Podstawy rachunkowości- wykłady dr Helena Kurek

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5796
Wyświetleń: 14595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy rachunkowości- wykłady dr Helena Kurek - strona 1 Podstawy rachunkowości- wykłady dr Helena Kurek - strona 2 Podstawy rachunkowości- wykłady dr Helena Kurek - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość- teoria i praktyka podziałów ekonomicznych np.: przychody, koszty, straty i zyski, kapitały, majątek, wynik finansowy

Struktura rachunkowości:

  • Finansowa- 1) Księgowość- zapis danych. 2) Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych sporządzany w jednostkach zobowiązanych do corocznego badania sprawozdań finansowych). 3) Analiza sprawozdań finansowych.
  • Zarządcza- transformacja danych księgowych w celu zwiększenia ich użyteczności dla celów decyzyjnych.
  • Podatkowa- celem jest zrozumienie i stosowanie prawa podatkowego. Obejmuje przygotowanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz planowanie przyszłych operacji tak by minimalizować obciążenia podatkowe. Obejmuje dwa działy: 1) Rachunkowość podmiotów gospodarczych zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości czyli prawa bilansowego. Jest to pełna rachunkowość. 2) Rachunkowość podmiotów gospodarczych uprawnionych do prowadzenia uproszczonych form ewidencji w oparciu o prawo podatkowe.

Uproszczone formy opodatkowania

  • Podstawa prawna rachunkowości - Ustawa z dnia 29 IX 1994 o rachunkowości DzU nr 121 poz. 591 - wielokrotnie nowelizowana.
  • Zasada- reguła, norma postępowania

Rachunkowość memoriałowa- Podejście memoriałowe do rachunkowości polega na identyfikacji kosztów i przychodów w momencie ich zaistnienia, a nie w momencie wydatkowania środków pieniężnych, czy też wpływu środków pieniężnych do firmy. Podejście to pozwala na ujęcie należności, zobowiązań, rezerw, rozliczeń międzyokresowych, kosztów i to wszystko uwzględnia się w księgach rachunkowych.(…)… obrotowe wykazuje się wg ceny nabycia, ale nie wyższej od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone pożyczki wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

OPERACJE GOSPODARCZE I ICH WPŁYW NA BILANS

Należy odróżnić zdarzenie gospodarcze od operacji gospodarczej i operacji rachunkowej. Zdarzenie gospodarcze- to każdy fakt dotyczący firmy. Np. (…).

Rzeczowe aktywa trwałe- zaliczamy tu: środki trwałe (są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Zaliczamy tu w szczególności:

  • Nieruchomości (grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki, spółdzielnie własnościowe, prawo do lokalu mieszkaniowego…
  • … koszty i straty uznaje się za pewne i wprowadza się do ksiąg odpowiednie zapisy, natomiast przychody i zyski księguje się dopiero wtedy, gdy są całkowicie pewne. Przejawem tej zasady jest zasada ostrożnej wyceny bilansowej.

Zasada realizacji - Sprowadza się ona do tego, żeby właściwie zidentyfikować wartość przychodów, czyli rozstrzygnąć, co uznać za przychód w danym okresie. Żeby zidentyfikować przychód…(...)…, kosztów i to wszystko uwzględnia się w księgach rachunkowych.

Rachunkowość kasowa - Podejście kasowe do rachunkowości polega na identyfikacji kosztów i przychodów wówczas, gdy z tytułu przychodów lub kosztów występują wpływy środków pieniężnych lub wydatki.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zasada pomiaru pieniężnego - W rachunkowości rejestruje się tylko te operacje gospodarcze, które da się zmierzyć i wyrazić w jednostkach pieniężnych.

Zasada podmiotowości - oznacza ona, że rachunkowość prowadzona jest dla firmy, w oderwanie od osób które wniosły kapitał. Firma jest odrębnym podmiotem rachunkowości i wszystkie operacje gospodarcze są rejestrowane i interpretowane z punktu widzenia tej firmy której te operacje dotyczą.

Zasada kontynuacji działania- Zgodnie z tą zasadą rachunkowość prowadzi się przy założeniu…(...).

Podatki i opłaty

Pozostałe koszty rodzajowe - to inne koszty proste nie wymienione powyżej a zaliczamy do nich np. koszty podróży służbowych, prezentację i reklamę, ubezpieczenia rzeczowe i osobowe, itp.. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz