makroekonomia wprowadzenie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
makroekonomia wprowadzenie - strona 1 makroekonomia wprowadzenie - strona 2 makroekonomia wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:


Wprowadzenie do makroekonomii. Produkt krajowy brutto (PKB, GDP) - miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego (danego) procesu produkcji. Dobra finalne - dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to albo dobra konsumpcyjne zakupione przez gospodarstwa domowe, albo dobra kapitałowe (inwestycyjne) - np. maszyny - nabywane przez przedsiębiorstwa. Dobra pośrednie - dobra częściowo przetworzone, które stanowią nakład w procesie produkcji w innych przedsiębiorstwach, gdzie są zużywane. Inwestycje - zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa. Oszczędności - ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług. Zapasy - dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży. PKB w cenach rynkowych - miara produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi. PK B w cenach czynników wytwórczych - miara produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich. PKB w cenach rynkowych jest więc wyższy od PKB w cenach czynników produkcji o wielkość podatków pośrednich (pomniejszoną o sumę ewentualnych subsydiów do dóbr i usług). Rozporządzalne dochody osobiste - dochody gospodarstw domowych po uwzględnieniu podatków bezpośrednich i płatności transferowych. Wielkość ta informuje nas o tym, ile gospodarstwa domowe mogą przeznaczyć na wydatki i oszczędności. Eksport - dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane za granicę. Import - dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarki krajowej. PNB - miernik całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca (kraju) świadczenia usług przez czynniki produkcji. PNB jest równy PKB powiększonemu o dochody netto z tytułu własności za granicą. Amortyzacja - inaczej zużycie kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. Dochód narodowy - produkt narodowy netto wytworzony w gospodarce. Oblicza się go przez odjęcie amortyzacji od PNB w cenach czynników produkcji. Deflator PNB - sto sunek nominalnego PNB (w cenach bieżących) do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych), wyrażony w postaci wskaźnika.

(…)

… bezpośrednie płacone państwu. Są to inaczej dochody, jakie gospodarstwa mogą przeznaczyć na wydatki lub oszczędności.
Funkcja konsumpcji - obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji globalnej przy każdym poziomie rozporządzalnych dochodów osobistych.
Krańcowa skłonność do konsumpcji - część każdej dodatkowej jednostki dochodu rozporządzalnego, którą gospodarstwa domowe pragną przeznaczyć na konsumpcję.
Popyt…
… zmniejszenie zarówno produkcji w punkcie równowagi, jak i deficytu budżetowego.
Automatyczny stabilizator - to taki mechanizm w gospodarce, który zmniejsza podatność PNB na wstrząsy.
Bilans handlowy - to wartość eksportu netto. Gdy eksport jest większy od importu, występuje nadwyżka handlowa. Gdy import przewyższa eksport, gospodarka wykazuje deficyt handlowy.
Krańcowa skłonność do importu (MPI - marginal…
…. Z tego punktu widzenia składnikiem aktywów o najwyższej płynności jest sam pieniądz (gotówka).
Baza monetarna lub inaczej - zasób pieniądza wielkiej mocy - jest to łączna ilość banknotów i bilony znajdujących się w obiegu pozabankowym i będących w posiadaniu systemu bankowego.
Mnożnik kreacji pieniądza obrazuje wielkość zmiany zasobu pieniądza wywołanej zmianą bazy monetarnej o jednostkę (np. o 1 GBP).
Bank…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz