Pojęcie finansów publicznych, ewolucja publicznej działalności finansowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3409
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie finansów publicznych, ewolucja publicznej działalności finansowej - strona 1 Pojęcie finansów publicznych, ewolucja publicznej działalności finansowej - strona 2 Pojęcie finansów publicznych, ewolucja publicznej działalności finansowej - strona 3

Fragment notatki:

Podręczniki (uzupełniająco):
B. Brzeziński, K. Lasiński-Sulecki, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesińska, A. Zalasiński, Prawo finansów publicznych, Toruń 2008
Finanse publiczne i prawo finansowe, praca zbiorowa pod red. C. Kosikowskiego i E. Rcośtam, Warszawa 2008
Prawo finansowe pod red. E. Chojny-Duch i H. Litwińczuk, Warszawa 2009, II wydanie
T. Dębowska-Romanowska, Prawo finansowe część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010
E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2010
Na egzaminie kobieta wymaga tego zakresu, który sama wyłoży. Jeżeli czegoś nie zdąży, to wskaże źródło uzupełniające do brakującej części wykładu.
Akty prawne:
Ustawa o finansach publicznych z 2009 roku
Temat: Pojęcie finansów publicznych
Termin `finanse' wywodzi się ze średniowiecznej łaciny. Pochodzi od czasownika `finniere' czyli `kończyć', które przekształciło się w `finatio' oznaczające początkowo `orzeczenie sądowe kończące spór', ale z czasem ów termin oznaczał `należność pieniężną orzeczoną w tym orzeczeniu'. Ową należność pieniężną nazwano z czasem `financia'. Pod koniec średniowiecza, gdy odrodziła się i rozkwitła gospodarka pieniężna, termin `finanse' był już używany powszechnie. Był wówczas wiązany z pieniądzem, operacjami pieniężnymi.
Początkowo termin `finanse' oznacza `operacje nieuczciwe', głównie lichwiarskie. Z czasem jednak traci owo pejoratywne znaczenie. Oznacza `wszelkie operacje pieniężne'. Współcześnie termin `finanse' jest używany powszechnie i w języku potocznym, ekonomicznym, czy w języku prawnym (aktów prawnych) i prawniczym (języku, w którym mówi się o prawie). Mimo powszechnego jego używania, jego zakres znaczeniowy nie został jeszcze w pełni precyzyjnie określony. Powszechnie jednak mówi się, iż finanse są ściśle związane ze stosunkami społecznymi, a węziej ze stosunkami ekonomicznymi. Są ściśle powiązane z pieniądzem. Jeśli nie ma pieniądza, to nie ma finansów.
W doktrynie powszechnie zwykło się przyjmować, że termin `finanse' oznacza, mówiąc najogólniej, operacje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, są to operacje pozyskiwania środków pieniężnych, czerpania tych środków, gromadzenia środków pieniężnych. Po drugie, są to operacje wydatkowania środków pieniężnych, czy rozdysponowywania środków pieniężnych. Wykonywanie tych dwóch podstawowych rodzajów operacji pieniężnych określa się mianem działalności finansowej. Mówiąc o pozyskiwaniu środków pieniężnych, czy ich wydatkowaniu, mamy zawsze na myśli pieniądz we wszystkich jego postaciach, a więc pieniądz realny (w postaci gotówki), ale i pieniądz bezgotówkowy (np. w postaci zapisów na rachunkach bankowych). Operacje finansowe, tym samym i finanse, są zawsze związane z pieniądzem w ruchu. Pieniądz przepływa od jednych podmiotów do drugich podmiotów. Nie zalicza się do finansów tych zjawisk, które wiążą się z pieniądzem statycznym, gdy nie ma ruchu pieniądza.


(…)

… jest bardzo dużo.
Finanse publiczne są także definiowane w przepisach prawnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:
gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
wydatkowanie środków publicznych;
finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i budżetów samorządowych;
zaciąganie zobowiązań…
… z tym, że wszystkie operacje gromadzenia środków publicznych i ich wydatkowania są ewidencjonowane. Na podstawie tych danych dokonuje się różnych analiz. Płyną z nich informacje na temat stanu gospodarki państwa.
W doktrynie nie ma zgody ani co do liczby, ani co do nazw funkcji finansów publicznych. Wskazane wyżej funkcje są funkcjami elementarnymi, podstawowymi.
Ewolucja publicznej działalności finansowej.
Pierwszym…
….
Inne regalia to regalia targowe, sądowe, mennicze, górnicze, drogowe, rzeczne.
W miarę upływu czasu monarcha wyzbywa się znacznej części domen, głównie w drodze nadań immunitetów feudałom. Maleje znaczenie naturalnych świadczeń płynących z domen. Wraz z powrotem do pieniądza, pojawiają się czynsze dzierżawne i podatki od gruntów. Kończy się formacje feudalna.
W okresie liberalizmu gospodarczego państwo…
…, wewnętrznego i zewnętrznego. W tym okresie wykształca się instytucja budżetu państwa. Państwo prowadzi własną gospodarkę finansową poprzez budżet. Zgodnie z doktryną liberalizmu gospodarczego, podatek najlepszy to podatek mały. Wydatki państwa najlepsze to małe wydatki. Podatki są podatkami proporcjonalnymi.
Budżety tego okresu są budżetami niedużymi, jeśli je przyrównać do współczesnych budżetów państwowych…
integrację społeczną, a więc kompromis między prywatnymi pracodawcami i pracownikami. Pod jej wpływem zaczęły się gwałtownie powiększać wydatki socjalne na edukację publiczną, opiekę społeczną, ochronę zdrowia i zabezpieczenie społeczne. Sfinansowanie tych rozbudowanych zadań socjalnych wymagało znacznie większych dochodów. Zaczęto zatem podnosić dochody, a i na szerszą skalę zaciągać długi. Doprowadziło…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz