Podstawy wiedzy o prawie - skrypt 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy wiedzy o prawie  - skrypt 2 - strona 1 Podstawy wiedzy o prawie  - skrypt 2 - strona 2 Podstawy wiedzy o prawie  - skrypt 2 - strona 3

Fragment notatki:

Norma prawna
1) Reguła zachowania - szczególny rodzaj normy: wynikającej z przepisów prawnych i gwarantowanej przymusem państwowym. Zawiera żądanie określonego zachowania od określonej kategorii osób (adresata). Jej cechą charakterystyczną jest generalność (adresat określony przy pomocy powtarzalnych cech) i abstrakcyjność (zachowanie do którego się odnosi ujęte w sposób umożliwiający powtarzanie korzystania z normy). Dzięki nim może być wielokrotnie używana. Norma ma też charakter:
ogólny (każdy jest zobowiązany do jej przestrzegania (np. umowa athezyjna) dwustronny (dla 1 obowiązek; dla 2 prawa - wyj, prawo karne)
Normy są podstawą do wydawania wyroków (skierowanych do osób) w III RP. Budowa normy prawnej - 3 części (udziela odp. na pytania: kto; w jakich warunkach; jak powinien się zachować; co się stanie gdy tego nie zrobi)
Hipoteza (kto i w jakich warunkach)- określenie adresata i dookreślenie go poprzez deskrypcję okoliczności w których działa. Te pokazują cechy adresata (wiek, stan zdrowia...), określają cel, sposób, czas i miejsce jego działania. Hipoteza określa adresata nie jednym słowem. Dyspozycja (jak powinien się zachować) - w treści ma: nakaz (ten odnosi się do konkretnego zachowania. Nie spełnienie oznacza kolizję prawną), zakaz (określa zachowanie niedopuszczalne, nie wychodzi poza treść zapisaną w normie. Nakaz i Zakaz- zbiorczo nazywane obowiązkiem prawnym), lub dozwolenie na pewne czynności (uprawnienie do pewnego działania , wybór opcji zachowania nie jest obligatoryjny „może” „ma prawo”)
Sankcja (co się stanie jak tego nie zrobi) konsekwencja za naruszenie treści normy prawnej. Polega na pozbawieniu lub ograniczeniu dóbr, pełni funkcję prewencyjną, izolacyjną, eliminacyjną). Nie jest równoznaczna z karą. Mamy 3 rodzaje sankcji:
Karna (penarna) za popełnianie czynów zabronionych (przestępstwo, wykroczenie). Przestępstwo (zbrodnia v występek). Za przestępstwo - sankcje: grzywny, ograniczenia, wolności, pozbawienia wolności (do 15 lat), 25 lat pozbawienia wolności, dożywocie. egzekucyjna (przymusowe wykonanie obowiązku, unicestwienie czegoś co zrobiono wbrew prawu), gł. w prawie adm. i cywilnym. (Np. nakazuje spłatę długu, lub przywrócenie stanu poprzedniego, v przeproszenie). Zawsze opatrzona klauzulą wykonalności. nieważności czynności prawnej (konwencjonalnej), czynność nie rodzi skutków prawnych. (np. oparta na zasadzie błędu istotnego, testament bez prawa do zachowku). Musi być uznana przez sąd. Są też normy pozbawione sankcji prawnych!
2.2 Budowa normy prawnej - 2 części: zakłada ona istnienie 2 norm określanych jako sprzężone norma sankcjonowana

(…)

… normę prawną (precedens), na którą można się powołać. Nie możliwe w III RP, bo u nas normy tylko w Sejmie. Analogia z ustawy: Sąd rozstrzygający normę prawna poszukuje zapisu prawnego porządkującego podobna sytuację. W Polsce zabieg stosowany w prawie cywilnym. Żadna analogia nie jest stosowana w prawie karnym!!!
XI Obowiązywanie prawa w czasie przestrzeni i wobec osób
w czasie: okres vacatio legis,
lex retro non agit, lex rertro derogat lex priori, w przestrzeni: na terytorium państwa: konstytucja, ustawy,
akty prawa lokalnego na terytorium gdzie organ wydający ma uprawnienia do jego stanowienia, 3) co do osób:
obowiązuje osoby fizyczne jak i organizacje społeczne,
wyjątkiem immunitet.
XI Sejm i Senat
Sposób wybierania- Sejm wybory 5 przymiotnikowe; senat 3 przymiotnikowe. Wybory do Sejmu…
… ustawowe do wydawania rozporządzeń. (upoważnienia mogą być obligatoryjne lub fakultatywne; a rozporządzenie musi być poprzedzone uprawnieniem: na mocy ust... ),
przepisy przejściowe (mówią jakie przepisy będą stosowane gdy czynność zawarta za starego prawa, a obowiązuje nowe) i końcowe (z reguły na końcu aktu normatywnego, dzielą się na wprowadzające - określające vacatio legis i uchylające -
mówią…
… administracyjnych bezpośrednio podlegających organowi wydającemu. Dzielą się na uchwały (od podmiotu zbiorowego) i zarządzenia (od podmiotu pojedynczego). Publikowane są w Monitorze Polskim i nie muszą mieć charakteru normatywnego. IX Akt Prawny
Jest wyrazem woli państwa wydanym w odpowiedniej formie, w określonym trybie. Powstaje poprzez czynności prawne (np. umowa dwustronna), akty administracyjne (np. eksmisja…
… zapisana w art. 110 konstytucji - przewodniczy obradom, strzeże praw Sejmu i porządku w nim (straż), reprezentuje go na zewnątrz. Czuwa na terminowością i tokiem prac (mianuje i odwołuje szefa kancelarii sejmu). Kieruje pracami prezydium Sejmu i konwentu seniorów. Sam ustala granice swojego następstwa (wice). Prezydium (marszałek i wice marszałkowie-w sejmie nie określona liczba, w senacie-3), Ustala…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz