Pojęcie gospodarstwa rolnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie gospodarstwa rolnego - strona 1

Fragment notatki:

POJECIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
Art. 461. [Nieruchomości rolne]
Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Art. 553. [Gospodarstwo rolne] Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Art. 2 ustawy z 15.11.1984 o podatku rolnym
1. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
2. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
Art. 6 ustawy z 20.12.1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników
Ilekroć w ustawie jest mowa o: (...)
4) gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu
działalności rolniczej,(...)
Art. 3 pkt. 1 ustawy z 25.07.2001 o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz o zmianie niektórych ustaw
1) gospodarstwo rolne - wszystkie nieruchomości rolne będące w posiadaniu
tego samego podmiotu
Art. 2 ustawy z 16.03.2001 o rolnictwie ekologicznym
1) ekologiczne gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne, w którym produkcja rolna prowadzona jest metodami ekologicznymi, (...)
Art. 21 Konstytucji
Rzeczypospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.
Wywłaszczenie dopuszczone jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.
Art. 22 Konstytucji
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.


(…)


Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
Art. 23 Konstytucji
Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22.
Art. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z 11.04.2003 o kształtowaniu ustroju rolnego
Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nieruchomości rolnej - należy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz