Podstawy wiedzy o prawie-Wszystkie wykłady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wiedzy o prawie-Wszystkie wykłady - strona 1 Podstawy wiedzy o prawie-Wszystkie wykłady - strona 2 Podstawy wiedzy o prawie-Wszystkie wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Prawo
WYKŁAD 1
1.Podręcznik: „Wstęp do prawoznawstwa” (wydanie po 2004 r.)
Prawoznawstwo - zespół nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo.
Cele prawoznawcze:
- zapoznanie z podstawową terminologią ,
- umiejętność stosowania prawa.
Język prawny to język tekstów prawnych takich jak: konstytucja, ustawa, rozporządzenie.
Język prawniczy - język o tekstach prawnych, język praktyki prawniczej, wiedzy o prawie, profesjonalny język o tekstach prawnych.
Prawo stanowione:
Kultura prawa stanowionego oparta na stanowieniu (napisaniu) prawa. Jest narzędziem polityki. Prawo stanowione dominuje jako prawo ogólne. Prawo to powinno być niesprzeczne, jasne. Cele prawa stanowionego:
- ściśle określona procedura tworzenia prawa
- hierarchiczność aktów - duża ilość podmiotów tworząca prawo
- wielość organów stanowiących prawo - promulgacje - odpowiednie ogłoszenie prawa
Tekst jednolity - dotyczy wszystkich.
Tekst ujednolicony - dotyczy nas samych, powstaje gdy nie ma tekstu jednolitego; nie ma oznaczeń typu: nr, pozycja).
Prawo powszechne (cammon law): w takich krajach jak W. Brytania, Irlandia, USA, Indie, Australia. Jest to prawo karni styczne, odnosi się do określonych podmiotów. Typ prawa sędziowskiego, opiera się na:
- praktyce,
- danych udowodnionych,
- prawie słuszności,
- precedensach ( precedensy wyprzedzają normy prawne). W systemie prawa precedensowego prawo tworzy sąd/sędzia.
Sędziowie dzielą się na :
- niewystępujących w sądzie,
- występujących w sądzie,
- adwokatów.
Sędzia musi mieć kwalifikacje i predyspozycje moralne ponieważ tworzy prawo.
Kodeks różni się od ustawy tym, że posiada paragrafy !
Camman law - jest to prawo empiryczne osadzone w realiach a nie w abstrakcyjnej logice. Jest prawem ciągłym ponieważ tradycja orzecznictwa opiera się na zasadzie danych orzeczeń. Jest to prawo pisane choć niektórzy uważają, że jest to prawo niepisane bo powstaje w głowie sędziego. Jest to prawo instytucjonalne - instytucja prawna jest główną jednostką prawa.
Precedens może być uchylony przez sąd, który go wydał, ale musi być to sąd wyższej instancji. Precedens może być także uchylony przez prawo stanowione (patrz prawo europejskie).
WYKŁAD 2
Benchmark - model standardu w stosunku do którego wyróżnia się inne podobne podmioty.


(…)

…, system bankowy.
Prawo cywilne - stosunki majątkowe między osobami fizycznymi, osobami prawnymi a także stosunki osobiste pomiędzy obywatelami (kodeks cywilny),
Prawo handlowe - reguluje stosunki wynikające z czynności handlowych (kodeks spółek handlowych, prawo wekslowe)
Prawo pracy - reguluje stosunki prawne wynikające z umowy o pracę
Prawo karne - normy które ustalają czyny zabronione przez państwo…
… podstawy organizacji wszystkich aspektów życia muzułmanów. System w którym wymiar sprawiedliwości charakteryzuje tradycjonalizm, konfucjonalizm a także prymat norm religijnych nad normami prawnymi skutecznie opiera się zmianom współczesnego świata.
Cechy:
- woluntaryzm - manifestowanie woli Allacha, podporządkowanie normom Koranu zachowań wszystkich muzułmanów. Wola Allacha jest wyrażona przez wiarę, czynienie dobra i aslama - całkowite poddanie się woli Allacha.
- racjonalizm - proces interpretacji prawa islamu, wynikiem jest uznanie za źródło następujących źródeł: ( Koran, tradycje, zgodność opinii)
- rytualizm - wyraża się rytualne formy wiary np. ( wyznanie wiaty, jałmużna, pielgrzymka do Mekki przynajmniej raz w życiu, niezależność podstawowych norm prawnych islamu)
- teokratyzm - łączenie władzy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz