Podstawy prawa - zdolność prawna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa - zdolność prawna - strona 1 Podstawy prawa - zdolność prawna - strona 2 Podstawy prawa - zdolność prawna - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE zdolność prawna - oznacza możliwość bycia podmiotem praw lub obowiązków zdolność do czynności prawnych - dana osoba może nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania przez swoje własne działanie
Podmiotem prawa cywilnego jest każdy człowiek od momentu narodzin (osoba fizyczna - I podmiot). Zdolność prawna kończy się po śmierci osoby fizycznej. Potwierdzić zgon można drogą medyczną po sekcji, jak również drogą sądową.
Sądowe potwierdzenie zgonu:
uznanie za zmarłego - osoba zaginęła i nie ma o niej wiadomości przez ściśle określony czas (9 różnych okresów, np. 10 lat od ostatniej wiadomości o tej osobie; gdy miała ukończone 70 liczy się okres 5-letni; kiedy pojawi się jakikolwiek sygnał od zaginionej osoby okres trzeba liczyć od nowa)
stwierdzenie zgonu - śmierć jest niewątpliwa, jednak ciało nie zostało odnalezione - w tym przypadku nie trzeba czekać, aż okres w/w 10lat minie
Kiedy osoba uznana za zmarłą pojawia się, musi w sądzie udowodnić swoją tożsamość. Po tych działaniach sąd uchyla uznanie za zmarłego/potwierdzenie zgonu. W przypadku gdy małżonek/ka osoby uznanej za zmarłą lub z potwierdzonym zgonem 2 raz wstąpi w związek małżeński, a zaginiony partner odnajdzie się, to drugie małżeństwo jest uznawane za obowiązujące, chyba, że współmałżonek/ka wiedział, że zaginiony (uznany za zmarłego) partner żyje.
Zdolność do czynności prawnych możemy zróżnicować ze względu na:
wiek - narodziny a 13 rok życia - osoba fizyczna nie ma żadnej zdolności do czynności prawnych -ukończony 13 rok życia do 18 r.ż. osoba fizyczna ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (*wyjątek: zawarcie związku małżeńskiego w wypadku ciąży - kobieta po ukończeniu 16l. po zgodzie sądu rodzinnego, ojciec dziecka musi być pełnoletni) -po ukończeniu 18 roku życia - pełna zdolność do czynności prawnych *! Nie da się stracić nabytej pełnoletniości w wypadku np. rozwiązania małżeństwa zawartego przez kobietę w 16r.ż.
stan umysłowy -całkowite ubezwłasnowolnienie - brak jakichkolwiek zdolności do czynności prawnych; może objąć osoby, które ukończyły 13r.ż., jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub posiada innego rodzaju zaburzenia psychiczne stwierdzone przez biegłych lekarzy, które nie pozwalają jej kierować swoim postępowaniem -ubezwłasnowolnienie częściowe - ograniczona zdolność do czynności prawnych; obejmuje osoby pełnoletnie, chore psychicznie, niedorozwinięte umysłowo, chore, wymagające pomocy w prowadzeniu spraw życia codziennego
Osoby nie mające zdolności do czynności prawnych mogą zawierać umowy życia codziennego powszechnie zawierane pod warunkiem, że nie zostaną one rażąco pokrzywdzone.


(…)

…, jednak niezachowanie formy pisemnej nie powoduje unieważnienia
forma szczególna formy pisemnej pod rygorem nieważności - konsekwencją niezachowania jest nieważność czynności prawnej, zapis o wymaganiu w/w formy musi być zawarty w umowie
forma szczególna formy pisemnej pod rygorem ewentualnym - jeśli w przepisie prawnym są podane konsekwencje niezachowania formy inne niż nieważność czynności i utrudnienia dowodowe (np…
… lub równocześnie z oświadczeniem woli. Wysłanie za życia obowiązuje również po śmierci osoby składającej oświadczenie woli (jeśli odbiorca zapozna się z w/w oświadczeniem, ew. może zostać odwołane przez spadkobierców w podanej sytuacji)
Wady oświadczenia woli:
wola wewnętrzna różni się od woli wyrażonej na zewnątrz
prowadzące do bezwzględnej nieważności czynności prawnej: -brak świadomości lub swobody -pozorność (prowadzi do nieważności)
prowadzące do względnej nieważności czynności prawnej: -błąd (mylne wyobrażenie o rzeczywistości) -błąd istotny -konieczność, aby błąd został wywołany (choćby nieświadomie) przez drugą stronę, lub musi ona wiedzieć o błędzie -podstęp (kwalifikowana postać błędu) -groźba (musi być bezprawna, realna do spełnienia, jakiejkolwiek osobie musi grozić niebezpieczeństwo osobiste…
… przedmiot własności; budynkowa - mamy do czynienia jeżeli budynek stanowi odrębną od gruntu własność; lokalowe - występuje wówczas, gdy dany lokal posiada księgę wieczystą)
część składowa rzeczy - to, co nie może być odłączone od rzeczy bez zniszczenia, uszkodzenia lub utraty wartości rzeczy głównej lub składowej; właścicielem rzeczy głównej jest właściciel rzeczy głównej. np. budynek - rzecz składowa…
… czy nie; prawo niezbywalne; nie podlega dziedziczeniu; komornik nie może prowadzić egzekucji z tego prawa; po śmierci użytkownika użytkowanie wygasa; jego przedmiotem mogą być prawa, służebności gruntowe (* nieruchomość władnąca - ta, której służebność przysługuje, nieruchomość obciążona), osobiste służebność gruntowa:
czynna - może zostać nabyta w drodze zasiedzenia, jeśli ktoś korzysta w dobrej wierze → po 20 latach, jeśli w złej wierze → po 30 latach
bierne
służebność osobista - może polegać na tym samym co służebność gruntowa, jednak przysługuje ona ściśle określonej osobie i jest prawem niezbywalnym
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - ad. spółdzielni mieszkaniowych; właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa, ale prawo dysponowania lokalem ma osoba z niego korzystająca (lokator…
… (* jeśli myśli, że kupuje od właściciela który nim nie jest jest to „paserstwo”); jeśli rzecz została skradziona, zagubiona lub w inny sposób utracona własność przechodzi po upływie 3 lat (*nie dotyczy nabycia na urzędowej licytacji publicznej - wtedy od razu stajemy się właścicielami) - rzeczy nieruchome (nieruchomości) - jeśli chroni nas rękojmia miary publicznej księgi wieczystej stajemy się właścicielami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz