Podstawy prawa - wykłady - Tworzenie prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2625
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy prawa - wykłady - Tworzenie prawa - strona 1 Podstawy prawa - wykłady - Tworzenie prawa - strona 2 Podstawy prawa - wykłady - Tworzenie prawa - strona 3

Fragment notatki:

System prawny składa się z nauk prawnych: Hipotezy - określa adresata normy prawnej, Dyspozycja - określa wzór po winnego postępowania, Sankcja - wskazuje na konwencje niezastosowania się zgodnie z normy prawnej (dyspozycja).
Przepis - jednostka redakcyjna tekstu prawnego. 2 sposoby przekroczenia obrony koniecznej: - eksces intensywny - obrona nieproporcjonalna do chronionego zagrożenia,
- eksces ekstensywny - odparcie zamachu nie bezpośredniego.
Rodzaje norm prawnych: 1) Generalno-abstrakcyjna - określa adresata normy w sposób ogólny (np. wskazanie jego cech) i odnoszą się do zachowania powtarzalnego wynikającego z aktów tworzenia prawa. 2) Indywidualno-konkretna - odnosi się do adresata w sposób jednostkowy i do zachowania niepowtarzalnego, jednorazowego ,wynikających z aktów stosowania prawa. 3) Nakazujące - określają, co ich adresat powinien uczynić, aby postępować zgodnie z treścią normy prawnej. 4) Zakazujące - określają od jakich działań adresat normy prawnej powinien się powstrzymać. 5) Zezwalające - uprawniają do określonego zachowania się adresata, wynikają z aktów stosowania prawa np. prawo jazdy. 6) Odsyłające :
Systemowe - odsyłają do takiego samego rodzaju normy,
Pozasystemowe - odsyłają do innych norm, innych niż prawne.
Blankietowe - odsyła do przepisów, których jeszcze nie ma. 7) Dyspozytywne ( Ius dispositivum ) - norma prawna względnie obowiązująca (względnie wiążąca). Dyspozytywny charakter mają zasadniczo normy prawne zawarte w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego. 8) Imperatywne ( Ius cogens ) - normy bezwzględnie obowiązujące „nie można ich zmienić wolą stron”. 9) Semidyspozycyjne ( Ius semidispositivum) - norma prawna wyznaczająca pewne ramy postępowania, dająca swobodę stronom stosunku prawnego, ale w pewnych tylko granicach. Zawarte w Prawie pracy, Prawie konsumenckim. 10) Kompetencyjne - określa jaki organ lub podmiot w jakim zakresie i wyniku zastosuje jakie procedury może realizować swoje władztwo nad innymi podmiotami. 11) Programowe - wyznacza cele ,które mają być realizowane przez władzę publiczną. Naruszenie tej normy polega na np. odcięciu finansowym. Pozostawia swobodę co do realizacji środków.
Część ogólna - wyciąga się przed nawias instytucje prawne, które będą miały zastosowanie przy innych instytucjach w części szczegółowej.
Część szczegółowa - katalog czynów zabronionych.
- przepisy przejściowe - ich celem jest pełniejsze umiejscowienie danego przepisu w całokształcie innych przepisów, czy też w świetle innych norm postępowania,
- przepisy dostosowujące - określają jak organy stosujące prawo winny realizować nowy akt prawodawczy do konkretnych regulowanych nim sytuacji,


(…)

… nie może przenieść więcej praw niż sam posiada. Umowa istnieje ,kiedy przekazuje się prawa, którymi się nie dysponuje.
5. Impossibillium nulla obligatio est - To co niemożliwe nikogo nie zobowiązuje. Niemożność subiektywna - danego konkretnego przedmiotu.
6. Ignorantia iuris nocet non excusat - Nieznajomość prawa szkodzi.
7. Nullum crimen sine lege - Nie ma przestępstwa bez ustawy.
8. Nullum poena sine lege - Nie ma kary bez ustawy. Nie można kogoś ukarać ,lub pociągnąć do odpowiedzialności za czyn ,który w momencie przestępstwa nie był objęty w ustawie.
9. Nemo iudex in causa sua - Nikt nie jest sędzią we władnej sprawie. 10. Audiatur et altera pars - Niech i wysłuchana będzie druga strona.
11. Praesumptio boni viri - Domniemania dobrej wiary.
12. In dubio pro reo - W razie wątpliwości na rzecz oskarżonego.
13…
… jako najwyższego źródła prawa (8), Małżeństwo (18), Społeczna gospodarka rynkowa (20); Zasada: przestrzegania prawa międzynarodowego, podziału władzy, pluralizmu politycznego, samorządu terytorialnego ale także zawodowych i gospodarczych.
Rozdział II Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela
- I generacja: prawa osobiste i polityczne (prawo do życia) - prawa człowieka.
- II generacja: prawo społeczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz