Podział administracyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział administracyjny - strona 1 Podział administracyjny - strona 2 Podział administracyjny - strona 3

Fragment notatki:

gminy są jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego utworzone dla potrzeb samorządu terytorialnego. Ich tworzenie, łączenie, znoszenie ustalanie ich granic, nazw i siedzib władz następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po u przednim przeprowadzeniu konsult a cji z mieszkańcami zainteresowanych gmin. Ustawa o samorządzie gminnym zawiera postulat do organu statutowego ( Rada Ministrów ) aby przy zmianach dbać o to, aby gmina obejmowała możliwie jednorodny pod względem przestrzennym, osiedleńczym, pewnych więzi społecznych i gospodarczych obszar.
Gmin w Polsce jest - 2489. P O W I A T . Powiat jest to jednostka zasadniczego podziału terytorialnego powołana przede wszystkim dla potrzeb samorządu terytorialnego, ale i dla potrzeb administracji zespolonej. Obejmuje ona całe obszary graniczących ze sobą gmin, albo cały obszar miasta na prawach powiatu.
Mamy do czynienia z dwoma rodzajami powiatów :
powiaty ziemskie,
powiaty grodzkie - miasta na prawach powiatów.
Tworzenie, łączenie, znoszenie i dzielenie powiatów dokonywane jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia po zasięgnięciu opinii zainteresowanych Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich. Ustawa zawiera postulat do organu statutowego (Rady Ministrów) aby przy zmianach dbać o to, aby powiat obejmował możliwie jednorodny pod względem przestrzennym , osiedleńczym, pewnych więzi społecznych i gospodarczych obszar.
Opinia różni się od referendum (które zastępuje rozstrzygnięcie i ma charakter obowiązujący). Opinia nie ma charakteru wiążącego ze swej natury, nie ma wiążącej opinii - jeśli opinia jest wiążąca to jest to współdecydowanie. Współcześnie takich zapisów się nie stosuje.
Opinia jest po to aby wiedzieć co myślą ci o których będziemy decydować. Opinię wyraża jakiś organ, konsultacje wyraża konkretna zbiorowość społeczna.
Powiatów ziemskich jest - 308. Powiatów grodzkich jest - 64. W O J E W ÓD Z T W O . Województwo jest to jednostka zasadniczego podziału terytorialnego utworzona dla potrzeb samorządu terytorialnego i administracji rządowej ( zespolonej i niezespolonej ).
Procedura tworzenia, znoszenia, ustalania ich nazwy, siedziby władz następuje w trybie ustawowym. Natomiast zmiana granic województwa następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii organów jednostek samorządu terytorialnego, których ta zmiana dotyczy.


(…)

… województw, niektóre będą działać w podziałach specjalnych, specjalnie dla nich utworzonych, np.:. Urzędy Kontroli Skarbowej działają w województwach, Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w województwie, a Izba Skarbowa już nie / podział specjalny/, Dyrektorzy Urzędów Morskich / podział specjalny/.
Województw jest - 16.
Podział pomocniczy.
To taki podział terytorialny który jest tworzony dla organów…
…. - i zmieniają się wraz z podziałem terytorialnym zasadniczym.
Przykład : Podział specjalny dla potrzeb administracji morskiej - jednostkami tego podziału są obszary. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działa na obszarze byłego wojew. gdańskiego i elbląskiego.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku działa na obszarze byłego wojew. słupskiego i koszalińskiego.
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie działa na terenie…
… i zadania otrzymują od gmin. Tworzenie jednostek podziału pomocniczego należy do Rad Gmin, które podejmują w tej sprawie uchwały o utworzeniu jednostek pomocniczych w gminie. Nazwy tych jednostek sa określone w ustawie ;
na terenie wiejskim noszą nazwę - sołectw,
na terenie miast - osiedla, dzielnice.
Nazwy te nie wyczerpują katalogu nazw - mogą pojawiać się inne nazwy.
Uchwały te powinny być poprzedzone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz