Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2597
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa - strona 1 Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa - strona 2 Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa - strona 3

Fragment notatki:...1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
 a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe). Tak rozumiane, występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do czegoś...
 
...62. Warunkowe umorzenie postępowania
Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:
a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;
b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;
c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;
d) jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał prawa, a w szczególności nie popełni przestępstwa;
e) za przestępstwo grozi kara nie przekraczjąca 3 lat pozbawienia wolności, a gdy sprawa pojednał się z pokrzywdzonym, naprawił szkodę.
Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania wynosi od 1 roku do 2 lat.
Umarzając warunkowo postępowanie sąd może oddać sprawcę pod nadzór kuratora. Sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub części. Sąd może też nałożyć na sprawcę takie obowiązki, jak przeproszenie pokrzywdzonego, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu i używania środków odurzających i itp., a także zobowiązać sprawcę do świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny i nakazać prowadzenia pojazdów. Sąd podejmuje postępowanie karne jeżeli w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne i został za nie prawomocnie skazany....

1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
 a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym - system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe). Tak rozumiane, występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do czegoś
1*. Norma prawna - to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. 2. Prawo a inne systemy normatywne
Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).
Rodzaje norm poza prawnych:
- normy etyczne ( dotyczą zawodu );
- normy religijne ( obowiązują wyznawców );
- normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np. wyrzuty sumienia);
Normy prawne są usankcjonowane przymusem państwowym.
3. Podział systemu prawa polskiego na gałęzie
- prawo kostytucyjne:
Reguluje ustrój państwa, władzę w pańs

(…)

…, jego poprawę. W pewnym stopniu kara jest odwetem społeczeństwa na sprawcy przestępstwa. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych;
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu;
3) zakaz prowadzenia pojazdów;
4) przepadek przedmiotów;
5) obowiązek naprawienia szkody;
6) świadczenie pieniężne;
 
61. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:
a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat;
b) ograniczenia wolności;
c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;
Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Warunkowego zawieszenia kary nie stosuje się wobec…
…. Adwokaci prowadzą działalność w formie indywidualnych kancelarii, bądź też łączą się w spółki itp. Obok adwokatury wykształcił się inny zawód prawniczy - zawód radcy prawnego. Był on związany od początku z dzałalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa państwowe i inne tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej, a później również spółki i inne podmioty gospodarcze. Radca prawny jest często…
… wtedy, gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony. Ta forma winy występuje najczęściej. Charakteryzuje się świadomym dążeniem sprawcy do popełnienia przestępstwa. Wina złodzieja, który włamawszy siędo sklepu kradnie z niego towary, to właśnie zamiar bezpośredni. Zamiar ewentualny ma miejsce wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to. W przypadku zamiaru ewentualnego sprawca…
… i formalne lub inaczej na skutkowe i bezskutkowe. Przestępstwo materialne to takie, na które składa się: a) działanie sprawcy, b) skutek tego działania. Przestępstwa materialne stanowią zdecydowaną większość. Należy do nich kradzież, rozbój, zabójstwo, uszkodzenia ciała i in. Natomiast przestępstwo formalne tym się odznacza, że do jego popełnienia dochodzi przez samo działanie sprawcy, bez względu na skutek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz