Podstawy rachunkowości wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 539
Wyświetleń: 8540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy rachunkowości wykłady - strona 1 Podstawy rachunkowości wykłady - strona 2 Podstawy rachunkowości wykłady - strona 3

Fragment notatki:

)
Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zarządzania
firmą , do podejmowania decyzji bieżących ( operatywnych ) , strategicznych .
b) Rachunkowość - to całkowity i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno -
finansowych .
Przedmiot rachunkowości Przedmiotem rachunkowości są środki gospodarcze ( majątek ) źródła ich pochodzenia ( fundusze - kapitały ) oraz procesy gospodarcze ( zaopatrzenie , produkcja ) , a także wyniki finansowe osiągnięte z działalności gospodarczej .
Metody rachunkowości Metoda bilansowa - polega na dwustronnym i równoważnym ujmowaniu i
przetwarzaniu zdarzeń gospodarczych oraz majątku jednostek gospodarczych .
Metoda podmiotowa - polegająca na opisywaniu ( kwalifikowaniu ) kwantyfikowaniu składników majątku oraz zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia jednostki w której
rachunkowość jest prowadzona .
II Zadania rachunkowości Rachunkowość ma w sposób wiarygodny i prawidłowy przedstawiać obraz majątku , rezultatów działalności i sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego .
Szczegółowość zadań
ustalenie stanu środków gospodarczych rejestracja zmian
dostarczenie danych do kalkulacji ekonomicznej
dostarczenie danych do kalkulacji wyników finansowych Rachunkowość - Ewidencja ( księgowość)
Rachunek kosztów
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
III Środki gospodarcze
Majątek trwały
Wartości niematerialne i prawne - usprawnienia , koszty prac rozwojowych , wartość
firmy , prawo wieczystego użytkowania gruntu , wynalazki , patenty, znaki towarowe ,
licencje , programy komputerowe .
Rzeczowy majątek trwały - stanowiące własność - grunty , budynki , maszyny , urządzenia , środki transportu . Okres ich użytkowania dłuższy niż rok Inwestycje bieżące - ogół kosztów na budowę lub montaż nowego środka trwałego .
Finansowy majątek trwały - udziały w obcych jednostkach , akcje , papiery
wartościowe ( obligacje , bony skarbowe ) , których termin wykupu przypada po
upływie roku od dnia bilansowego , udzielone pożyczki długoterminowe .
Majątek obrotowy Zapasy - materiały - Bezpośrednie ( produkcyjne ) , pomocnicze ( art. biurowe )
półprodukty i produkty w toku


(…)

… określone konto musi mieć nazwę . Ma dwie strony - operacje mogą powodować zwiększenie bądź zmniejszenie . Ogół kont służących do agregacji operacji gospodarczych określa się systemem kont lub
planem kont . Mogą być konta bilansowe i niebilansowe .
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych .
Podstawę zapisu na kontach stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe , z
których wynikają tak istotne elementy zapisów księgowych jak data dokonania operacji gospodarczych , rodzaj i numer dowodu księgowego , treść operacji , rozmiary czyli wielkość operacji ( kwota ).
Proces agregacji operacji gospodarczych rozpoczyna się od otwarcia kont . Otwarcie konta polega na wpisaniu stanu początkowego ( z bilansu ) na odpowiednie stronie konta . Dt Konta aktywów Ct Dt Konta pasywów Ct
Stan początkowy…
… zdarzeniami losowymi)
Dt Wynik finansowy Ct
Koszt własny sprzedanych produktów 1. Przychody ze sprzedaży
Pozostałe koszty operacyjne 2.Pozostałe przychody operacyjne
Koszty finansowe 3.Przychody finansowe
Straty nadzwyczajne 4.Zyski nadzwyczajne
Suma obrotów suma obrotów
Odzwierciedlenie wyniku finansowego w bilansie zysków i strat
WF wykazuje się w bilansie po stronie pasywów w grupie A - kapitały (fundusze…
… produktów 130.000
163.000
koszt własny sprzedaży
towarów 23000
materiałów 12000
produktów 90000
koszty zarządu 7000
135.000
Zysk ze sprzedaży 281.000
+ pozostałe przychody operacyjne 28.500
- pozostałe koszty operacyjne 24.000
4.500
2.Wynik na działalności gosp 32500
+ przychody finansowe 7.500
- koszty finansowe 7000
3. Wynik brutto na działalności gosp
+ zyski nadzwyczajne 3000
- straty nadzwyczajne 4000…
… tys. zł na które składają się zużycie materiałów 80 tys. zł , usługi obce 10 tys. zł , wynagrodzenia 30 tys. zł . W wyniku realizowanego procesu produkcyjnego uzyskano wyroby gotowe , które zgodnie z odpowiednia kalkulacją wyceniono na 100 tys. zł . Pozostała suma kosztów dotyczy procesów produkcyjnych niezakończonych , czyli tak zwanej produkcji w toku .
Materiały Koszty produkcji Wyroby gotowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz