Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1841
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej - strona 1 Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej - strona 2 Kolokwium z pedagogiki resocjalizacyjnej - strona 3

Fragment notatki:


KOLOKWIUM Z PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
1) Przedmiot i zakres oedal!ol!iki resocializacvinej Przedmiot pedagogiki resocjalizacyjnej : Pedagogika resocjalizacyjna jest dyscypliną teoretyczną i praktyczną zajmującą się wychowaniem osób z zaburzeniami w procesie socjalizacji, tj. tąkategońą osób, która z rozmaitych powodów wykazuje objawy nieprzystosowania i wykolejenia społecznego, paraprzestępczości i przestępczości. Interesuje się ona więc osobami wobec których zarówno proces socjalizacji, jak i wychowania nie powiódł się, dlatego jednostka nieprzystosowana społecznie bywa postrzegana jako odchyjająca się od normy, ajej odchylenia są niekorzystne dla niej samej lub dla społeczeństwa. Ambicjąpedagogiki resocjalizacyjnej jest nie tylko opis i wyjaśnienie określonych procesów zachodzących między wychowywanym
i wychowującym w procesie.wychowania, ale przede wszystkim modyfikacja tych parametrów osobowościowych czy tych zachowań, które są określane jako niekorzystne, szkodliwe, wadliwe, patologiczne
czy zgubne dla jednostki czy społeczeństwa. i W zakres pedagogiki resocjalizac 'nej wchodzi jako jej składowa: teleolo ia chowania wraz z aksjologią \
(co osiągnąć, jakie są cele), eona WychowanIa w J sposób to osiągnąć, jakie wykorzysta eŻllo CI t J
me o y a . . 'mi środkami osiągać zamierzone cele, jak powinny być sformułowane zalecenia ")
określające dobór optymalnych środków, ich realizacji przy wykorzystaniu wyjaśnionych przez teorię .-/
wychowania zależności między zmiennymi).
2) Podstawowe ooiecia oedal!ol!iki resocjalizacvinei : -wychowanie resocjalizujące - Celem wychowania resocjalizującego jest przekształcenie osobowości wychowanków, usunięcie stanu niedostosowania społecznego, będącego negatywną organizacją postaw wobec siebie samego, innych ludzi oraz zasad współżycia społecznego. W wychowaniu resocjalizującym chodzi o takie przekształcenie osobowości nieletnich oraz ich postaw, aby nie były one źródłem reakcji negatywnych i agresywnych wobec norm zabezpieczających funkcjonowanie systemów społecznych, istnienia oraz rozwoju. społeczeństwa i kultury. Wychowanie resocjalizujące zmierza więc do przezwyciężenia negatywnego stosunku jednostki do zbioru norm wyznaczającychjej określone obowiązki i uprawnienia, do wyeliminowania względnie trwałych, negatywnych ustosunkowań do oczekiwań społecznych.
-resocjalizacja - to świadomy i celO\'_Y proces bezpośredniego i pośredniego odziaływania na osoby wykolejope, zdemoralizowane w celu przysposobienia ich do pełnienia konstytutywnych ról w społeczeństwie w sposób zgodny z oczekiwaniami.Resocjalizacja zajmuje się problemami dysfunkcji czy niedorozWojów motywacyjnych, powiązanych przede wszystkim z wadami środowiska społeczno-kulturowego dzieci i młodzieży oraz niekorzystnymi czynnikami biopsychicznymi ich społecznego rozowju.


(…)

… kontaktów z gangami i grupami o charakterze chuligańskim, zabawowym lub wręcz przestępczym.
Typologa nieprzystosowania społeczenego wg Cz. Czapówa wyróżniająca 3 zasadnicze typy wykolejenia
społecznego ze względu na 3 różne czynniki etiologiczne : .
l. Zwichnieta socializacia - prowadzi (lo manifestowania nieprzystosowania społecznego w różnorodnych formach. Przyczynąjest niedostatek w zakresie…
… nowych, do których jednostka nie potrafi się w pełni dostosować.
3. Socjalizacja podkulturowa - socjalizacja antagonistyczno-destrukcyjna, odmiana nieprzystosowania społecznego z uwagi na związek jednostki z wartościami i nonnami podkultury pozostającej w opozycji do kultury szerszej zbiorowości społecznej. Socjalizacja dziecka przebiega prawidłowo z punktu widzenia poprawności funkcjonowania…
… niż w innych szkołach.
13) Zakład poprawczy jako instytucja wychowania resocializującel!o
-jaka mlodziez tam trafia?
-popełniła czyn karalny będący przestępstwem o większej szkodliwości społecznej
-o wysokim stOpniu demoralizacji
-qkończyła 13 r.ż a nie ukończyła 17 r.ż i wcześniej stosowane środki wychowawcze nie odniosły skutku. -młodzież przebywa tu do 21 r.ż
-co wchodzi w skład ZP?
-szkoły (3)
~internaty
-zespół…

-analizę procesu nieprzystosowania społecznego z uwzględnieniem stopnia demoralizacji
-ocenę aktualnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej
-wnioski określąjące kierunki oddziaływań reso~jalizacyjnych

…). W zakresie wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego nieletni to osoba do 21 roku życia. Jest to umowna granica. Większość środków wychowawczych wiąże się z pełnieniem władzy rodzicielskiej, która kończy się z chwilą uzyskania pełnoletności przez delikwenta - nadzór rodzicielski, rodzina zastępcza. Do 21 roku życia mogą trwać środki, które wiążą się z izolacją, a także z ukończeniem szkoły.
Małoletni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz