Pojęcia prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia prawa - strona 1 Pojęcia prawa - strona 2 Pojęcia prawa - strona 3

Fragment notatki:

Trzci_ski. Notatka składa się z 5 stron.
PRAWO Pojęcie prawa:
w sensie przedmiotowym - ogół norm (np. prawo cywilne, karne)
w sensie podmiotowym - ogół uprawnień podmiotu.
Funkcje prawa:
stabilizacyjna (utrwala ustalony porządek),
represyjna - wychowawcza (stosowanie sankcji, przez co zaszczepia odpowiednie zachowania),
ochronna (ochrona ideałów, wartości itp.),
organizacyjna (tworzenie instytucjonalnych warunków życia),
kontrolna (kontrola zachowań społeczeństwa),
regulacyjna (reguluje konflikty między ludźmi).
Prawo a inne regulatory zachowań społecznych:
normy moralne (ocena zachowań - dobre lub złe),
normy obyczajowe (zgodnie z konwencją społeczną),
normy religijne (uzasadniane w kategoriach dobra i zła - grzech, dobry uczynek).
Prawo i moralność mogą mieć część wspólną. Podział nauk prawnych: dogmatyczne, filozoficzne, historyczne itp.
Nauki pomocnicze prawa: medycyna sądowa, psychiatria sądowa, kryminalistyka, kryminologia (określa przyczyny i strukturę przestępczości), ekonomia.
Przepisy prawa: zwroty językowe wskazujące/narzucające sposób postępowania, formalnie wyodrębnione w tekście prawnym jako artykuły, paragrafy, ustępy, punkty, litery.
Struktura przepisu prawnego: okoliczności, skutki prawne.
Fakty prawne - wszystkie okoliczności wymienione w przepisach prawa, które pociągają za sobą lub wywołują skutki prawne:
zdarzenie - okoliczność wywołująca skutki prawne niezależnie od zachowania się podmiotu prawa, np. urodzenie, upływ czasu
zachowanie:
działanie (wykonanie pewnych czynności, zależne od woli podmiotu, np. kradzież)
zaniechanie (niepodjęcie działania, brak wymaganego przez prawo działania)
czyn (zachowanie, które rodzi skutki prawne choć podmiot do wywołania tych skutków nie zmierzał)
czynność prawna (świadomie i zgodne z przepisami prawa zachowanie podmiotów zmierzające do wywołania skutków prawnych mocą oświadczenia woli).
Skutki prawne to wszystkie następstwa prawne, jakie przepisy prawa wiążą z faktami prawnymi.
Rodzaje przepisów prawa:
przepisy:
zakazujące
nakazujące
uprawniające - przewiduje możliwość wyboru określonego zachowania, ani zakaz, ani nakaz
przepisy o przepisach
ustalające znaczenie wyrażeń (definicje legalne)
uchylające (ustawa traci moc z dniem…)
przejściowe (kiedy wchodzi nowy akt prawny)
Norma prawna - norma skonstruowana na podstawie przepisów prawnych.
Budowa normy prawnej:
hipoteza - zakres stosowania, określa adresatów
dyspozycja - określa sposób postępowania, jakiego oczekuje się od adresata normy, który znalazł się w okolicznościach wskazanych w hipotezie


(…)

… uchyla moc przepisu wcześniejszego
przepis szczególny uchyla moc obowiązującego przepisu ogólnego
Stosowanie prawa to określenie skutków prawnych jakiegoś faktu przez wydanie decyzji indywidualnej z rozstrzyganej sprawie na podstawie normy generalnej i abstrakcyjnej.
Etapy stosowania prawa /w sensie merytorycznym/:
ustalenie przepisu - polega na wyborze przepisu, który będzie podstawą do wydania decyzji…
…), szczególne - np. odebranie dziecka rodzicom, którzy utracili prawa rodzicielskie
odmowa nadania mocy prawnej czynności dokonanej niezgodnie z przepisem prawa - z punktu widzenia prawa czynność uważa się za niebyłą.
Podział norm ze względu na zabezpieczenie ich sankcją:
normy zabezpieczone sankcją represyjną oraz sankcją nieważności, np. bigamia - przestępstwo: kara pozbawienia wolności + unieważnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz