynność, zadłużenie i efektywność firmy są na wysokim czy niskim poziomie oraz czy ulegają one poprawie, czy pogorszeniu, ale również to, jak przedsiębiorstwo radzi sobie na tle konkurentów, branży czy wyników najlepszego przedsiębiorstwa w danym sektorze gospodarki.

(…)

….
Wskaźnik podwyższonej płynności wyraża relację między aktywami obrotowymi pomniejszonymi o wartość zapasów a zobowiązaniami krótkoterminowymi. Konstrukcja tego wskaźnika opiera się na założeniu, że zapasy są najmniej płynnym składnikiem aktywów obrotowych, stąd gdy zajdzie potrzeba szybkiego uregulowania wymaganych zobowiązań, istnieje duże prawdopodobieństwo, że upłynnienie tego składnika aktywów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz