Podziemne magazyny gazu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podziemne magazyny gazu-opracowanie - strona 1 Podziemne magazyny gazu-opracowanie - strona 2 Podziemne magazyny gazu-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Wydział Górniczy Politechniki Wrocławskiej
SEMINARIUM
Z
Geologii Gospodarczej
TEMAT: Podziemne magazyny gazu:
potrzeby i możliwości budowy podziemnych magazynów gazu;
wykorzystanie złóż gazu jako magazynów gazu, wykorzystanie innych wyrobisk podziemnych jako magazynów gazu;
Wykonała: Podziemne magazyny gazu:
potrzeby i możliwości budowy podziemnych magazynów gazu;
wykorzystanie złóż gazu jako magazynów gazu, wykorzystanie innych wyrobisk górniczych jako magazynów gazu;
Ad. 1. Dobowe nierównomierności zapotrzebowania na gaz ziemny kompensuje się bez trudu gazem znajdującym się w systemach przesyłowych czyli gazociągach. Natomiast w związku z występowaniem nierównomierności sezonowych (okresy wiosna - lato, jesień - zima) konieczne jest dysponowanie PMG. Zwiększone zapotrzebowanie w okresie dużego spadku temperatury otoczenia może być wtedy pokryte poborem gazu z PMG, oczywiście po uprzednim jego zatłoczeniu do magazynu w okresie zmniejszonego zużycia. Na tym właśnie polega zasada tzw. pracy rewersyjnej PMG. PMG ziemnego są ponadto w wielu krajach eksploatowane jako rezerwa strategiczna zabezpieczająca przed ewentualną niepewnością dostaw gazu z importu. Oczywiście rezerwa ta musi być większa, gdy import jest realizowany z jednego tylko kierunku.
PMG mogą wreszcie służyć do pokrywania krótkotrwałych bardzo dużych deficytów gazu (możliwych np. w razie awarii systemu gazociągów przemysłowych). Potrzebna jest wtedy odpowiednia dyspozycyjność PMG, tj. możliwość łatwego uzyskania bardzo dużego natężenia odbioru gazu z magazynu, którego pojemność czynna jest niewielka. Warunki takie spełniają PMG w komorach (kawernach) wyługowanych w wysadach lub pokładach soli kamiennej. Magazyny tego rodzaju można dostosować i do pracy rewersyjnej w krótkich cyklach. Także w tym wariancie pracy KPMG w złożach soli wykazują zaletę polegającą na możliwości uzyskania z poszczególnych otworów natężeń poboru gazu po około 3mln [m3/dobę]. Jest to kilkakrotnie więcej od możliwych natężeń do uzyskania z odwiertów eksploatacyjnych PMG w złożach sczerpanych lub w warstwach wodonośnych. Przygotowanie PMG w kawernach solnych kosztuje jednak najwięcej (300 - 500 USD/1000m3 pojemności czynnej). Znacznie mniej kosztowne jest utworzenie ich w wyeksploatowanych (tzw. sczerpanych) złożach gazu ziemnego - do 100USD/1000m

(…)

… jest powszechnie uznawana. Pogłębiające się wahania sezonowe w wielkości zużycia gazu wymagałoby bowiem dużej liczby naziemnych zbiorników z blachy stalowej. Byłoby to nie tylko bardzo kosztowne, ale również ogromnie trudne do zrealizowania ze względu na strefy bezpieczeństwa. Dlatego też dla pokrywania dużych sezonowych szczytów zapotrzebowania praktycznie jedynym rozwiązaniem było do niedawna magazynowanie…
… przez reduktory) są natomiast zbiornikami kulistymi o średnicach do 20m. Każdy PMG (w złożu sczerpanym, w warstwie wodonośnej, w kawernie solnej) charakteryzują następujące parametry techniczne:
całkowita pojemność;
pojemność robocza;
wielkość poduszki gazowej (buforu gazowego);
maksymalne i minimalne ciśnienie robocze (maksymalne do 130% ciśnienia hydrostatycznego);
natężenie poboru gazu (tzw. moc dyspozycyjna…
… utworzenia PMG ziemnego w warstwie wodonośnej (nazywanego też strukturą zawodnioną)istnieje tylko wówczas, gdy są spełnione dwa podstawowe warunki geologiczne:
warstwa, do której będzie wtłaczać się gaz, jest zbudowana ze skał o dużej porowatości(piasku, piaskowca);
nad warstwą porowatą znajduje się nieprzepuszczalny nadkład (pokrywa) zapobiegający ucieczkom magazynowanego gazu;
Gaz wtłaczany do warstwy…
… największego w Polsce PMG Husów obserwowano np. intensywny ruch wód złożowych (ich wycofywanie się cyklu zatłaczania i ponowne wkraczanie w cyklu odbioru gazu). Pracę magazynu w takich warunkach hydrologicznych nazywa się pracą w warunkach ekspansyjno - wodno naporowych. Oczywiście warunki te wpływają na zmiany objętości przestrzeni porów (tzw. objętości porowej) w złożu lub w danym jego horyzoncie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz