Podstawy Rachunkowości - wykładym - przychody, koszty, straty i zyski

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2471
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy Rachunkowości - wykładym - przychody, koszty, straty i zyski - strona 1

Fragment notatki:

: przychody, koszty, straty i zyski, kapitały, majątek, wynik finansowy
Struktura rachunkowości:
Finansowa- 1) Księgowość- zapis danych. 2) Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzany w jednostkach zobowiązanych do corocznego badania sprawozdań finansowych). 3) Analiza sprawozdań finansowych.
Zarządcza- transformacja danych księgowych w celu zwiększenia ich użyteczności dla celów decyzyjnych.
Podatkowa- celem jest zrozumienie i stosowanie prawa podatkowego. Obejmuje przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz planowanie przyszłych operacji tak by minimalizować obciążenia podatkowe. Obejmuje dwa działy: 1) Rachunkowość podmiotów gospodarczych zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości czyli prawa bilansowego. Jest to pełna rachunkowość. 2) Rachunkowość podmiotów gospodarczych uprawnionych do prowadzenia uproszczonych form ewidencji w oparciu o prawo podatkowe.
Uproszczone formy opodatkowania
Podstawa prawna rachunkowości- Ustawa z dnia 29 IX 1994 o rachunkowości DzU nr 121 poz. 591 - wielokrotnie nowelizowana.
Zasada- reguła, norma postępowania
Rachunkowość memoriałowa- Podejście memoriałowe do rachunkowości polega na identyfikacji kosztów i przychodów w momencie ich zaistnienia, a nie w momencie wydatkowania środków pieniężnych, czy też wpływu środków pieniężnych do firmy. Podejście to pozwala na ujęcie należności, zobowiązań, rezerw, rozliczeń międzyokresowych, kosztów i to wszystko uwzględnia się w księgach rachunkowych.
Rachunkowość kasowa- Podejście kasowe do rachunkowości polega na identyfikacji kosztów i przychodów wówczas, gdy z tytułu przychodów lub kosztów występują wpływy środków pieniężnych lub wydatki.
ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Zasada pomiaru pieniężnego- W rachunkowości rejestruje się tylko te operacje gospodarcze, które da się zmierzyć i wyrazić w jednostkach pieniężnych.
Zasada podmiotowości- oznacza ona, że rachunkowość prowadzona jest dla firmy, w oderwanie od osób które wniosły kapitał. Firma jest odrębnym podmiotem rachunkowości i wszystkie operacje gospodarcze są rejestrowane i interpretowane z punktu widzenia tej firmy której te operacje dotyczą.
Zasada kontynuacji działania- Zgodnie z tą zasadą rachunkowość prowadzi się przy założeniu, że firma będzie istniała w nieograniczonym czasie i nic nie wskazuje na jej likwidację, czy ograniczenie działania, zatem przewiduje się, że aktywa przyniosą planowane korzyści, a zobowiązania będą normalnie spłacane.
Zasada kosztu historycznego- Według tej zasady aktywa wprowadza się do ksiąg według rzeczywistej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, a nie według bieżącej wartości rynkowej. Inaczej mówiąc- zdarzenia powinny być rejestrowane zgodnie z datą ich zdarzenia.


(…)

…).
Rzeczowe aktywa trwałe- zaliczamy tu: środki trwałe (są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zaliczamy tu w szczególności:
Nieruchomości (grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki, spółdzielnie własnościowe, prawo do lokalu mieszkaniowego…
… obrotowe wykazuje się wg ceny nabycia, ale nie wyższej od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
należności i udzielone pożyczki wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.
OPERACJE GOSPODARCZE I ICH WPŁYW NA BILANS
Należy odróżnić zdarzenie gospodarcze od operacji gospodarczej i operacji rachunkowej.
Zdarzenie gospodarcze- to każdy fakt dotyczący firmy. Np. :
przyjęcie…
… koszty i straty uznaje się za pewne i wprowadza się do ksiąg odpowiednie zapisy, natomiast przychody i zyski księguje się dopiero wtedy, gdy są całkowicie pewne. Przejawem tej zasady jest zasada ostrożnej wyceny bilansowej.
Zasada realizacji- Sprowadza się ona do tego, żeby właściwie zidentyfikować wartość przychodów, czyli rozstrzygnąć, co uznać za przychód w danym okresie. Żeby zidentyfikować przychód…
….
Zaliczki na środki trwałe w budowie.
Należności długoterminowe- to te, których okres spłaty wynosi powyżej 12 m-cy od dnia bilansowego. Wyjątek stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które niezależnie od terminu wymagalności należą do aktywów obrotowych.
Inwestycje długoterminowe- inwestycje to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów…
…, VAT nie podlegający odliczeniu.
Kasa
Rachunek ładunkowy
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty rodzajowe - to inne koszty proste nie wymienione powyżej a zaliczamy do nich np. koszty podróży służbowych, prezentację i reklamę, ubezpieczenia rzeczowe i osobowe, itp.
Różne konta (nazwa odpowiednia do konkretnego konta)
Pozostałe koszta
Układ kalkulacyjny - II układ kosztów (przedmiotowo -podmiotowy-zespół 5…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz