Podstawy rachunkowości - Elastyczność urządzeń księgowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2002
Wyświetleń: 4921
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy rachunkowości  - Elastyczność urządzeń księgowych - strona 1 Podstawy rachunkowości  - Elastyczność urządzeń księgowych - strona 2 Podstawy rachunkowości  - Elastyczność urządzeń księgowych - strona 3

Fragment notatki:

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI I Przedmiot i metody rachunkowości a) Rachunkowość - jest to system obserwacji , pomiaru i ewidencji oraz przetwarzania danych dotyczących działalności gospodarczej przedsiębiorstw ( jednostek gosp.)
Uzyskane informacje ekonomiczne z rachunkowości są niezbędne w procesie zarządzania
firmą , do podejmowania decyzji bieżących ( operatywnych ) , strategicznych .
b) Rachunkowość - to całkowity i zwarty system ciągłego oraz systematycznego gromadzenia i przetwarzania danych oraz prezentacji informacji ekonomiczno -
finansowych .
Przedmiot rachunkowości Przedmiotem rachunkowości są środki gospodarcze ( majątek ) źródła ich pochodzenia ( fundusze - kapitały ) oraz procesy gospodarcze ( zaopatrzenie , produkcja ) , a także wyniki finansowe osiągnięte z działalności gospodarczej .
Metody rachunkowości Metoda bilansowa - polega na dwustronnym i równoważnym ujmowaniu i
przetwarzaniu zdarzeń gospodarczych oraz majątku jednostek gospodarczych .
Metoda podmiotowa - polegająca na opisywaniu ( kwalifikowaniu ) kwantyfikowaniu składników majątku oraz zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia jednostki w której
rachunkowość jest prowadzona .
II Zadania rachunkowości Rachunkowość ma w sposób wiarygodny i prawidłowy przedstawiać obraz majątku , rezultatów działalności i sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego .
Szczegółowość zadań
ustalenie stanu środków gospodarczych rejestracja zmian
dostarczenie danych do kalkulacji ekonomicznej
dostarczenie danych do kalkulacji wyników finansowych Rachunkowość - Ewidencja ( księgowość)
Rachunek kosztów
Sprawozdawczość finansowa
Analiza finansowa
III Środki gospodarcze Majątek trwały
Wartości niematerialne i prawne - usprawnienia , koszty prac rozwojowych , wartość
firmy , prawo wieczystego użytkowania gruntu , wynalazki , patenty, znaki towarowe ,
licencje , programy komputerowe .
Rzeczowy majątek trwały - stanowiące własność - grunty , budynki , maszyny , urządzenia , środki transportu . Okres ich użytkowania dłuższy niż rok Inwestycje bieżące - ogół kosztów na budowę lub montaż nowego środka trwałego .
Finansowy majątek trwały - udziały w obcych jednostkach , akcje , papiery
wartościowe ( obligacje , bony skarbowe ) , których termin wykupu przypada po
upływie roku od dnia bilansowego , udzielone pożyczki długoterminowe .
Majątek obrotowy

(…)

… określone konto musi mieć nazwę . Ma dwie strony - operacje mogą powodować zwiększenie bądź zmniejszenie . Ogół kont służących do agregacji operacji gospodarczych określa się systemem kont lub
planem kont . Mogą być konta bilansowe i niebilansowe .
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych .
Podstawę zapisu na kontach stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe , z
których wynikają tak istotne elementy zapisów księgowych jak data dokonania operacji gospodarczych , rodzaj i numer dowodu księgowego , treść operacji , rozmiary czyli wielkość operacji ( kwota ).
Proces agregacji operacji gospodarczych rozpoczyna się od otwarcia kont . Otwarcie konta polega na wpisaniu stanu początkowego ( z bilansu ) na odpowiednie stronie konta . Dt Konta aktywów Ct Dt Konta pasywów Ct
Stan początkowy…
… : odsetki i prowicje od kredytu i zobowiązań )
5) Wynik na operacjach nadzwyczajnych , na wynik ten składają się straty i zyski nadzwyczajne (stanowiące skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie , a w szczególności spowodowane zdarzeniami losowymi)
Dt Wynik finansowy Ct
Koszt własny sprzedanych produktów 1. Przychody ze sprzedaży
Pozostałe koszty operacyjne 2.Pozostałe przychody operacyjne…
… operacyjne 28.500
- pozostałe koszty operacyjne 24.000
4.500
2.Wynik na działalności gosp 32500
+ przychody finansowe 7.500
- koszty finansowe 7000
3. Wynik brutto na działalności gosp
+ zyski nadzwyczajne 3000
- straty nadzwyczajne 4000
4.Wynik brutto 32000
- podatek doch 16800
wynik netto

… tys. zł , usługi obce 10 tys. zł , wynagrodzenia 30 tys. zł . W wyniku realizowanego procesu produkcyjnego uzyskano wyroby gotowe , które zgodnie z odpowiednia kalkulacją wyceniono na 100 tys. zł . Pozostała suma kosztów dotyczy procesów produkcyjnych niezakończonych , czyli tak zwanej produkcji w toku .
Materiały Koszty produkcji Wyroby gotowe
80000 1a 80000 100000 2 100000 Rozrachunki z dostawcami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz