Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa - strona 1 Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa - strona 2 Podstawy teoretyczne prawa - Źródło prawa - strona 3

Fragment notatki:...1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
 a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe). Tak rozumiane, występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do czegoś...
 
...62. Warunkowe umorzenie postępowania
Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli występują następujące przesłanki:
a) wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu przez niego nie są znaczne;
b) okoliczności przestępstwa nie budzą wątpliwości;
c) sprawca nie był dotąd karany za przestępstwo umyślne;
d) jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że mimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał prawa, a w szczególności nie popełni przestępstwa;
e) za przestępstwo grozi kara nie przekraczjąca 3 lat pozbawienia wolności, a gdy sprawa pojednał się z pokrzywdzonym, naprawił szkodę.
Okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania wynosi od 1 roku do 2 lat.
Umarzając warunkowo postępowanie sąd może oddać sprawcę pod nadzór kuratora. Sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości lub części. Sąd może też nałożyć na sprawcę takie obowiązki, jak przeproszenie pokrzywdzonego, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu i używania środków odurzających i itp., a także zobowiązać sprawcę do świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny i nakazać prowadzenia pojazdów. Sąd podejmuje postępowanie karne jeżeli w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne i został za nie prawomocnie skazany....

1. Pojęcie prawa
Prawo jest to zespół norm regulujących stosunki społeczne ustanowionych lub uznanych przez państwo i zabezpieczonych aparatem przymusu państwowego.
 a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym - system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.
Pojęcie prawa jest również używane na oznaczenie prawa w ujęciu podmiotowym (prawo podmiotowe). Tak rozumiane, występuje, gdy mówimy, że mamy prawo (jesteśmy uprawnieni) do czegoś
1*. Norma prawna - to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym. 2. Prawo a inne systemy normatywne
Normy prawne wydawane są przez poszczególne organy. Normy prawne obowiązują nas wszystkich. Normy poza prawne powstają spontanicznie w społeczności gdy zostaje upowszechniona (zwyczaj).
Rodzaje norm poza prawnych:
- normy etyczne ( dotyczą zawodu );
- normy religijne ( obowiązują wyznawców );
- normy moralne ( odróżniają dobro od zła );(np. wyrzuty sumienia);
Normy prawne są usankcjonowane przymusem państwowym.
3. Podział systemu prawa polskiego na gałęzie
- prawo kostytucyjne:
Reguluje ustrój państwa, władzę w pańs

(…)

…, jego poprawę. W pewnym stopniu kara jest odwetem społeczeństwa na sprawcy przestępstwa. Środkami karnymi są:
1) pozbawienie praw publicznych;
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu;
3) zakaz prowadzenia pojazdów;
4) przepadek przedmiotów;
5) obowiązek naprawienia szkody;
6) świadczenie pieniężne;
 
61. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary:
a) pozbawienia wolności nie przekraczjącej 2 lat;
b) ograniczenia wolności;
c) grzywny orzeczonej jako kara samoistna;
Decydując się na warunkowe zawieszenie wykonania kary sąd bierze pod uwagę przed wszystkim postawę sprawcy i jego własności i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Warunkowego zawieszenia kary nie stosuje się wobec…
…. Adwokaci prowadzą działalność w formie indywidualnych kancelarii, bądź też łączą się w spółki itp. Obok adwokatury wykształcił się inny zawód prawniczy - zawód radcy prawnego. Był on związany od początku z dzałalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorstwa państwowe i inne tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej, a później również spółki i inne podmioty gospodarcze. Radca prawny jest często…
… wtedy, gdy sprawca chce popełnić czyn zabroniony. Ta forma winy występuje najczęściej. Charakteryzuje się świadomym dążeniem sprawcy do popełnienia przestępstwa. Wina złodzieja, który włamawszy siędo sklepu kradnie z niego towary, to właśnie zamiar bezpośredni. Zamiar ewentualny ma miejsce wówczas, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to. W przypadku zamiaru ewentualnego sprawca…
… i formalne lub inaczej na skutkowe i bezskutkowe. Przestępstwo materialne to takie, na które składa się: a) działanie sprawcy, b) skutek tego działania. Przestępstwa materialne stanowią zdecydowaną większość. Należy do nich kradzież, rozbój, zabójstwo, uszkodzenia ciała i in. Natomiast przestępstwo formalne tym się odznacza, że do jego popełnienia dochodzi przez samo działanie sprawcy, bez względu na skutek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz