Pojęcia związane z rachunkowością

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia związane z rachunkowością - strona 1 Pojęcia związane z rachunkowością - strona 2 Pojęcia związane z rachunkowością - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość W1 Informacja ekonomiczna jest podstawowym elementem systemu informacji ekonomicznej, z którego dane wykorzystywane są m in. do analiz ekonomicznych oraz w przygotowaniu decyzji ekonomicznych i finansowych na różnych szczeblach. System informacji ekonomicznej tworzą 3 podsystemy:
gromadzenie danych - informacji źródłowych
przetwarzanie danych (inf. źródłowych) w zestawy informacji
prezentacji informacji powstałych w wyniku przetwarzania danych (inf. źródłowych)
Zagadnienia związane z:
gromadzeniem
przetwarzaniem
dostarczaniem określonych podmiotom informacji o stanie majątkowym i finansowym oraz o przebiegu procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych oraz podmiotach organizacyjnych są domeną rachunkowości.
Statystyka Ewidencja operatywna
System ewidencji gospodarczej
Rachunkowość jest całościowym, zamkniętym systemem obejmującym proces:
identyfikacji
klasyfikacji
pomiaru
rejestracji
przygotowania informacji
O procesach gospodarczych, powodujących zmiany w zakresie majątku jednostki gospodarującej lub organizacyjnej i źródeł ich pochodzenia. Ujmuje ona jednocześnie całość kosztów i strat oraz całość dochodów i zysków, umożliwiając w ten sposób ustalenie ostatecznego finansowego wyniku działalności.
Najkrótsza charakterystyka istoty rachunkowości:
„Rachunkowość jest sztuką pomiaru, opisu i interpretowania działalności gospodarczej”
Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych to m in.:
właściciele i kierownictwo danej jednostki gospodarczej
banki oraz inni pożyczkodawcy
inwestorzy
wierzyciele
administracja rządowa na różnych szczeblach
władze podatkowe
opinia publiczna
konkurencja
W2 Ze względu na przedmiot zainteresowania rachunkowości, uwzględniając charakter przebiegu procesów gospodarczych i finansowych możemy wyróżnić tzw. rachunkowości branżowe jak np.:
rach. przedsiębiorstw
rach. bankową
rach. budżetową
jednostek sektora finansów publicznych
rolniczą
rach. jednostek non profit etc.
Miejsce rachunkowości w przygotowaniu decyzji w przedsiębiorstwie
Funkcje rachunkowości:
informacyjna - dostarcza informacji dla różnych odbiorców np. US; wspomaganie zarządzania jednostką
kontrolna - ochrona i zabezpieczenie mienia posiadanego przez klienta, przez wspólników, zabezpieczenie przed zniszczeniem; efektywne wykorzystanie majątku; w jakim stopniu są realizowane plany (kontroling zarządczy)


(…)

… pieniężne w kasie i banku
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Aktywa obrotowe (majątek obrotowy)
Zapasy
Materiały (nabywane od kontrahenta z przeznaczeniem do użycia w ogólnej działalności)
Półprodukty i produkcja w toku (coś co zostało wytworzone, ale nie ma produkcji finalnej np.: koła zębate)
Produkty gotowe (nie podlegają dalszemu przetwarzaniu, produkty finalne…
… rozwiązań; porównanie do innych firm w aspekcie efektywnych rozwiązań
dowodowa - pełni rolę w rozliczeniach firmy
obliczeniowo-rachunkowa
analityczna
sprawozdawcza
Regulacja prawna pochodzenia rachunkowości
Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (DzU ur 121 poz 591 z późn. zm, tekst jednolity DzU Nr 76 z 2002 r. poz. 694)
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Dyrektywy UE
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Podmioty, które mają obowiązek prowadzenia rachunkowości i stosowania ustawy o rachunkowości:
spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również organizacji) oraz spółki cywilne, a także inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP
osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży…

rzeczowe aktywa trwałe
należności długoterminowe
inwestycje długoterminowe
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
obrotowe (krótkoterminowe)
zapasy
materiały
towary
produkty (gotowe, półprodukty, produkcja w toku)
należności krótkoterminowe
inwestycje krótkoterminowe
środki pieniężne
aktywa finansowe
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
W3
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac…
… zazwyczaj od niej wartością godziwą (lub wartością na aktywnym rynku) nabytych skł. majątkowych jednostki lub zorganizowanej jej części
Różnica taka może powstać również wtedy, gdy w związku z prywatyzacją przyjmuje się majątek w kwocie wyższej od jego wartości figurującej w ewidencji księgowej. Wartość firmy powstaje zatem w momencie transakcji kupna firmy lub nabycia jej inna drogą. Może mieć ona wartość…
… stanowiące odrębną nieruchomość
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub użytkowego
maszyny, urządzenia, środki transportu i inne
ulepszenia w śr. trwałych
inwentarz żywy - stado podstawowe
Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) przewiduje oznaczone następująco grupy śr. trwałych:
grunty
budynki i lokale
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
kotły i maszyny energetyczne
maszyny, urządzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz