Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości - strona 1 Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości - strona 2 Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości - strona 3

Fragment notatki:


6 Podstawy prawne i wytyczne z zakresu rachunkowości 6.1 Ustawa o rachunkowości Obowiązującym w Polsce aktem prawnym, regulującym zagadnienia rachunkowości finansowej, jest Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami . Znowelizowana ustawa o rachunkowości obowiązuje od 1 stycznia 2002 roku. Po raz pierwszy miała zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2002 roku. Określa ona zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów (UoR, art. 1). Rachunkowość prezentuje sytuację finansową oraz ujmuje zdarzenia mające wpływ na tę sytuację w konkretnej wyodrębnionej jednostce. Niezależnie od formy prawnej, w sferze zainteresowań rachunkowości są zdarzenia, które powodują zmianę sytuacji finansowej tej jednostki. Przepisom ustawy o rachunkowości podlegają następujące jednostki organizacyjne (UoR, art. 2):
Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), oraz spółki cywilne (z zastrzeżeniem pkt 2), a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycz¬nych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.
Jednostki  organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów.
Gminy, powiaty, województwa i ich związki oraz państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zakłady budżetowe i fundusze celowe.
Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt. 1 i 2.
Zagraniczne osoby prawne, zagraniczne jednostki nie posiadające osobowości prawnej oraz zagraniczne osoby fizyczne prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, bez względu na wielkość przychodów.
Jednostki nie wymienione w pkt. 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszy celowych.
Obowiązująca ustawa o rachunkowości (UoR, art. 4) stanowi, że rachunkowość obejmuje:
przyjęte zasady (politykę) rachunkowości prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów

(…)

… finansowego sporządzanie sprawozdań finansowych gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą poddanie badaniu i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą
6.2 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
Na kształt rachunkowości w Polsce wpływ mają również standardy wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów…
…”. Wydawane przez IASC standardy rachunkowości były określane mianem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - MSR (International Accounting Standards - IAS). Od momentu przekształcenia Komitetu w Radę, opracowywane przez nią standardy noszą nazwę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W 2002 roku MSSF uzyskały uprawomocnienie dzięki Rozporządzeniu nr 1606/2002 Parlamentu…
… Europejskiego i Rady. Rozporządzenie to zobowiązało kraje członkowskie do wprowadzenie MSSF do swoich regulacji z zakresu rachunkowości. I tak w Polsce od 1 stycznia 2005 r. emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wszystkie banki muszą stosować MSSF przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz