Wprowadzenie do makroekonomii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4011
Wyświetleń: 8645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do makroekonomii - strona 1 Wprowadzenie do makroekonomii - strona 2 Wprowadzenie do makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:Produkt krajowy brutto (PKB, GDP) – miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Wartość dodana – przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji.
Dobra finalne – dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) – np. maszyny – nabywane przez przedsiębiorstwa.
Dobra pośrednie – dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane.
Inwestycje – zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa.
Oszczędności – ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług.
Zapasy – dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży...

W pełnym niepewności świecie występuje motyw przezorności utrzymywania pieniądza. Polega on na tym, że z góry decydujemy się trzymać pewien zasób pieniądza na pokrycie nieprzewidywalnych wydatków, których dokładnego rodzaju nie jesteśmy jeszcze w stanie przewidzieć.
Przyczyną istnienia motywu portfelowego utrzymywania pieniądza jest niechęć ludzi do ryzyka. Ludzie są skłonni poświęcić wyższą przeciętnie stopę zwrotu dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa lokat, tj. takie portfela inwestycyjnego, który przyniesie niższą, ale dającą się łatwiej przewidzieć stopę zysku...


Wprowadzenie do makroekonomii.
Produkt krajowy brutto (PKB, GDP) - miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.
Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji.
Dobra finalne - dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa. Dobra pośrednie - dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane.
Inwestycje - zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa.
Oszczędności - ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług.
Zapasy - dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży.
PKB w cenach rynkowych - miara produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi.
PKB w cenach czynników wytwórczych - miara produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich.
PKB w cenach rynkowych jest więc wyższy od PKB w cenach czynników produkcji o wielkość podatków pośrednich (pomniejszoną o sumę ewentualnych subsydiów do dóbr i usług).
Rozporządzalne dochody osobiste - dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu podatków bezpośrednich i płatności transferowych. Wielkość ta informuje nas o tym, ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki i oszczędności.
Eksport - dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane za granicę.
Import - dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarki krajowej.
PNB - miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności za granicą.
Amortyzacja - inaczej zużycie kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istnieją

(…)

… bezpośrednie płacone państwu. Są to inaczej dochody, jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na wydatki lub oszczędności.
Funkcja konsumpcji - obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
Krańcowa skłonność do konsumpcji - część każdej dodatkowej jednostki dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcję.
Popyt…
… zmniejszenie zarówno produkcji w punkcie równowagi, jak i deficytu budżetowego.
Automatyczny stabilizator - to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatność PNB na wstrząsy.
Bilans handlowy - to wartość eksportu netto. Gdy eksport jest większy od importu, występuje nadwyżka handlowa. Gdy import przewyższa eksport, gospodarka wykazuje deficyt handlowy.
Krańcowa skłonność do importu (MPI - marginal…
…. Z tego punktu widzenia składnikiem aktywów o najwyższej płynności jest sam pieniądz (gotówka).
Baza monetarna lub inaczej - zasób pieniądza wielkiej mocy - jest to łączna ilość banknotów i bilony znajdujących się w obiegu pozabankowym i będących w posiadaniu systemu bankowego.
Mnożnik kreacji pieniądza obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę (np. o 1 GBP).
Bank…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz