Podstawy zarządzania - centralizacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4809
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy zarządzania - centralizacja - strona 1 Podstawy zarządzania - centralizacja - strona 2 Podstawy zarządzania - centralizacja - strona 3

Fragment notatki:...Co to jest centralizacja?
Centralizacja to działanie oznaczające zwiększenie liczby szczebli zarządzania oraz zmniejszenie rozpiętości kierowania
Jakie zasady charakteryzują stopień centralizacji?
Stopień centralizacji (decentralizacji) nadawany jest w wyniku delegowania uprawnień według zasad:
Tyle centralizacji, ile konieczne, a tyle decentralizacji, ile możliwe
Zakres uprawnień decyzyjnych powinien pokrywać się z odpowiedzialnością...

...Od czego zależy stopień decentralizacji?
Stopień decentralizacji zależy od stopnia, w jakim delegowane są uprawnienia decyzyjne ze szczebli wyższych na niższe szczeble organizacji....

...Wymień podstawowe podejścia do motywacji
Podejście od strony treści
Podejście od strony procesu
Podejście oparte na koncepcji wzmocnienia...

...Podejście od strony treści – na jakie pytanie poszukuje odpowiedzi?
Podejście od strony treści poszukuje odpowiedzi na pytanie jakie czynniki motywują ludzi do pracy
Przedstaw hierarchię potrzeb wg Maslowa
Maslow wyróżnił 5 potrzeb według kolejności ich zaspakajania:
Fizjologiczne - żywność
Bezpieczeństwa – emerytura
Przynależności – przyjaciele
Szacunku – prestiż, stanowisko służbowe
Samorealizacji – zaspokojenie ambicji....


...Który z harmonogramów posługiwania się wzmocnieniami jest najskuteczniejszy?
Wyniki badań wskazują, że najskuteczniejszy jest harmonogram o zmiennym stosunku
Co to jest styl zarządzania?
Styl zarządzania – to sposób oddziaływania przełożonego na podwładnych
Wymień dwie grupy koncepcji stylu zarządzania
Koncepcje abstrahujące od uwarunkowań pracy przełożonego i podwładnych.
Koncepcje akcentujące relatywizm stylów zarządzania...

Co to jest system?
System to zbiór składników połączonych ze sobą tak, że każdy składnik powiązany jest z każdym innym pośrednio lub bezpośrednio. Zmiana jednego elementu powoduje zmianę w innych elementach
Wymień składniki systemu
System składa się z części społecznej i części technicznej
Co to jest organizacja?
Organizacja to uporządkowany system społeczno-techniczny
Czy każdy system jest organizacją?
Nie każdy system jest organizacją, ale każda organizacja jest systemem
Wymień znaczenia terminu - organizacja
Rzeczowe - ludzie, budynki, instytucje
Atrybutowe - cecha instytucji np. scentralizowana
Czynnościowe - proces mający określony cel
Czy każde przedsiębiorstwo jest organizacją?
Każde przedsiębiorstwo jest organizacją, z wyjątkiem przedsiębiorstw jednoosobowych
Organizacja - to przynajmniej dwie osoby
Wymień elementy modelu organizacji wg Leavita
Ludzie
Cele
Struktura organizacyjna
Technologia
Na jakie dwa podsystemy można podzielić model wg Leavita?
Ludzie i cele - Podsystem społeczny
Struktura i technologia - Podsystem techniczny
Wymień płaszczyzny analizy ludzi jako elementu organizacji
Działające jednostki
Funkcjonujące grupy
Płaszczyzna kulturowa
Wymień typy osobowości organizacyjnej
Autokrata - charakterystycznym rysem jego osobowości jest dominacja wobec podwładnych, a służalczość wobec przełożonych
Gracz - osoba o nieprzeciętnej inteligencji, zmiany traktuje jak wyzwanie, a nie jak zagrożenie
Biurokrata - postrzega rzeczywistość organizacyjną przez perspektywę oficjalnych dokumentów
Profesjonalista - osoba dążąca do doskonałości w tym, co robi
Przedsiębiorca - osoba dążąca do działania na własny rachunek
Twórca - osoba, którą bardziej interesuje to, czego nie ma niż to, co jest
Jakiej osobowości odpowiada „działanie szarej eminencji”?
Osobowości gracza
Wymień typy g

(…)

… wady struktury macierzowej
Konflikty kompetencyjne spowodowane nieprzestrzeganiem zasady jedności rozkazodawstwa
Wysokie koszty funkcjonowania organizacji
Poczucie stałej tymczasowości (niepewności przyszłości)
Co głosi zasada jedności rozkazodawstwa?
Zasada ta głosi, że każdy podwładny, w sytuacji kiedy ta zasada jest przestrzegana, ma tylko jednego przełożonego
Czym charakteryzuje się struktura…
… niskiego stopnia formalizacji
Wysoka innowacyjność zachowań członków organizacji
Większe zadowolenie z pracy
Wymień wady niskiego stopnia formalizacji
Mniejsza przewidywalność zachowań
Trudniejsza kontrola i koordynacja
Duża dowolność zachowań organizacyjnych
Czy mocno sformalizowana organizacja może sprawnie działać?
Może, ale w warunkach stabilnego otoczenia
Co charakteryzuje stopień standaryzacji…
… w działaniu
Czynności dają się szybciej standaryzować
Łatwiejsza kontrola działań pracowników
Wymień wady wysokiego stopnia specjalizacji działań
Monotonia pracy
Trudny do uchwycenia związek między tym, co robi jeden pracownik, a tym, co robią inni
Mała innowacyjność
Wymień zalety niskiego stopnia specjalizacji działań
Praca jest ciekawsza, nie nużąca
Większe zadowolenie z pracy
Większa innowacyjność…
…, Osiągnięcia w pracy, Twórcza praca
Czy ambitna praca to czynnik higieny, czy motywacji?
Motywacji
Jakie czynniki wg Herzberga powodują zadowolenie z pracy?
Według Herzberga oddziaływanie wyłącznie czynników higieny nie powoduje zadowolenia z pracy
Zadowolenie z pracy jest skutkiem oddziaływania zarówno czynników higieny jak i motywacyjnych
Podejście od strony procesu - na jakie pytania poszukuje odpowiedzi…
…?
W jaki sposób członkowie organizacji wybierają sposoby zaspakajania potrzeb?
Jak oceniają stopień zaspokojenia potrzeby?
Przedstaw model zaspakajania potrzeb oparty na oczekiwaniach
Otoczenie Wynik 1
Potrzeba Wysiłek Osiągnięcia Wynik 2
Możliwości Wynik 3
Wymień założenia teorii oczekiwań - modelu opartego na oczekiwaniach
Teoria oczekiwań opiera się na racjonalności człowieka i na założeniach:
Oczekiwanej proporcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz