Podziały organów - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podziały organów - omówienie (I sem) - strona 1 Podziały organów - omówienie (I sem) - strona 2 Podziały organów - omówienie (I sem) - strona 3

Fragment notatki:

ORGANY OBYWATELSKIE VS ORGANY ZAWODOWE
ORGANY OBYWATELSKIE
ORGANY ZAWODOWE
-jednostka osobowa, w skład której wchodzą osoby traktujące swoją pracę honorowo, społecznie
-osoby wchodzące w skład organu społecznego nie otrzymują wynagrodzenia a pracę w organie [ekwiwalent za utracony zarobek]
-organy te wskazują zadania długofalowe dla aparatu zawodowego oraz środki i formy ich realizacji
-powinny wpływać na tworzenie aparatu zawodowego oraz kontrolować go
-powinny uwzględniać interes obywatela, społeczny punkt widzenia
-powinny wykonywać czynności typu rządzenie, kierowanie
-powinny mieć pozycję nadrzędną nad aparatem zawodowym, co będzie wymagało nasycenia specjalistami, fachowcami
-jednostka organizacyjna składająca się z osób zatrudnionych w organie na podstawowe stosunku pracy [stosunku służbowego]
-praca w organie stanowi źródło utrzymania, dochodu osoby wchodzącej w skład organu zawodowego
-składają się z funkcjonariuszy państwowych, samorządowych
-wcielają w życie ustalenia organów społecznych
-powinny podejmować czynności typu wykonawczego, technicznego
wykonawstwo to może polegać na wykonywaniu czynności techniczno - manipulacyjnych, wcielaniu w życie ogólnych dyrektyw za pomoc konkretnych rozstrzygnięć
ORGANY ZŁOŻONE Z CZYNNIKA MIESZANEGO
Są to organy składające się z czynnika obywatelskiego i zawodowego.
Jest to 3 kategoria organów wymagająca wyodrębnienia np.:
-zarząd powiatu oraz zarząd województwa składający się z pracowników zatrudnionych u innych osób
-sady powszechne orzekające w składzie 1 sędzia i 2 ławników
ORGANY KOLEGIALNE I MONOKRATYCZNE
Wyodrębniane ze względu na skład osobowy;
Analiza organów kolegialnych wymaga pewnych założeń co do sposobu rozumienia kolegialności::
KOLEGIALNOŚĆ JAKO METODA DZIAŁANIA:
→ oznacza konieczność współpracy wielu osób
→ organy działające w oparciu o tę zasadę nie muszą posiadać struktury wieloosobowej
→ np. organ jednoosobowy będzie działał kolegialnie, gdy przed wydaniem rozstrzygnięcia będzie dokonywał uzgodnienia z innym organem
KOLEGIALNOŚĆ JAKO CECHA STRUKTURALNA:
→ organ składa się z wielu osób
→ osoby te są powołane do łącznego podejmowania rozstrzygnięć oraz dokonywania innych czynności
→ tylko cały zespół [ewentualnie gdy jest quorum] upoważniony jest do działania, na zewnątrz liczy się działanie całego zespołu
ORGANY MONOKRATYCZNE I KOLEGIALNE


(…)

…, ogólnych;
Od XIX w. Następował rozrost organów o kompetencjach specjalnych:
-na szczeblu centralnym poprzez tworzenie nowych resortów ponad 5 klasycznych: spraw zewnętrznych. Spraw wewnętrznych, skarbowości, sądownictwa wojskowych]
-w mniejszym stopniu w terenie, gdyż przyjęto model dualistyczny administracji, czyli obok administracji rządowej działa również administracja samorządowa PRZYCZYNY ROZROSTU…
… PROWINCJONALNOŚCI
-wykształcona w starożytności
-według tej zasady sprawy z różnych działów administracji na danym terenie należą do jednego organu
-zapewniało to jednolitość działania
-w późniejszych czasach stosowana w koloniach
W RP STOSOWANA WYJĄTKOWO:
-Minister byłej Dzielnicy Pruskiej [po I wojnie]
-Minister Ziem Odzyskanych [po II wojnie]
ZASADA RESORTOWOŚCI
Wprowadzone we Francji przez Kardynała Richelieu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz