Bezskuteczność zawieszona

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezskuteczność zawieszona - strona 1 Bezskuteczność zawieszona - strona 2 Bezskuteczność zawieszona - strona 3

Fragment notatki:

BEZSKUTECZNOŚĆ ZAWIESZONA Bezskuteczność zawieszona  wyraża się w tymczasowym wstrzymaniu skutków dokonanej czynności prawnej aż do momentu nadejścia określonego zdarzenia
-stan bezskuteczności zawieszonej powoduje, że wadliwi dokonana czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych, ale wiąże strony w tym sensie, że żadna z nich nie może w okresie oczekiwania (do momentu nadejścia określonego zdarzenia) uwolnić się od zawartej umowy, powołując się na jej nieważność
-przepis ustawy wskazuje na zdarzenie, od którego ziszczenia zależy pełna skuteczność czynności prawnej
-zdarzeniem tym jest ex post wyrażona zgoda na czynność prawną ( potwierdzenie )
-gdy zostanie ona udzielona, ma moc wsteczną
-podmiotami uprawnionymi do potwierdzenia czynności prawnej są z reguły osoby trzecie, które nie uczestniczą w dokonaniu czynności prawnej, a których interesy wymagają ochrony w razie dokonania czynności prawnej -np. przejęcie długu dokonane w umowie między przejemcą a dłużnikiem wymaga zgody wierzyciela, ponieważ interes wierzyciela może być zagrożony, jeżeli przejemca okaże się niewypłacalny -bezskuteczność zawieszona może chronić również interes samej strony czynności prawnej, np. osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnej może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu zdolności do czynności prawnej
IV. BEZSKUTECZNOŚĆ WZGLĘDNA Bezskuteczność względna  ustawodawca posługuje się nią, by zapobiec temu, aby niewadliwa czynność prawna (umowa) nie umożliwiała wykonywanie prawa jakiejś innej osoby, nieuczestniczącej w tej czynności prawnej (umowie)
-umowa nie może naruszać interesów chronionej osoby trzeciej
-cechą bezskuteczności względnej jest ograniczony podmiotowo zakres oddziaływania 1) Konstrukcja bezskuteczności względnej czynności prawnej  polega na tym, że podmiot chroniony bezskutecznością (wierzyciel) może wykonywać swoje prawo (wierzytelność) tak, jakby czynność ta w ogóle nie została dokonana
-wierzyciel może realizować swoją wierzytelność nie tylko wobec swojego dłużnika, ale również wobec jego kontrahenta (uczestnika względnie bezskutecznej czynności prawnej)
-w ten sposób wierzytelność uprawnionego zyskuje poszerzoną skuteczność , wykraczającą poza krąg wyznaczony typowymi uprawnieniami względnymi
-konstrukcja bezskuteczności względnej znajduje zastosowanie:
1) z mocy samego prawa (tzw. bezskuteczność przedmiotowo-względna )
2) z mocy konstytutywnego orzeczenia sądu (tzw. bezskuteczność podmiotowo-względna ) 2) Konstrukcja bezskuteczności względnej na podstawie art. 59 KC -w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie w roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna

(…)

… zainteresowania właściciela swoją rzeczą
II. druga droga prowadzi do osłabienia lub utraty przysługującego prawa, jeżeli nie zostanie ono zrealizowane w określonym czasie
-tę funkcję spełniają:
a) przedawnienie
b) terminy zawite (prekluzja)
§2. PRZEDAWNIENIE
1. POJĘCIE
1) Przedmiot  przedmiotem przedawnienia są wyłącznie cywilnoprawne roszczenia majątkowe
-przedawnieniu nie podlegają:
1) roszczenia niemające charakteru cywilnoprawnego (np. procesowe, administracyjnoprawne)
2) uprawnienia cywilnoprawne innej postaci niż roszczenia (prawa podmiotowe bezwzględne, np. prawa własności; uprawnienia kształtujące)
3) roszczenia niemajątkowe (np. służące ochronie dóbr osobistych)
4) cywilnoprawne roszczenia majątkowe w wyjątkowych, w wyraźnie przewidzianych przez ustawę przypadkach (np. roszczenia windykacyjne…
…, mógłby jedynie żądać od B odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek niewykonania przez B jego zobowiązania
-osoba trzecia (A) może wytoczyć powództwo o uznanie umowy wobec niej za bezskuteczną w okresie 1 roku od dnia zawarcia umowy pomiędzy B i C (jest to termin zawity)
XIII. PRZEDAWNIENIE I TERMINY ZAWITE
§1. DAWNOŚĆ
1. POJĘCIE I FUNKCJA
Dawności  zdarzenia prawne innego rodzaju niż czynności prawne…
… nie stosuje się przepisów o wadach oświadczeń woli -każde zachowanie się dłużnika, które wskazuje, że dłużnik wie, że ma dług, np. list, w którym dłużnik prosi wierzyciela o rozłożenie długu na raty
§3. TERMINY ZAWITE
Terminy zawite (prekluzyjne)  wyznaczone normami prawa terminy do wykonywania uprawnień
-zostały ustanowiona dla realizacji celów o doniosłości ogólnospołecznej lub dla silniejszej ochrony dłużników
-charakteryzują się tym, że wskutek bezczynności uprawnionego w ciągu określonego ustawą terminu następuje wygaśnięcie przysługującego mu prawa
-najważniejszymi typami terminów zawitych są:
1) terminy do dochodzenia prawa przed organem państwowym, takie jak:
a) terminy dochodzenia roszczeń
b) terminy dochodzenia praw stanu cywilnego
c) terminy do wytaczania powództw o ukształtowanie lub ustalenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz