Podział środków dowodowych i klasyfikacja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział środków dowodowych i klasyfikacja-opracowanie - strona 1 Podział środków dowodowych i klasyfikacja-opracowanie - strona 2 Podział środków dowodowych i klasyfikacja-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Podział środków dowodowych i klasyfikacja
Pojęcie i klasyfikacja środków dowodowych - KPA nie definiuje pojęcia środka dowodowego, stanowi jedynie w art.75 § 1, że: jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. W postępowaniu podatkowym dodatkowo są nimi deklaracje, księgi podatkowe i inne dokumenty (art.180 § 1 o.p.). Klasyfikacja środków dowodowych:
wg kryterium sposobu zetknięcia się organu orzekającego z faktem będącym przedmiotem dowodu - środki dowodowe dzielimy na:
bezpośrednie - takie środki, których organ orzekający ma możność bezpośredniego spostrzegania i stwierdzenia prawdziwości określonego faktu (np.: oględziny),
pośrednie - takie środki, przy których organ orzekający stwierdza istnienie określonego faktu na podstawie nie bezpośredniego spostrzegania, lecz pośrednio, na podstawie spostrzegania innego faktu (np.: zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty co do ich treści, przesłuchania stron).
wg kryterium źródła informacji - środki dowodowe dzielą się na:
rzeczowe - takie, których źródłem informacji są cechy danej rzeczy lub zachowane na niej ślady pewnych zdarzeń, a organ orzekający zaznajamia się z nimi przez oględziny,
osobowe - środki dowodowe, w których źródłami informacji są osoby (np.: zeznania świadków, opinie biegłych, przesłuchania stron, pisemne oświadczenie zawarte w dokumentach). Środki dowodowe osobowe dzielą się na ustne i pisemne.
wg kryterium dopuszczalności przeprowadzenia danego środka dowodowego - wyróżnia się środki dowodowe:
podstawowe - takie, których przeprowadzenie nie jest obwarowane określonymi przesłankami (np.: dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny),
posiłkowe - środki, których dopuszczalność jest uzależniona od spełnienia określonych przesłanek (np.: przesłuchanie stron).
wg kryterium regulacji prawnej środków dowodowych - można je podzielić na:
uregulowane w przepisach kpa - tj dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny, przesłuchanie stron,
nie uregulowane w kpa - dla których można przyjąć zaczerpniętą z procedur sądowych nazwę - „środki dowodowe nienazwane”- są to nowe środki, powstające w wyniku rozwoju nauki i techniki. Są dopuszczane, jeżeli mogą przyczynić się do wykrycia prawdy obiektywnej.
System (rodzaje) środków dowodowych
dowód z dokumentów - przez pojęcie dokumentu należy rozumieć akt pisemny, stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości. Kpa nie utrzymuje zasady równej mocy środków dowodowych. Zwiększoną moc dowodową

(…)

naczelnika urzędu skarbowego wydane w związku z postępowaniem podatkowym wszczętym przez urząd skarbowy, są obowiązane do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:
posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,
posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych…
… naczelnika urzędu skarbowego obowiązane są do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących stron w zakresie:
posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,
nabytych za pośrednictwem banku akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi. Towarzystwa funduszy…
… z dokumentów - przez pojęcie dokumentu należy rozumieć akt pisemny, stanowiący wyrażenie określonych myśli lub wiadomości. Kpa nie utrzymuje zasady równej mocy środków dowodowych. Zwiększoną moc dowodową - mają dokumenty urzędowe w zakresie tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone, jeżeli zostaną spełnione dwie łącznie przesłanki: dokumenty sporządzono w przepisanej formie, sporządziły je powołane do tego organy państwowe lub jednostki organizacyjne oraz podmioty w zakresie poruczonych im z mocy prawa spraw wymienionych w art.1 pkt 1 i 4. Dokumenty urzędowe korzystają z dwóch domniemań:
domniemanie prawdziwości - tzn., że dokument pochodzi od organu, który go wysta
wił; dokument jest prawdziwy, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: został wystawiony
przez kompetentny organ, treść dokumentu odpowiada rzeczywistości, dokument po
siada nie zmienioną treść, taką jaką nadał mu wystawca.
domniemanie zgodności z prawdą oświadczenie organu, od którego dokument pocho
dzi - to domniemanie przyjęło kpa w art.76 § 1 i 3 oraz ordynacja podatkowa w art.194 § 1 i 3. Domniemanie to może być obalone jedynie przez przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentu Kpa nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do środków…
…:
przyczyny faktyczne - przepis stanowiący, że nie będą świadkami osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń; ocena tej zdolności należy do organu orzekającego w sprawie, a w przypadku korzystania z instytucji pomocy prawnej, do organu przyjmującego zeznania świadka.
przyczyny prawne - ograniczenia te wymienia art.82pkt 2 i 3kpa, a w o.p art.195pkt 2, 3 nie mogą być świadkami: osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej - co do okoliczności objętych tajemnicą w trybie określonym obowiązującymi przepisami duchowni - co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi
Osoba fizyczna, do której nie stosują się w/w ograniczenia ma prawny obowiązek wystę-
powania w charakterze świadka (art.83 § 1 i art.196 § 1 o.p.). Wykonanie tego prawnego obowiązku jest ograniczone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz