Pojęcia z makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia z makroekonomii - strona 1 Pojęcia z makroekonomii - strona 2 Pojęcia z makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia - jest nauką o gospodarce jako całości.
Inflacja - to wzrost przeciętnego poziomu cen i dóbr w jakimś okresie. Czysta inflacja jest przypadkiem szczególnym, który pojawia się wtedy, kiedy wszystkie ceny dóbr i czynników produkcji wzrastają w tym samym tempie.
Bezrobocie - jest to liczba osób zarejestrowanych jako poszukujących pracy i jednocześnie nie mających zatrudnienia.
Wzrost gospodarczy - to zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju Gospodarka otwarta - gospodarka prowadząca wymianę z innymi krajami
Eksport netto - różnica między eksportem a importem
Podatki pośrednie - podatki od wydatków (od wartości dodanej).Podatki nakłada się, aby móc sfinansować 2 rodzaje wydatków - wydatki na dobra i usługi
Płatności transferowe - to wypłaty, które nie wiążą się z dostarczeniem w zamian jakichkolwiek dóbr czy świadczeniem usług
Podatki bezpośrednie - nakładane są przez państwo na dochody (płace, czynsze, odsetki i zyski)
Gospodarka zamknięta - gospodarka nie prowadząca wymiany z zagranicą
Makroekonomia gospodarki otwartej - jest to analiza gospodarki, w której ważną rolę odgrywają transakcje za zagranicą. Produkt krajowy brutto (PKB) - jest miarą wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem.
Wartość dodana - jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji.
Dob ra finalne - to dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa.
Dobra pośrednie - to dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane.
Inwestycje - są to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa
Oszczędności - to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług. Zapasy - to dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży.
PKB w cenach czynników wytwórczych - jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich. PKB w cenach rynkowych - jest miarą produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi.
Rozporządzalne dochody osobiste - są to dochody jakie gospodarstwa domowe otrzymują od przedsiębiorstw, powiększone o wypłaty transferowe otrzymywane od państwa i zmniejszone o podatki bezpośrednie płacone państwu, są to inaczej dochody, jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na wydatki lub oszczędności.


(…)

… (w cenach bieżących) do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych), wyrażony w postaci wskaźnika.
Realny PNB (per capita) na 1 mieszkańca - jest to realny PNB podzielony przez liczbę mieszkańców w kraju. Dobrobyt ekonomiczny netto - miernik produkcji społecznej korygujący PNB o wartość produkcji pozarynkowej i czasu wolnego, opracowany przez W. Nordhausa i J. Tobina
Produkcja potencjalna - jest to wielkość…
….
Funkcja konsumpcji - obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
Konsumpcja autonomiczna - część wydatków konsumpcyjny, która nie jest zależna od poziomu dochodów
Krańcowa skłonność do konsumpcji - jest to część każdego dodatkowego funta dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcję. Popyt inwestycyjny - oznacza zamierzone (planowane) przez przedsiębiorstwa powiększenie zasobów kapitału trwałego (fabryki i maszyn) oraz stanu zapasów. Popyt globalny - jest to suma, którą przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe planują wydać na dobra i usługi przy różnej wielkości dochodu. Krańcowa skłonność do oszczędności - jest to część każdego dodatkowego funta dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa…
… wydatków państwa, któremu towarzyszy taki sam wzrost podatków, powoduje zwiększenie produkcji. Budżetem - nazywamy zapis planu wydatków i sposobów ich finansowania : określonej osoby, przedsiębiorstwa lub państwa.
Automatyczny stabilizator - jest to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatność PNB na wstrząsy. Bilans handlowy - jest to wartość eksportu netto. Gdy eksport jest większy od importu…
… komercyjne na mocy decyzji banku centralnego.
Stopa dyskontowa - jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym.
Operacje otwartego rynku - występują wtedy, kiedy bank centralny zmienia wielkość bazy monetarnej, kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku.
Potrzeby finansowe sektora publicznego ( PPSP ) lub inaczej - deficyt sektora…
… na poziomie zapewniającym równowagę na rynku pieniądza.
Płaca realna - jest ilorazem płacy nominalnej i poziomu cen. Informuje ona o ilości dóbr, które można nabyć za daną płacę nominalną.
Krańcowy produkt pracy - jest równy przyrostowi produkcji wynikającemu z zatrudnienia dodatkowego pracownika przy danym zasobie kapitału rzeczowego. Zarejestrowana siła robocza (podaż pracy) - to liczba osób…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz