Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia4

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia4 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia4 - strona 2 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia4 - strona 3

Fragment notatki:

Funkcje i rodzaje celów w organizacji
Funkcje celów - cele w działalności organizacji spełniają 4 funkcje:
stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących w organizacji - pozwalają zrozumieć dokąd organizacja zmierza.
skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowaniu, co z kolei ułatwia ustalenie celów w przyszłości.
cele mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji. Cele sformułowane konkretnie o umiarkowanym stopniu trudności mogą motywować ludzi do cięższej pracy, zwłaszcza jeśli osiągnięcie celu może zostać nagrodzone.
dają skuteczny mechanizm oceny i kontroli.
Rodzaje celów Organizacje ustalają wiele różnych rodzajów celów. Różnią się one szczeblem, dziedziną i ramami czasowymi. Szczebel - cele są ustalone na różnych szczeblach i dla różnych szczebli w ramach organizacji. 4 podstawowe szczeble celów obejmują: misję, cele strategiczne, taktyczne operacyjne.
Misja - powołanie - sformułowanie podstawowego celu organizacji, który wyróżnia ją wśród innych firm tego typu i wskazuje na zakres operacji przedsiębiorstwa w kategoriach produktu i rynku
Cele strategiczne - cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji
Cele taktyczne - cele ustalone na średnim szczeblu i dla menadżerów średniego szczebla organizacji. Koncentrują się na sposobie działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
Cele operacyjne - cele ustalone na niższym szczeblu i dla menadżerów niższego szczebla organizacji.
Dziedzina - organizacje wyznaczają również cele dla różnych dziedzin. Cele w zakresie zasobów ludzkich mogą dotyczyć FLUKACJI pracowników i absencji w pracy.
Ramy czasowe - organizacje ustalają cele w różnych ramach czasowych. Ramy czasowe mają zróżnicowane znaczenia w zależności od szczebla.
Rodzaje planów w organizacji - Organizacje przyjmują plany różnego typu. Na szczeblu ogólnym obejmują one plany strategiczne, taktyczne i operacyjne. Plan strategiczny - ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji zasobów, priorytetów i działań niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych.
Plan taktyczny - plan skierowany na osiągnięcie celów taktycznych, opracowany dla realizacji elementów planu strategicznego. Plany taktyczne na ogół angażują wyższy i średni szczebel zarządzania, maja horyzont czasowy nieco krótszy niż palny strategiczne i koncentrują się na konkretnych sprawach. Zajmują się więc bardziej realizacją zadań niż ich stawianiem.
Plan operacyjny - plan nastawiany na wykonanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Opracowuje go kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne koncentrują się na krótkim okresie i mają stosunkowo wąski zasięg.

(…)

… niż ich stawianiem.
Plan operacyjny - plan nastawiany na wykonanie planów taktycznych dla osiągnięcia celów operacyjnych. Opracowuje go kadra średniego i niższego szczebla kierowniczego. Plany operacyjne koncentrują się na krótkim okresie i mają stosunkowo wąski zasięg.
Zarządzanie przez cele - proces własnego ustalania celów przez menadżera i podwładnego, stopień realizacji celów jest głównym czynnikiem oceny i nagradzania wyników podwładnego.
Zarządzanie przez cele - Szeroko wykorzystywaną metodą równoległego zarządzania procesami ustalania celów i planowania, zapewnienie ich skuteczności, jest zarządzanie przez cele. Chodzi tu o wciągnięcie podwładnych w proces wytyczania i planowania oraz jasne i wyraźne postawienie przed nimi zadań, których wykonania oczekuje się od nich w określonym czasie. Zarządzanie przez cele zajmuje się ustaleniem celów i planowaniem dla indywidualnych menadżerowi podległych mu jednostek lub grup roboczych.
podejmowanie decyzji kierowniczych
Podejmowanie decyzji - jest aktem wyboru jednego wariantu spośród pewnego ich zestawu
Proces podejmowania decyzji - rozpoznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór „najlepszej…
….
Trzy najważniejsze formy techniki to:
technika małych partii (indywidualne produkty usługi)
technika masowa (fabryki samochodów)
technika produkcji ciągłej (huty, rafinerie ropy naftowej)
Otoczenie - istnieją dwie skrajne formy: stabilne i niestabilne.
Wielkość organizacji - to łączna ilość zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty. Duże organizacje mają na ogół wyższy poziom specjalizacji pracy…
… od strony treści - próbuje odpowiedzieć na pytanie „Jakie czynniki motywują ludzi do pracy?”
Motywować może pracownika m.in. wyższa płaca, krótszy czas pracy, lepsze warunki pracy, a także większa anatomia i większa odpowiedzialność. W podejściu od strony treści można wyróżnić dwie teorie: hierarchii potrzeb i teorię dwuczynnikową. Hierarchia potrzeb przyjmuje, iż ludzie mają różne potrzeby…
… przez pryzmat pozytywny “Y” i negatywny”. Nie należy postrzegać pracownika wyłącznie negatywnie lub pozytywnie - wszystko jest zależne od danej sytuacji. Pracodawca przyjmując nas do pracy postrzega nas pozytywnie, naszą rolą jest zaś wypracowanie sobie pozytywnej opinii u przełożonego. “Przyłap swego pracownika na ty co robi dobrze” Należy doceniać i dowartościowywać pracownika, udowodnić…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz