Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej - strona 1 Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej - strona 2 Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej - strona 3

Fragment notatki:


Jakie czynniki mają największy wpływ na proces socjalizacji. Czynniki procesu socjalizacji: - rodzina (trwały świat społeczny) zapewnia ona tożsamość społeczną, - szkoła (instytucja bezpośrednia odpowiedzialna za przekazanie jednostce informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa za ważne, - grupy rówieśnicze, które rozluźniają więzi i konflikty z rodziną, - grupy zmieniające i organizacje grup: *dezorganizację, *reorganizację, *modernizację. 33. Jaka jest różnica między socjalizacją a resocjalizacją. Socjalizacja trwa przez całe życie, człowiek ciągle poszerza swoją wiedzę, resocjalizacja jest dobrowolna (istnieje gdy zaistnieje narażenie na inną religię lub przymusową (związana z pobytem karnym i poprawczakiem). 34. Co to jest interakcja społeczna. Interakcja społeczna - jest to wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie. 35. Scharakteryzuj interakcję społeczną w jednym ze znanych ci ujęć teoretycznych. Charakterystyka interakcji społecznej. Każde społeczeństwo tworzy własną wersję świata i jego prawdę, proces ten nazywamy społecznym tworzeniem rzeczywistości i przebiega on w 3 etapach: - ludzie tworzą kulturę materialną i niematerialną, - wytwory kultury sklepiają się z rzeczywistością, - ludzie przyswajają nową rzeczywistość. 36. Co to jest sieć stosunków społecznych. Interakcje może powodować powstawanie nowych związków społecznych. Zbiór związków społecznych drugiej osoby można nazywać siecią jej stosunków społecznych. Cechy: - gęstość - jest to % stosunek związków, które rzeczywiście powstały do wszystkich możliwych związków danej sieci, - dostępność - liczba związków 2 dowolnymi jednostkami dostępnym do sieci, - zasięg - liczba bezpośrednich kontaktów każdej jednostki w konkretnej sieci. 37. Co różni dewiację prawną od społecznej. Dewiacja - odstępstwo od prawa........................ 38. Jakie znasz biologiczne lub psychologiczne wyjaśnienia istnienia dewiacji. Kiedyś twierdzono, że więźniowie mają odrębne cechy fizyczne, uważano, że przestępcy są biologicznie niedorozwinięci. Stwierdzenie to nie było trafne. Następnie uważano, że typ ciała ma związek z przestępczością. Sądzono, że maja on specyficzny wygląd: muskularny i atletyczny. Najnowsi badacze twierdzą, że czynniki biologiczne mają minimalne znaczenie dla zachowań przestępczości, natomiast główną rolę odgrywa środowisko społeczne. 39. Jakie znasz socjologiczne wyjaśnienia dewiacji. .................................................. 40. Scharakteryzuj podstawowe elementy wymiaru sprawiedliwości. Elementy wymiaru sprawiedliwości: policja, sądy, prokuratura, komornicy. Działalność państwa realizowana przez niezawisłe sądy rozstrzygające w formie procesowej konflikty prawne w celu ochrony zasad praworządności; w Polsce wymiar sprawiedliwości. sprawują: Sąd Najwyższy, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe i szczególne; niezawisłość organów wymiaru sprawiedliwości jest jedną z głównych konstytucyjnych cech odróżniających je od innych organów orzekających państwowych i społecznych.

(…)

… na podstawie art. 27 par. 1 lub art. 74 par. 2. ustawy z dnia 26.10. 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich art. 27 - nieletniego można umieścić w schronisku dla nieletnich, jeżeli zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem o go w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego albo jeśli nie można ustalić tożsamości nieletniego.
art. 72 par. 2- w razie gdy wykonanie orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym natrafiłoby na nie dające się usunąć przeszkody, sąd rodzinny stosuje nadzór kuratora, w wyjątkowych wypadkach uznając, że ze względów wychowawczych jest to konieczne może orzec umieszczenie nieletniego do w schronisku dla nieletnich. Nieletni pozostaje w schronisku do czasu umieszczenia…
…, formułowanie zaleceń, opracowywanie, uzasadnienie, rozważanie określonych projektów dotyczących zmian w procesie kształtowania człowieka jak i jego środowiska wychowawczego. Zakres zainteresowań i obszar badań pedagogiki resocjalizacyjnej:
- szkoły, zakłady specjalne dla niedostosowanych społecznie, schroniska dla nieletnich, zakłady karne, zakłady poprawcze. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej:
- teleologia…
… izolacyjnymi karami porządkowymi osoba względem której zastosowano inne środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności nieletni umieszczany w zakładzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich, ewentualnie w innym zakładzie, np. placówce wychowawczej. KARA
W wymiarze sprawiedliwości środek przymusu stosowany przez organy państwowe wobec sprawcy przestępstwa lub wykroczenia.
Celem karania jest prewencja…
… w trakcie samowolnego pobytu poza schroniskiem dla nieletnich lub zakładem poprawczym na czas niezbędny do przekazania nieletniego właściwemu zakładowi, nie dłużej jednak niż 5 dni.  
Czas zatrzymania: Umieszczenie w izbie nastąpić ma na okres:
- 48 godzin w przypadku czynu karalnego
- 72 godzin w przypadku braku opieki
Dłuższy pobyt nieletniego może nastąpić jedynie za zgodą sędziego rodzinnego na czas…
…, zawstydzenie, profanacja jaźni (np. przymusowe ostrzyżenie, brak prywatności). Profanacja jaźni polega na manifestacyjnym poniżeniu tożsamości człowieka. Wykorzenieniu towarzyszy budowa nowej jaźni, stosowanie systemu nagród i kar. Cel: konformizm (podporządkowanie się wzorom, zach. - posłuszeństwo) zewnętrzny i wewnętrzny (problem postawy). Postawa antycypowana zachowanie ze względu na grupy odniesienia
… lub nie przestrzeganie norm. Anomia (Merton) - zderzenie między normami a celami jednostki w obrębie kultury. Cele życiowe są nieosiągalne, bezsens działań, brak pomocy przyjaciół. Adaptacja: 1. konformizm - jednostka akceptuje cele, normy i układ instytucjonalny w społeczeństwie. Charakter anomiczny: 2. innowacja - akceptacja celów, ale nie środków 3. rytualizm - aprobata środków, ale ignorancja celów 4. wycofanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz