Podział prawa karnego, czym się zajmuje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział prawa karnego, czym się zajmuje - strona 1 Podział prawa karnego, czym się zajmuje - strona 2 Podział prawa karnego, czym się zajmuje - strona 3

Fragment notatki:


PODZIAŁ PRAWA KARNEGO. CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE? Kodeks karny zajmuje się w części ogólnej tym co uznawane jest za podstawę odpowiedzialności karnej (do 31 przepisu) oraz zagadnienia związane z sankcją i karą (od 32). Kara a sankcja pojęcie kary mieści się w pojęciu sankcji, ale tego pojęcia nie wyczerpuje
odróżnianie kary od środka karnego na podstawie kryterium stopniu dolegliwości
sankcje
kara kryminalna - największa, najbardziej dolegliwa reakcja na popełnienie przestępstwa; pozbawienie wolności, ograniczenie wolności, grzywny.
środki karne - np. pozbawienie praw publicznych, zakaz wykonywania zawodu, zadośćuczynienie - różny charakter, finansowy lub nie, stanowią dolegliwość dla sprawcy, ale nie tak bardzo jak kary; można je ustanowić zamiast kary lub obok niej
środki zabezpieczające - stanowią dolegliwość dla sprawcy, dwojaki charakter: funkcja represyjna i funkcja lecznicza; dla osób, które popełniają czyn niedozwolony w związku z zaburzeniami preferencji seksualnym, z upośledzeniem umysłowym lub z uzależnieniem od narkotyków czy alkoholu; zabezpieczenie samego sprawcy przez nim samym
problem przestępców po wyjściu na wolność deklarujących dalsze popełnianie czynów niedozwolonych Przepisy karne a cywilne cywilne - funkcja organizatorska, wyznacza prawa i obowiązki reguluje stosunki między podmiotami
karne - zawiera normy określające zakazy i nakazy, których przekroczenie grozi sankcją; każdy przepis karny wyznacza granice, które są nieprzekraczalne; mówi co wolno, a co jest zabronione Ogólne cechy prawa karnego: kwestia imperatywności prawa karnego - gałąź prawa nie dotycząca bezpośrednio podmiotów, ani ich praw i obowiązków, a określająca granic ich zachowania; zakazuje lub nakazuje
jest wartościujące - prawo karne wartościuje, wskazuje w jakich sytuacjach jaką karę uwzględnić; służy ochronie dóbr prawnych (aspekt życia społecznego , może się wywodzić z tradycji lub być elementem nowatorskim, na tyle ważne by chronić je prawem karnym; mogą być indywidualne, np. życie, zdrowie, cześć lub mieć charakter bardziej abstrakcyjne, np. rodzina, obowiązek alimentacji, prawda, prawidłowe funkcjonowanie obrotu gospodarczego); niektóre dobra prawne są bardziej chronione, a niektóre mniej - element wartościowania w kontekście stopnia i intensywności ochrony dóbr prawnych
jest uniwersalne - dotyczy wszystkich aspektów wszystkich dziedzin życia regulowanych także innymi gałęziami prawa; przestępstwa bardzo często przecinają się innymi gałęziami prawa (np. przestępstwa pracownicze, obowiązek alimentacji - to nie w prawie karnym wyznaczone są normy powinnościowe, ono wyznacza tylko odpowiedzialność karną) humanitaryzm

(…)

…, jednak prawodawca zdecydował się go powtórzyć
subsydiarne - prawo karne jest prawem ostatniego środka (ultima ratio); dopiero gdy inne środki innych gałęzi prawa okażą się nieskuteczne
Przepis karny - dwuczęściowa budowa
norma sankcjonowa - wskazuje zachowanie
norma sankcjonująca - określa rodzaj sankcji i jej wymiar w przypadku naruszenia normy sankcjonujące; określa reakcję
Dziedziny prawa karnego:
materialne
procesowe
penitencjarne - zbiór norm regulujących wyłącznie kary pozbawienia wolności)
skarbowe - kryterium wyodrębnienia: przestępstwa na szkodę Skarbu Państwa, np. podatkowe, celne, dewizowe, akcyzowa - te wszystkie przepisy odnoszą się do różnych gałęzi prawa karnego (potwierdzenie cechy uniwersalności prawa karnego) - wyodrębnienie przedmiotowe (osoba poszkodowana, czyli Skarb Państwa)
prawo karne
…. środki poprawcze, wychowawcze lub lecznicze
nieletni nie popełnia przestępstw, ponieważ przestępstwo wiąże się z możliwością pociągnięcia kogoś do odpowiedzialności karnej, nieletni popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary - taka odpowiedzialność nie jest odpowiedzialnością karną, co przejawia się w reakcji, a więc sankcji (charakter administracyjnoprawny, np. sąd rodzinny wymierza dane środki)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz