Podział mostów ze względu na usytuowanie pomostu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1813
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział mostów ze względu na usytuowanie pomostu - wykład - strona 1 Podział mostów ze względu na usytuowanie pomostu - wykład - strona 2 Podział mostów ze względu na usytuowanie pomostu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Podział mostów ze względu na usytuowanie pomostu względem dźwigarów głównych, jest następujący:
- jazda górą (rys. 5 Ala),
- jazda dołem (rys. 5.116),
- jazda pośrednia (rys. 5.lic),
- mosty wielopoziomowe (rys. 5.54).
Wymienione nazwy określają na jakim poziomie względem krawędzi dźwiga­rów jest usytuowany pomost. Jazda górą oznacza, że pomost znajduje się nad dźwi­garami głównymi przęsła - pomost zakrywa konstrukcję przęsła. Przeciwnie dzieje się w mostach z jazdą dołem - wtedy konstrukcja przęsła jest usytuowana ponad pomostem - użytkownicy obiektu widzą konstrukcję dźwigarów głównych. O jeź­dzie pośredniej mówi się, gdy pomost jest usytuowany pomiędzy dolną a górną kra­wędzią dźwigarów głównych. Miejsce usytuowania pomostu ma istotny związek z przyjętym rozwiązaniem konstrukcyjnym przęsła i z ograniczeniami w możliwej do przyjęcia wysokości konstrukcyjnej. Usytuowanie pomostu przy dolnej krawę­dzi pozwala na uzyskanie niskiej wysokości konstrukcyjnej, nawet przy dużej roz pię_tości przęseł. Przykładem tego typu konstrukcji mogą być mosty kratowe czy łukowe. W rozwiązaniach tego typu liczba dźwigarów głównych, z oczywistych względów jest z reguły ograniczona do dwóch, wyjątkowo jednego. Usytuowanie pomostu nad dźwigarami głównymi umożliwia zastosowanie większej liczby dźwi­garów głównych. Rośnie natomiast wysokość konstrukcyjna przęsła, która w mo­stach o dużej rozpiętości może dochodzić z tego powodu nawet do kilku metrów. Wymaga to odpowiedniego wyniesienia niwelety drogi nad poziom przeszkody, co w płaskim terenie prowadzi do budowy wysokich nasypów lub długich estakad do­jazdowych do głównego przęsła. Mosty z pomostem usytuowanym pośrednio są kompromisem pomiędzy jednym a drugim rozwiązaniem.
Mosty piętrowe są dość rzadko spotykanym rozwiązaniem. Charakteryzują je dwa dwoma pomosty usytuowane jeden nad drugim. Pierwszy z nich znajduje się na poziomie pasa dolnego, a drugi - pasa górnego. Na każdym z poziomów może od­bywać się ten sam rodzaj ruchu, np. ruch samochodowy, jednak przeważnie każdy z poziomów jest przeznaczony dla różnego rodzaju mchu, np. na dolnym poziomie umieszczona jest linia tramwajowa czy kolejowa, a górnym samochodowa. Kon­strukcje tego typu stosuje się przy dużej rozpiętości przęseł, ponieważ tylko w ta­kich przypadkach wysokość konstrukcyjna umożliwia zachowanie odpowiedniej skrajni dla dolnego poziomu. Zaletą tego typu rozwiązania jest efektywne wykorzy­stanie całej przestrzeni przęsła, wymagają natomiast odpowiedniej rozbudowy wę­złów przedmostowych segregujących ruch na oba poziomy. W przypadku dużych przepraw, np. mostów wiszących, korzyści z takiego rozwiązania mogą być bardzo duże.
Podział mostów ze względu na schemat statyczny jest następujący:

(…)

… gerberowskie,
- łuki,
- ramy,
- układy belkowo - cięgnowe podwieszone (wiszące, wantowe).
Układy o schemacie statycznym belki są rozwiązaniami najbardziej popular­nymi. Układy swobodnie podparte z natury są najczęściej stosowane w obiektach jednoprzęsłowych oraz, gdy można się spodziewać nierównomiernego osiadania pod­pór, np. na terenach szkód górniczych. Schemat statyczny belki wspornikowej sto­suje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz