Podstawy techniki cieplnej - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5012
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy techniki cieplnej - pytania i odpowiedzi - strona 1 Podstawy techniki cieplnej - pytania i odpowiedzi - strona 2 Podstawy techniki cieplnej - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1.  Układ termodynamiczny i jego rodzaje oraz parametry i funkcje stanu. 
Obszar materii ograniczony osłoną kontrolną, materialną lub abstrakcyjną. Układ ten może być: 
  Zamknięty – przez powierzchnie kontrolne tego układu nie jest wymieniana substancja 
  Otwarty – przez powierzchnie tego układu mogą być wymieniane substancje 
Rodzaje powierzchni kontrolnej: 
  Przepuszczalne dla substancji i energii 
  Przepuszczalne dla wybranego elementu układu 
  Diatermiczna – nie przepuszcza substancji a przepuszcza ciepło 
  Adiabatyczna – nie przepuszcza substancji i ciepła, ale może wymieniać pracę 
Układ odosobniony – układ, który nie wymienia substancji i energii. Otoczenie – wszystko to co jest poza układem. Parametry stanu – są to wielkości stałe lub zmienne, niezależne od historii, charakteryzujące stan rozpatrywanej substancji i powiązane między sobą równaniem stanu. Zmiana jednego z parametrów stanu zmienia stan układu. Podstawowe parametry termodynamiczne to: ciśnienie, objętość, temperatura, masa. Zmiana tych parametrów istotnie zmienia analizowane zjawiska termodynamiczne. Parametry stanu dzieli się na: 
  Ekstensywne – ich wartości zależą od ilości substancji np. V; parametry te odniesione do 
jednostki substancji stają się parametrami intensywnymi; 
  Intensywne – ich wartości nie zależą od ilości substancji np. ciśnienie, objętość właściwa, 
temperatura. 
Funkcja stanu – funkcja zależna od parametru stanu: 
  Kompresja – proces dla którego następuje zmiana zmniejszenia objętości: dV<0 
  Ekspansja – proces dla którego następuje zmiana zwiększenie objętości: dV>0 
  Sprężanie – zmiana ciśnienia, gdzie następuje wzrost ciśnienia 
  Rozprężanie – zmniejszanie ciśnienia. 
 2.  Zasada zachowania ilości substancji i jednostki jej pomiaru. 
W zjawiskach fizycznych liczba cząsteczek nie zmienia się oraz nie zmienia się liczba atomów podczas reakcji chemicznych. Jednostki pomiaru: 
  Liczba Avogadra (NA) – liczba cząsteczek zawarta w 1kmol substancji 
(6,0268±0,00016)∙1023/mol 
  Masa – właściwość układów fizycznych określająca ich bezwładność (masa bezwładna) lub 
oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) 
  Masa bezwładna – jest miarą bezwładności oporu ciała jaki stawia ono przy zmianie stanu 
jego ruchu F = ma 
  Relatywistyczna zmiana masy – jest ona ekwiwalentem zmiany energii E=mc2 
  Objętość – objętość skończonej ilości substancji nigdy nie może przybierać wartości równej 
0. Objętość gazu ograniczają ścianki naczynia zamkniętego, w którym się on znajduje. Jeśli 

(…)

… właściwości właściwościom gazu
doskonałego im mniejsza jest jego gęstość.
8. Prawo Avogadra i wynikające z niego wnioski oraz uniwersalna stała gazowa.
W równych objętościach różne gazy doskonałe znajdujące się w jednakowych ciśnieniach zawierają
równe liczby cząsteczek (drobin). W związku z tym masy dwóch gazów doskonałych znajdujących
się w tych samych warunkach fizycznych mają się do siebie…
…. Dlatego też stałą tą nazywamy indywidualną stałą gazową i oznaczamy ją:
=
Jest to równanie Clapeyrona dla 1kg gazu doskonałego. W równaniu tym p, ν, T są jednoczesnymi
wartościami ciśnienia bezwzględnego, objętości właściwej i temperatury bezwzględnej w stanie
równowagi R (wyrażona jest w J/kg∙K) jest indywidualną stałą gazową. Gaz doskonały jest to gaz
spełniający równanie Clapeyrona.
=
=
Zależność…
… właściwe są odwrotnie proporcjonalne do ich mas cząsteczkowych.
p = idem; T = idem
=
=
= =
Przy jednakowym ciśnieniu i temperaturze molowe objętości roznych gazów doskonałych są
jednakowe. W przypadku szczególnym ( w warunkach normalnych) objętość molowa kazdego gazu
doskonałego jest:
=
Tzn. że 1kmol ma objętość 22,4135
= 22,4135
w normalnych warunkach fizycznych.
- uniwersalna stała gazowa odniesiona…
… – jest to ciśnienie jakie wywierałby składnik gdyby sam tylko zajmował całą
objętość V, przy tej samej temperaturze T, jaką posiada mieszanina: dla całej mieszaniny pV=nRT
Prawo Daltona – suma ciśnień udziałowych wszystkich składników mieszaniny gazów doskonałych
jest równa ciśnieniu mieszaniny
=
Stała gazowa mieszaniny:
==∑
=
=

11. Ciepło właściwe gazów i jego rodzaje oraz jednostki ich pomiaru.
Ciepłem…
… jest strumień ciepła: ȧ=a/t, I/s
Rozróżniamy:
̇
 Objętościową gęstość strumienia ciepła, ̇ = , W/m3
̇
 Powierzchniową gęstość strumienia ciepła, ̇ = , W/m2
 Liniową gęstość strumienia ciepła, ̇ =
̇
W/m
34. Ustalona wymiana ciepła oraz prawo Fouriera i jej opis analityczny.
Ustalony przepływ ciepła w ciałach stałych, w których istnieje pole temperatury T(x, y, z) opisuje
prawo Fouriera.
( , , )
̇=

Znak „-„ wynika z tego, że gradient wzdłuż normalnej do powierzchni izotermicznej jest ujemny.
Aby strumień ciepła był dodatni należało w tym równaniu postawić „-„.
λ – współczynnik przewodzenia ciepła
35. Przenikanie ciepła przez przegrodę oraz równanie Newtona i jego interpretacja fizyczna.
Opór wnikania ciepła jest to opór przepływu ciepła między strugą płynu a powierzchnią ściany.
Ponieważ współczynnik…
… wrzenia i krzepnięcia wody
 Skala Fahrenheita - 1°F
 Skala Reomiura - 1°R
 Skala Rankine’a - 1°Ra
 Skala praktyczna – jest to skala oparta o 11 punktów: krzepnięcia, wrzenia i punktów
potrójnych różnych substancji.
5. Zerowa zasada termodynamiki i jej interpretacja fizyczna oraz prawo Richmanna i doświadczenie
Joule’a.
Zerowa zasada termodynamiki (zjawisko tranzytowości, równowagi termodynamicznej
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz